Plán učiva z hudební nauky

Vyučující: Bc.Vladimíra Jakimeczková, Bc. Jana  Kasanová, Mgr. Dominika Vašků, PaedDr. M. Kozinová, PhD., Jakub Matoušek, DiS.

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA

PLÁN učiva pro 1.ročník hudební nauky ve školním roce 2020-2021

Očekávané výsledky vzdělávání:

Žák: – rozliší pojmy: zvuk, tón a jeho vlastnosti, celý tón, půltón, houslový a basový klíč

– čte noty v houslovém klíči v rozsahu c¹- h²

– použije noty a pomlky – celá, půlová, čtvrťová, osminová, takt 2/4, ¾, 4/4

– vysvětlí funkci posuvek a odrážky a základních dynamických a tempových označení

– orientuje se ve struktuře akordu (trojzvuk základní, tónický) a stupnice dur

– vyjmenuje předznamenání a určí půltóny  dur. stupnic C, G, D, A, F a čte notový zápis ve stejnojmenných tóninách

– dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti

1. čtvrtletí

·         Rozdělení zvuků na hudební a nehudební, vlastnosti tónů..

·         Seznámení s pojmy: notová osnova, pomocná linka, houslový klíč. Orientace v notové osnově.

·         Hudební abeceda, noty od c1 do c2.

·         Rytmus, doby, rytmické slabiky (tá, tyty…), nota čtvrťová, osminová, později půlová a celá. Pomlky (nejprve čtvrťová). Takty.

2. čtvrtletí

·         Další noty: do g2 nahoru a do malého g dolů. Čtení not, zpívání jednoduchého notového zápisu, správné psaní not (nožičky).

·         Tečka vedle noty – půlová s tečkou.

·         Dynamika – značení, názvy.

3.čtvrtletí

·         Posuvky – křížky, béčka, odrážka. Správné psaní, jména not, zvýšení – snížení.

·         V rytmu přistupujeme k notě čtvrťové s tečkou.

4.čtvrtletí

·         Předznamenání – zatím pouze princip (platí po celou skladbu…), čtení not ve skladbičkách s předznamenáním.

Po celý rok procvičujeme noty mnohými způsoby, od začátku mají děti před očima půltónový systém. Rozvíjíme sluchovou představu.

Rytmus interpretujeme podle zápisu pomocí slabik, ale zároveň rozvíjíme tvořivost dětí při participaci na tvorbě rytmických cvičeních.

V každé hodině zpíváme, zpravidla za rytmického doprovodu Orffových nástrojů, a  často posloucháme krátkou ukázku „s hádankou“ – děti jsou vedeny k vnímání hudby a k slovní interpretaci svých dojmů z ní.

PLÁN učiva pro 2.ročník hudební nauky ve školním roce 2020-2021

Očekávané výsledky vzdělávání:

Žák:

– použije noty v houslovém klíči (g malé – c³), žáci studující hru na klávesové nástroje také noty v basovém klíči (G velké – c¹)

– rozliší výšku a délku not (celá až šestnáctinová), noty s tečkou, druhy taktů 4/4, C, 3/8, 6/8

– orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7bé a stupnici  a  moll

– použije tónický kvintakord                                                

– pojmenuje a napíše základní intervaly a rozpozná je v zápise

– vysvětlí pojmy: hudba lidová a umělá (charakteristika lidové písně, tance a jejich využití v hudbě umělé, lidové hudební nástroje) 

– dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti

1.čtvrtletí

·         Hlubší vzhled do systému celých tónů a půltónů, stavba durové stupnice. Sluchem děti poznávají, kdy stupnice zní „správně“.

·         Pořadí #, správné psaní do notové osnovy.

·         Pořadí všech durových stupnic s#, psaní stupnic od C dur do H dur.

·         Seznámení s basovým klíčem.

·         Opakování rytmu z 1. ročníku a nota (a pomlka) šestnáctinová.

·         Seznámení s hudbou Bedřicha Smetany a se základními údaji z jeho života.

·         Opera.

·         Hudební nástroje.

2.čtvrtletí

·         Stupnice s béčky, pořadí béček a psaní do notové osnovy.

·         Takt  4/4

·         Psaní stupnic F dur, B dur a Es dur.

·         Kvintakord dur.

·         Poslech dalších skladeb Bedřicha Smetany.

3.čtvrtletí

·         Úvod do intervalů – názvy, pořadí, psaní do not.

·         Pomocné písně.

·         Antonín Dvořák – životopisné údaje, poslech.

·         Rozšiřování rytmických znalostí a dovedností – osminová s tečkou, takt tří a šestiosminový.

·         Lidová a umělá hudba

4.čtvrtletí

Druhy intervalů (velké, malé a čisté)

Jejich tvoření pomocí durových stupnic

Po celý rok:

Rozvíjíme sluchovou představu.

Rytmus interpretujeme podle zápisu pomocí slabik, ale zároveň rozvíjíme tvořivost dětí při participaci na tvorbě rytmických cvičení.

V každé hodině zpíváme, zpravidla za rytmického doprovodu Orffových nástrojů, a  často posloucháme krátkou ukázku „s hádankou“ – děti jsou vedeny k vnímání hudby a k slovní interpretaci svých dojmů z ní.

PLÁN učiva pro 3.ročník hudební nauky ve školním roce 2020-2021

Očekávané výsledky vzdělávání:

Žák:

– vysvětlí rozdíl ve struktuře mollové stupnice aiolské, harmonické a melodické

– používá stupnice dur a moll do 7# a 7bé, určí jejich T, S, D

– vysvětlí princip a odvozování stupnice paralelní a stejnojmenné

– přečte a napíše intervaly základní a odvozené v rozlišení čisté, velké, malé a vytvoří je vzestupně od daného tónu

– rozpozná základní členění hudební struktury – melodie, harmonie

– vyjmenuje rozdělení nástrojových skupin orchestru, jednotlivé nástroje určí podle obrázku a pozná při poslechu zvukové nahrávky

– dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti

– rozliší takt 2/2 (alla breve)

1.čtvrtletí

·         Opakování stupnic a intervalů

·         Tvoření velkých, malých, čistých, zvětšených a zmenšených od různých tónů .

·         Mollové stupnice – harmonická a aiolská

·         Josef Suk

2.čtvrtletí

·         Opakování durových kvintakordů, T, S, D

·         Obraty kvintakordů – v tónině

·         melodie a harmonie v hudební struktuře

·         Leoš Janáček

3.čtvrtletí

·         Mollové stupnice, odvozování jejich předznamenání od stejnojmenných durových

·         Pojem „paralelní stupnice“

·         Stupnice aiolská, harmonická a melodická s důrazem na sluchovou analýzu

·         Vítězslav Novák

4. čtvrtletí

·         Opakování dosud probrané hudební teorie s důrazem na orientaci v hudebním materiálu

·         Přístup k notovému zápisu

·         nástrojové skupiny v orchestru

·         Takt alla breve

·         Italské názvosloví

·         Bohuslav Martinů

Po celý školní rok:

Rozvíjíme sluchovou představu. Pěstujeme aktivní poslech a recepci hudby. Interpretujeme rytmus. V každé hodině zpíváme  a posloucháme hudbu.

PLÁN učiva pro 4.ročník hudební nauky ve školním roce 2020-2021

Očekávané výsledky vzdělávání:

Žák:

– používá stupnice dur a  moll do 7# a 7 bé, bezpečně se orientuje v paralelních stupnicích, kvintového a kvartového kruhu, umístění půltónů ve stupnicích, vyjmenuje jejich T5 a obraty

– rozpozná sluchem tóninu dur a moll a její jednotlivé druhy

– vysvětlí a vytvoří: z velkých intervalů malé, princip enharmonické záměny, dominantní septakord a jeho stavbu

– na základě znalostí základních harmonických funkcí tvoří samostatně doprovody k lidovým písním s přehlednou harmonií a transponuje píseň do jiné tóniny

– rozliší zpěvní hlasy a pěvecké sbory, rozdíl mezi hudbou komorní a orchestrální

– přeloží a vysvětlí nejdůležitější pojmy hudebního názvosloví

– aktivně poslouchá vybrané ukázky skladeb a formuluje svůj názor na znějící hudbu

– dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti

1.čtvrtletí

Stupnice do 7# a 7 bé, paralelní a stejnojmenné stupnice – opakování

enharmonická zámena

Opakování intervalů a složitější intervaly

Kvintakordy a obraty od tónu

2.čtvrtletí

zpěvní hlasy

·         harmonické funkce (MHK)

·         italské hudební názvosloví

·         Dominantní septakord

3.čtvrtletí

·         Tónika, subdominanta, dominanta

·         D7 a obraty – v tónině

·         poslech – malé formy

4. čtvrtletí

·         Transposice

·         tvorba jednoduchého doprovodu

·         Enharmonická záměna stupnic a intervalů

 Po celý školní rok:

Rozvíjíme sluchovou představu. Pěstujeme aktivní poslech a recepci hudby. Interpretujeme rytmus. V každé hodině zpíváme  a posloucháme hudbu.

PLÁN učiva pro 5.ročník hudební nauky ve školním roce 2020-2021

Očekávané výsledky vzdělávání

Žák:

– bezpečně se orientuje ve všech tóninách a stupnicích dur a moll

– určí a vytvoří kvintakord a jeho obraty, dominantní septakord, základní intervaly (včetně malých), harmonické funkce

– přeloží a vysvětlí pojmy italského hudebního názvosloví v oblasti tempa a hudebního výrazu

– orientuje se v základních vývojových obdobích hudby

– vyjmenuje nejvýznamnější představitele české i světové hudby

– přiřadí díla do jednotlivých stylových období, hudební styly a žánry k příslušným uměleckým vývojovým etapám

– dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti

1.čtvrtletí

·         Procvičování stupnic dur a moll

·         5akord a obraty

·         Praktické využití znalostí z hudební teorie (zápis melodie, interpretace rytmu apod.)

·         Kvintakordy zvětšený a zmenšený, dvojité posuvky

·         Dějiny hudby – Baroko (J. S. Bach, G. F. Handel)

2.čtvrtletí

·         Italské hudební názvosloví

·         Klasicismus (HJ. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven

·         Procvičování intervalů a harmonických funkcí

3.čtvrtletí

·         Septakordy

·         Souhrnné opakování hudební teorie

·         Romantismus: F. Schubert, R. Schumann, G. Verdi,

·         opakování české hudby 19. stol.

4.čtvrtletí

·         Hudba 20.století ( s důrazem na konkrétní ukázky, např. Stravinskij, Prokofjev, Chačaturjan, Poulenc, Penderecki…)

·         Česká hudba 20. století

·         Muzikál – Andrew Lloyd Weber: Fantom opery

Po celý školní rok:

Rozvíjíme sluchovou představu. Pěstujeme aktivní poslech a recepci hudby. Interpretujeme rytmus. V každé hodině zpíváme  a posloucháme hudbu.

Povinný poslech:

J. S. Bach: Braniborský koncert č. 5, Suita D dur, Toccata a fuga d moll BWV 565

W. A. Mozart: Symfonie „Jupiter“, Koncert pro flétnu a harfu, Únos ze Serailu (předehra), Koncert A dur pro klarinet a orchestr

L. van Beethoven: Symfonie č. 3, 5, 9, Klavírní koncert č. 5

F. Schubert: Symfonie „Nedokončená“, Píseň Král duchů, píseň Smrt a dívka

F. Chopin: Klavírní koncert f moll, op. 21

N. A. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda

P. I. Čajkovskij: Houslový koncert d moll

G. Rossini: Lazebník sevillský

B. Smetana: Prodaná nevěsta, Má vlast , Smyčcový kvartet „Z mého života“

A. Dvořák: Rusalka, Violoncellový koncert h moll, op.104, Slovanské tance (1. řada), Symfonie č. 9

C. Franck: Symfonie d moll

J. Brahms: dvojkoncert pro housle a violoncello

L. Janáček: Symfonietta

C. Debussy: Moře

M. Ravel: Bolero

B. Martinů: Otvírání studánek

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA – začátečníci

I. ročník

1.čtvrtletí:

 • rozliší pojmy: zvuk, tón a jeho vlastnosti, celý tón, půltón, houslový a basový klíč
 • používá noty a pomlky – celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová, osminová
 • takt 2/4, 3/4, 4/4
 • používá a umí vysvětlit pojmy  stupnice – tónina
 • zná stavbu základní stupnice C dur

2.čtvrtletí:

 • vysvětlí funkci posuvek a odrážky, základních dynamických a tempových označení
 • orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7b ; vyjmenuje předznamenání

3.čtvrtletí:

 • napíše a vysvětlí stavbu tónického kvintakordu a jeho obratů v dur
 • orientuje se v notovém zápise ( čte notový zápis, určuje tóniny, umí vysvětlit  rozdí mezi pojmy rytmus x metrum a umí tyto pojmy prakticky používat )

4.čtvrtletí:

 • používá základní hudební značky (koruna, repetice, Da capo al Fine, prima volta, sekunda volta, legato,ligatura, akcent, staccato )
 • pojmenuje a napíše základní intervaly
 • předvede intonační a rytmické dovednosti

II. ročník

1.čtvrtletí:

 • používá noty a pomlky: celá, půlová, čtvrťová, osminová,šesnáctinová
 • intervaly – používá správné názvy intervalů; rozliší a vysvětlí dělení základních intervalů včetně stavby
 • orientuje se v základním dělení hudebních nástrojů,

2.čtvrtletí:

 • orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7bé ; vyjmenuje předznamenání; vysvětlí harmonické funkce  T (tónika) + D (dominanta) a označí je v probraných tóninách
 • vysvětlí hudební pojmy – Metronom
 • vytvoří intervaly odvozené

3.čtvrtletí:

 • orientuje se ve stavbě stupnic moll
 • napíše a vysvětlí stavbu tónického kvintakordu a jeho obratů v moll
 • používá 6/8 a 3/8 takt, 2/2 takt (alla breve );
 • vysvětlí hudební pojmy Triola – Synkopa – Předtaktí
 • vysvětlí princip odvozování stupnice paralelní a stejnojmenné

4.čtvrtletí:

 • orientuje se v notovém zápise (čte notový zápis, určuje tóniny, vysvětlí rozdíl mezi pojmy rytmus x metrum)
 • pojmenuje a napíše základní a odvozené intervaly; pracuje s nimi v notovém zápise (najde a pojmenuje intervaly; samostatně je zapíše a vytvoří od daného tónu vzestupně)
 • vysvětlí a vytvoří: z velkých intervalů malé, princip enharmonické záměny, dominantní septakord(D7) a jeho stavbu
 • orientuje se v základních vývojových obdobích hudby; vyjmenuje  nejvýznamnější představitele české hudby
 • předvede intonační a rytmické dovednosti

Poslech viz 1. stupeň