Zápis do talentových zkoušek na školní rok 2022-23

V letošním roce se lze přihlásit na talentovou zkoušku pouze přes rezervační systém. Kdo nebude přihlášen, nebude přezkoušen.

POSTUP: 

– Kliknutím na odkaz se Vám otevře rezervační systém pro daný termín a lokalitu, kde zkouška proběhne.. Zápis do talentových zkoušek přes rezervační systém provedete tomto odkazu. Zapisujte jméno dítěte, mail a telefon na jednoho z rodičů.

Termíny talentových zkoušek:

28. 4. Čakovice

16. 5. Satalice

31. 5. Čakovice

Všechny termíny se budou konat od 16. 00 do 18. 00

K talentovým zkouškám se dostavte 5 minut předem a vyčkejte před budovou školy, dokud si pro Vás nepřijde člen komise. Vyrozumění o výsledku talentových zkoušek bude zveřejněno na webu školy 20. 6. 2022. V případě nejasností kontaktujte paní Kozinovou tel: 777291919

INFORMACE O STUDIU:

HUDEBNÍ OBOR

 • děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv
 • děti, které v září 2020 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2021 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
 • děti, které v září 2020 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
 • ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)
 • v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku
 • v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

VÝTVARNÝ OBOR

 • nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik
 • vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • vyučujeme POUZE V Čakovicích
 • nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

TANEČNÍ OBOR

 • vyučujeme POUZE v Satalicích
 • nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

Talentové zkoušky – Posuzujeme předpoklady ke studiu

HUDEBNÍ OBOR

ověřuje tyto dovednosti:    

 • hudební sluch a rytmické cítění (zpěv připravené písně, rozpoznávání vysokých a nízkých tónů, opakování jednoduché melodie, vytleskání rytmu)
 • ověření komunikačních dovedností, spolupráce s učitelem

VÝTVARNÝ OBOR

uchazeč:přinese s sebou 5 prací

NAKRESLÍ NA ZADANÉ TÉMA PO DOBU PŘIBLIŽNĚ 60 MINUT

(výtvarné potřeby budou k dispozici)

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

uchazeč:

 • PŘEDVEDE ZPAMĚTI 1 BÁSEŇ
 • komisi předloží na papíru název básně, jejího autora, případně název básnické sbírky

TANEČNÍ OBOR

uchazeč:

 • PŘEDVEDE RYTMICKÁ A SLUCHOVÁ CVIČENÍ, PŘÍPADNĚ IMPROVIZACI
 • DÍVKY – OBLEČENÍ: legíny + tričko

              OBUV ponožky nebo cvičky – ne však nutně

              DLOUHÉ VLASY v culíku

 • CHLAPCI – OBLEČENÍ: legíny nebo tepláky (ne však volné) + tričko

                  OBUV: ponožky nebo cvičky – ne však nutně

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • Ověření hudebního sluchu,
 • Rytmického cítění,
 • Motorických a komunikačních schopností. 

Bodová škála:

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné nanejvýš drobné zaváhání

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním

5 – 3 body = nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, nejistota, chyby

2 – 0 bodů = nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí úkolu

Výtvarný obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • zralost výtvarného projevu
 • reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci, samostatnost
 • individuální přístup, nápady, fantazii, schopnost komunikovat

bodová škála:

10 – 9 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s drobnými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči verbální motivaci

2 – 0 bodů = výkon se značnými nedostatky, nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí úkolu

Taneční obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • Ověření pohybových dovedností
 • Fyzických předpokladů pro tanec (pohybová koordinace a obratnost).
 • Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Bodová škála:

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, drobná zaváhání

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině nebo při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání

Literárně-dramatický obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • Komunikativnost, sociální zralost, hudební a rytmické cítění
 • Verbální dispozice, 
 • Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu

Bodová škála:

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání

Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 10 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální počet bodů je 30. Minimální počet pro přijetí je 20 bodů. Zároveň nesmí být hodnocení v jednom z kritérií 5 a méně bodů