Historie a současnost

HISTORIE

Základní umělecká škola Marie Podvalové je významným centrem uměleckého vzdělávání a výchovy dětí i mládeže Čakovic, Miškovic, Třeboradic, Letňan a Prahy-východ. Vedle přípravy žáků pro studium na středních školách uměleckého a pedagogického zaměření významně napomáhá cítění. Utvářením návyků systematického a vytrvalého studia se posilují u mladých lidí vlastnosti, které přispívají k pozitivní životní orientaci a odpovědnému přístupu k životu.

ZUŠ má v místě svého působení bohatou tradici.

Vznikla v roce 1972, kdy v budově čakovického zámku byla otevřena pobočka lidové školy umění (LŠU), Praha 8 – Ďáblice pod vedením ředitelky Jindřišky Matunové. Výuka probíhala v hudebním a výtvarném oboru. O rok později v roce 1973, se škola osamostatnila pod názvem LŠU Praha 9 – Čakovice. V roce 1988 byl ředitelem školy jmenován Ctibor Mestek. V škole se vyučoval hudební a výtvarný obor. V roce 1989 byl lidovým školám vrácen původní statut školy i dnešní název – základní umělecká škola. V roce 1990 byla zahájena spolupráce se ZUŠ Ĺudovíta Rajtera v Bratislavě, která trvá dodnes.
Významným mezníkem v historii školy se stal rok 2000. Škola se přeměnila v organizaci s právní subjektivitou, zřizovatelem Magistrát hl. města Prahy, ředitelkou se stala Ivana Heřmánková. Pod jejím vedením získala škola 1. ledna 2002 čestný název Základní umělecká škola Marie Podvalové. Marie Podvalová – významná operní pěvkyně, dlouholetá členka opery ND, se v Čakovicích v roce 1909 narodila. Škola se v roce 2005 rozšířila o literárně – dramatický obor.
V roce 2016 byla pro potřeby základní umělecké školy otevřena další nádherně zrekonstruovaná budova v Praze 9 – Satalicích a o rok později se tam začal vyučovat nový taneční obor.

V ZUŠ působí komorní soubory v různém složení, pěvecké sbory: Čtveráček, Kalamajka, Gaudium Cantorum, malý jazzový orchestr a jazzový orchestr J.J.BAND.
Krásné zámecké prostředí, ve kterém škola působí, je samo o sobě umělecky inspirativní. Proto není divu, že během školního roku probíhá v koncertním sále i v zámku mnoho koncertů pro veřejnost, výchovné koncerty pro základní a mateřské školy, vánoční koncerty, absolventské koncerty, koncerty učitelů a výstavy výtvarného oddělení.
Některé akce se staly již tradicí. Například: Vánoční a Jarní koncert, Advent na zámku, ZUŠ open, ZUŠkový koktejl, Koncert učitelů, Koncert rodičů s dětmi.
V ZUŠ Marie Podvalové vyučují zkušení pedagogové a výkonní umělci. Školou procházejí žáci ve věkovém rozpětí od 5 do 25 let. A to je specifikum, které jiná škola nemá.

Otevřeny jsou čtyři obory: hudební, výtvarný literárně-dramatický a taneční. Žáci v nich mohou studovat na základě úspěšného zvládnutí talentových zkoušek, které se konají každoročně v květnu a červnu.
Během své existence škola vychovala mnoho žáků, kteří slavili úspěchy na soutěžích, byli přijati na konzervatoř nebo střední školy s uměleckým zaměřením. Cílem školy však není pouze připravovat zájemce pro uměleckou dráhu, ale především vychovat citově bohatého člověka, poskytnout mu umělecké vzdělání a rozhled, naučit ho poznávat kulturní hodnoty a vážit si jich.

NĚCO Z HISTORIE

 • Vznik školy se datuje od roku 1972, kdy v budově čakovického zámku byla otevřena pobočka lidové školy umění (LŠU) Praha 8 – Ďáblice pod vedením ředitelky Jindřišky Matunové. Výuka probíhala v hudebním a výtvarném oboru. 
 • O rok později 1973, se škola osamostatnila pod názvem LŠU Praha 9 – Čakovice.
 • 1988 ředitelem dvouoborové školy jmenován Ctibor Mestek.
 • 1989 lidovým školám vrácen původní statut školy i dnešní název – základní umělecká škola.
 • 1990 zahájena spolupráce se ZUŠ Ĺudovíta Rajtera v Bratislavě.
 • 2000 významný mezník v historii školy: Škola se přeměnila v organizaci s právní subjektivitou, zřizovatelem Magistrát hl.města Prahy pod vedením ředitelky Ivany Heřmánkové.
 • Pod jejím vedením získala škola 1. ledna 2002 čestný název Základní umělecká škola Marie Podvalové. (Marie Podvalová se v Čakovicích v roce 1909 narodila a byla významnou operní pěvkyní, dlouholetou členkou opery ND)
 • v září 2005 zahájena výuka literárně – dramatického oboru  a otevření odloučeného pracoviště v objektu bývalé hájovny, v městské části Praha 9 – Satalice pro hudebního obor
 • 2005 – 2006 celková rekonstrukce budovy zámku – vznikly další prostory s jedinečnou atmosférou, Galerie Na Půdě, které škola může využít k pořádání dalších kulturních akcí
 • 2016 zahájení výuky v nové budově odloučeného pracoviště  Praha – Satalice
 • 2017 zahájení výuky tanečního oboru na odloučeném pracovišti v Satalicích

ŘEKLI O ŠKOLE

„Vždy, když navštívím základní uměleckou školu, mám dojem, že jsem se ocitl v krásném, lepším světě, kde dětem spolu s dospělými stojí za to kreslit, malovat, sochat, zdobit, zpívat, hrát na hudební nástroje, muzicírovat spolu, aranžovat, recitovat, hrát divadlo, tančit, tvořivě si hrát.“

Doc. Jindřich Pazdera, AMU Praha

„Mám ráda koncerty v Rudolfinu, mám ráda výstavy na Pražském hradě. Ale miluji koncerty a výstavy v čakovickém zámečku.“

Alena Samková, starostka MČ Praha – Čakovice

„Čakovická základní umělecká škola rozvíjí talentovaným dětem jejich umělecké vlohy. A o tom, že to dělá opravdu dobře, svědčí řada ocenění.“

JUDr. Miroslav Krištof, zástupce starostky

“ Pokud by slavná operní pěvkyně Marie Podvalová žila ještě dnes, uchvátila by ji základní umělecká škola, která nese její jméno v Praze 9 – Čakovicích. Čtyřicet let, toto kvalitní školské zařízení, formuje mládež uměleckým směrem a rozvíjí v ní nejen estetické a hudební cítění, ale i kvalitní lidský charakter, který je bezesporu těsně spjat s kulturním životem. Je pro nás čest hostit takovou školu v naší městské části.“

 Ing. Alexander Lochman, Ph.D., starosta MČ Praha – Čakovice