Školní vzdělávací program

Motto:

Ars hominem format nec sinit esse malum.“

( Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatným.)

Walther von der Vegelweide

1. Identifikační údaje

Název ŠVP: Školní vzdělávací program

Základní umělecké školy Marie Podvalové

„Spokojený žák v pohodové škole“

Předkladatel: Základní umělecká škola Marie Podvalové

Cukrovarská 1, 196 00 Praha 9 – Čakovice

IČO: 70849366

Ředitelka školy: Ivana Heřmánková

Kontaktní údaje:

Telefon 283933071, 604675225
Fax 283933071
E-mail zus.cukrovarska@seznam.cz
Web www.zuscakovice.cz

adresa odloučeného pracoviště: K Rybníčku 8/2

19015 Praha 9 – Satalice

kontakt: zus.satalice@seznam.cz

Zřizovatel: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Praha 1,

Mariánské nám.2

telefon: 236 005 929

e-mail: vlasta.bernaskova@praha.eu

2. Charakteristika školy

2.1. Počet oborů a velikost školy

V současné době jsme školou s kapacitou 770 žáků a poskytujeme vzdělávání ve čtyřech oborech – hudebním (HO), výtvarném (VO), literárně-dramatickém (LDO) a tanečním (TO). Hlavní budova a ředitelství školy je v Praze 9 – Čakovicích, Cukrovarská 1, 196 00 Praha 9, odloučené pracoviště v Praze 9 – Satalicích, K rybníčku 8/2, 190 15. Hudební obor zahrnuje výuku hry na klávesové, dechové, strunné, smyčcové, bicí nástroje, akordeon, zpěv, hudební nauku a od září 2016 hru na harfu.. Na odloučeném pracovišti probíhá výuka zpěvu, hry na kytaru, housle, flétnu (příčnou, zobcovou), klarinet, saxofon, bicí, klavír, keyboard, violoncello, hudební nauky; výtvarného a tanečního oboru. Kapacita školy je v posledních letech naplněna.

2.2. Historie a současnost

1972 otevření školy jako pobočky Lidové škola umění (LŠU) Praha 8 – Ďáblice.

1973 osamostatnění školy pod názvem LŠU Praha 9 – Čakovice, výuka probíhá v oboru hudebním a výtvarném

1972 ředitelkou Jindřiška Matunová

1988 ředitelem Ctibor Mestek

1990 zahájení spolupráce se ZUŠ Ĺ. Rajtera v Bratislavě

2000 ředitelkou Ivana Heřmánková

2000 zřizovatelem: Magistrát hlavního města Prahy, majitelem užívané budovy (zámku) je hlavní město Praha, správcem je městská část Praha – Čakovice.

1. 1. 2002 škole propůjčen čestný název ZUŠ Marie Podvalové

2005 zahájení výuky Literárně-dramatického oboru

2005 – 2006 rekonstruování hlavní budovy (zámku)

2005 – zahájení výuky na odloučeném pracovišti v městské části Praha 9 – Satalice

2016 – otevření nové budovy odloučeného pracoviště v městské části Praha 9- Satalice

2017 – zahájení výuky Tanečního oboru na odloučeném pracovišti v Satalicích

2.3. Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je stoprocentně kvalifikovaný, v počtu téměř 40 učitelů. Většina působí také jako výkonní umělci a jsou tak vzorem pro svoje žáky. Tři nynější učitelé jsou bývalými žáky školy.

2.4. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

– Organizujeme hudební dopoledne pro ZŠ a MŠ

– Pořádáme charitativní akce formou koncertů, výstav, sbírek a dárků ve prospěch dětí, dospělých a zvířat.

– Vytváříme kulturní akce pro občanská sdružení a spolky v regionu, pro místní SOŠ, SOU, ZŠ a MŠ, spolupracujeme s úřadem městské části Praha – Čakovice

– Mimo region školy žáci vystupují na koncertech a akcích, např. v obřadní síni zámku v Libni, v Atriu na Žižkově a v Břevnovském klášteře. Organizujeme výstavy v prostorách organizací a podniků a další

– V rámci mezinárodních kontaktů spolupracujeme se ZUŠ Ĺ. Rajtera v Bratislavě formou vzájemných koncertů.

2.5. Vybavení školy a její podmínky

– Škola disponuje 19 učebnami v budově v Čakovicích, 9 učebnami v budově v Satalicích a vlastním inventářem hudebních nástrojů, který je průběžně obnovován. Tyto nástroje jsou určeny k zapůjčení žákům na určitou dobu a za stanovenou úplatu.

– Škola je výborně vybavena materiálně i technicky (např. novým nábytkem, pedagogové mají k dispozici několik počítačů s příslušenstvím a specifickými programy, interaktivními tabulemi pro hudební a výtvarný obor)

– Podmínky ke vzdělávání odpovídají standardům.

3. Zaměření školy a její vize

3.1. Zaměření školy

Co žákům nabízíme?

– všeobecné, umělecké a systematické vzdělávání v hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním oboru

– motivaci k celoživotnímu zdokonalování ve svém oboru

– rovnoprávné postavení všech vyučovaných oborů bez ohledu na jejich velikost

– přátelské a komunikativní prostředí

– připravenost reagovat na aktuální poptávku ve vzdělávání

3.2. Vize

Jakou školou chceme být i nadále?

– uznávanou vzdělávací institucí nabízející kvalitní služby

– moderní školou rodinného typu, do které přivedou po letech naši absolventi své děti

– školou s ambicí kulturního centra regionu

4. Výchovné a vzdělávací strategie

Klíčové kompetence žákům pomáhají při získávání základu všeobecného uměleckého vzdělání.

Úroveň klíčových kompetencí získaných na ZUŠ není konečná, ale tvoří základ pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě.

Konkrétní postupy, formy práce, metody a aktivity podporující rozvoj jednotlivých kompetencí na naší škole uvádíme v následující tabulce. Jsou uplatňovány všemi pedagogy při výuce i mimo ni.

Klíčové kompetence: Výchovné a vzdělávací strategie:
KOMPETENCE
K UMĚLECKÉ
KOMUNIKACI
– odborným vedením umožňujeme žákům zvládnout technické a výrazové prostředky, schopnost tvořit, vnímat a interpretovat umělecké dílo – získáváním poznatků a prožitků při studiu uměleckých oborů pomáháme žákům k vlastní profilaci a získání kompetencí pro uplatnění v uměleckém a kulturním životě – seznamujeme žáky s uměleckými díly zvoleného oboru a diskutujeme o nich, vytváříme prostor pro žákovu uměleckou představu – jedná se o dlouhodobý celoživotní proces, souhrn vědomostí, dovedností a postojů pro rozvoj žáka a jeho příští uplatnění v praktickém i profesním životě
KOMPETENCE
OSOBNOSTNĚ
SOCIÁLNÍ
– vlastním příkladem, radou, vzájemným respektem a diskuzí ovlivňujeme hodnotovou křivku žáků, vedeme žáky k soustavné domácí přípravě a samostatnosti ve studiu – nabídkou různých technik práce seznamujeme a vedeme žáka k ovládání množství výrazových prostředků v rámci daného oboru – kladným hodnocením a pochvalou oceňujeme pokrok – veřejným vystupováním motivujeme žáky k sebedůvěře a odvaze vyjádřit své umělecké cítění, fantazii a představivost – aktivní účastí v komorních tělesech vedeme žáky k odpovědnosti za svěřené úkoly, společné dílo a práci v týmu – objektivně stanovujeme pravidla a kritéria hodnocení i ve spolupráci se žákem
KOMPETENCE
KULTURNÍ


– reprezentací školy umožňujeme žákům aktivně se zapojit do kulturního dění ve městě a regionu – seznamujeme žáky s uměleckými styly, žánry a odlišnými kulturami, se zdroji informací (literatura, nahrávky, webové stránky) – připravujeme žáky k celoživotnímu vnímání uměleckých a kulturních podnětů a hodnot (návštěvy galerií, architektonických památek, koncertů a divadel) – ukázkami z tvorby slavných umělců motivujeme žáky k návštěvám kulturních akcí – osobním příkladem se podílíme na utváření uměnímilovného člověka, výkonného amatéra či profesionála, spolutvůrce kulturního a veřejného života a návštěvníka kulturních zařízení

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HudebníHO oborU

5.1. Charakteristika hudebního oboru

Nadání ke hře na hudební nástroj/zpěvu je tvořeno řadou složek – od fyzických dispozic, míry fantazie, odvahy projevit své cítění až po hudební představivost a paměť. Všechny tyto složky žák postupně rozvíjí pod odborným vedením pedagoga tak, aby se stal poučeným amatérským hudebníkem nebo připraveným budoucím profesionálem. Postupně se žák seznamuje s díly mnoha skladatelů všech historických epoch, různých stylů a žánrů a současně získává prostřednictvím soustavného a systematického vzdělávání návyky prospěšné pro celý jeho budoucí život – cílevědomost, soustředěnost, trpělivost, odpovědnost a systematičnost. Nedílnou součástí hudebního vzdělávání je koncertní činnost. Žáci školy vystupují na interních i veřejných koncertech školy, na kulturních akcích pořádaných školskými i dalšími institucemi a účastní se soutěží, přehlídek a koncertů doma i v zahraničí.

Studium hudebního oboru je rozděleno na část teoretickou a praktickou:

Předměty teoretické výuky:

Přípravná hudební výchova (dále PHV) I. stupně: hravým způsobem ověřujeme a upevňujeme prokázané předpoklady žáka a jeho zájem o studium, usměrňujeme výběr nástroje podle jeho osobnosti a fyzických dispozic.

Hudební nauka je nedílnou součástí individuální výuky. Tento předmět integruje a třídí teoretické znalosti, které jsou nezbytné pro porozumění notovému zápisu, pochopení hudby jako takové a napomáhá celkovému muzikálnímu rozvoji žáka. (Pozn.: Pokud si žák v průběhu studia I. nebo II. stupně zvolí hru na jiný nástroj/zpěv, pokračuje v hudební nauce kontinuálně dál.)

Předměty praktické výuky:

Hra na nástroj/zpěv: žák si v průběhu studia vytváří vztah ke svému nástroji, poznává jeho možnosti a literaturu. Postupně získává potřebné technické dovednosti, rozvíjí manuální zručnost, hudební představivost a proniká do struktury hudebního díla. To vše mu umožňuje využívat hudbu jako prostředek k vyjádření osobního prožitku a vzájemné komunikace. Individuální přístup učitele umožňuje žákovi dosáhnout po technické a hudební stránce jeho osobního maxima tak, aby mohl v budoucnu samostatně studovat skladby v rozsahu svých schopností a uplatnil se jako člen amatérského hudebního seskupení nebo pokračoval na umělecké škole vyššího typu. (Pozn.: Pokud si žák v průběhu studia I. nebo II. stupně zvolí hru na jiný nástroj/zpěv, plní učební osnovy daného nástroje/zpěvu opět od 1. ročníku I. stupně.)

Škola hrou – je soubor předmětů: Čtyřruční hra, Komorní hra, Souborová hra, Orchestrální hra a Sborový zpěv – které umožňují žákovi zapojit se do hry s dalším nástrojem (stejným nebo jiným) od nejmenších seskupení až po orchestr nebo do pěveckého sboru, využít zde veškeré dovednosti a znalosti získané v individuální výuce a naučit se vzájemné toleranci, respektu a odpovědnosti za společné dílo. V Hudebním semináři se žák seznámí s hudebním děním u n ás i ve světě v dějinných souvislostech.

Žáci jsou přijímáni na základě prokázaných předpokladů a zařazováni do jednotlivých stupňů studia podle věku. Žáci, kteří splní podmínky vzdělávání, mohou být zařazení do vyšších ročníků.

I. stupeň základního studia II. stupeň základního studia Studium pro dospělé
PHV od 5 -ti let PHV od 13 -ti let
základní studium od 7 let základní studium od 14 -ti let od 18 -ti let

Poznámka

 • Studentům starším 18 -ti let umožňujeme studium v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání a aktuálními možnostmi školy.
 • PHV II. stupně organizujeme pro začátečníky formou výuky hry na nástroj/zpěvu.
 • Žák školy, který ukončil individuální studium, může na doporučení učitele nadále pokračovat jako člen hudebního souboru.

5.2. Studijní zaměření – Přípravné studium hudebního oboru

Charakteristika studijního zaměření: Přípravná hudební výchova (PHV)

PHV I. stupně

Cílem výuky je hravou formou podchytit zájem žáků o hudbu a vytvořit jejich kladný postoj k hudbě. Žáci postupně aktivizují a prohlubují své dosavadní schopnosti po stránce pěvecké, instrumentální, pohybové a poslechové a pracují s jemnou motorikou, jako přípravou pro hru na nástroj. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia na naší škole.

PHV II. stupně je organizována pouze formou hry na nástroj/zpěv

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předmět: I. stupeň
Žáci od 5ti let (předškolák v MŠ) Žáci od 6ti let (žák 1.tř. ZŠ)


I.pololetí II.pololetí
PHV
1 1
hra na nástroj/zpěv

1
Sborový zpěv 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka je organizována ve skupině minimálně 6-ti a maximálně 20-ti žáků.
 • Pro pětileté žáky organizujeme pouze studium sborového zpěvu, ve kterém mohou žáci kontinuálně pokračovat i v dalších letech

I. stupeň základního studia

Učební osnovy předmětu PHV
Žák:
– zazpívá jednoduchou píseň – rytmizuje říkadla a písně hrou na orffovské a jiné nástroje nebo pohybem – rozlišuje pojmy zvuk a tón, melodii stoupající a klesající, kontrastní tempo a dynamiku, lehkou a těžkou dobu, kontrastní charakter hudby – rozezná vlastnosti tónů, základní hodnoty not a pomlk – pozná houslový klíč, notovou osnovu, noty c1 – c2, – orientuje se ve 2/4, ¾ a 4/4 taktu – intonuje v sekundových krocích dle zápisu

5.3. Studijní zaměření – Hra na klavír

Charakteristika studijního zaměření:

V průběhu studia se žáci učí zvládnout technické a výrazové prostředky klavíru tak, aby svojí hrou uměli vyjádřit hudební myšlenky, reprodukovat skladby sólové i komorní a popřípadě vlastní improvizaci. Seznamují se postupně s literaturou klavíru, učí se pohotovosti ve čtení z listu a získávají průpravu ke čtyřruční nebo komorní hře.

Každý žák má možnost podle svých schopností vystoupit na koncertech školy, veřejných soutěžích nebo přehlídkách a festivalech mladých hudebníků.

Cílem výuky je dosáhnout s žáky takového stupně technického a hudebního rozvoje, aby byli schopni samostatně hrát na nástroj, studovat nové skladby v rozsahu svých možností, případně se uplatnit jako členové hudebních souborů.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na klavír
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka přípravného ročníku hry na klavír I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Čtyřruční hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů – Škola hrou. ( viz. kap. 5.20) Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným. Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro I. a II.. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů – Škola hrou,, který se stává pro žáka v daném školním roce povinným. Viz. kap. 5.20. a 5.21.
 • Výuka hry na klavír v 1. ročníku I. stupně je organizována individuálně.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na klavír

I. stupeň základního studia


Žák:
přípravný ročník – orientuje se na klávesnici – zahraje úhozem portamento jednotlivými prsty na různých tónech a oktávách, využije váhy paže – tvoří legato skupinami prstů s přenášením do různých oktáv – lidové písně hraje podle sluchu střídáním rukou nebo oběma rukama dohromady unisono nebo s jednoduchým doprovodem (dudácká kvinta) – získané dovednosti uplatní ve tří a čtyřruční hře s učitelem – čte noty c1 – c2 v houslovém klíči

Žák:
1. ročník
– přečte noty v houslovém i basovém klíči v rozsahu hraných skladeb – orientuje se v jednoduchých rytmických kombinacích – použije základní klavírní úhozy – portamento, legato a staccato v jednoduché sazbě – realizuje základní principy dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo) – dodrží notový zápis a respektuje prstoklady – zahraje drobné skladby z not i zpaměti – vytvoří jednoduché doprovody k lidovým písním – hraje čtyřručně s učitelem
2. ročník

– samostatně čte z not v houslovém a basovém klíči – fixuje prstové a úhozové techniky pomocí etud a prstových cvičení – hraje durové stupnice a tříhlasé akordy s obraty od bílých kláves protipohybem – dodrží notový zápis, respektuje prstoklady – použije pedalizaci podle návodu pedagoga – interpretuje drobné skladby různých stylových období – doprovodí lidovou píseň jednoduchými akordy a transponuje ji – hraje čtyřručně s větší samostatností
3. ročník

– využije získané pianistické návyky, druhy úhozů, hru s pedálem při hře skladeb a písní a používá přitom sluchovou sebekontrolu – zdokonalí prstové techniky pomocí stupnic, akordů, etud a prstových cvičení – odliší melodii od doprovodu – náladu skladby vyjádří základními výrazovými prvky – vytvoří doprovody písní podle značek a transponuje je – hraje čtyřručně s učitelem nebo spolužákem
4. ročník

– přiměřeně rozvíjí prstovou techniku a pohotovost čtení notového zápisu na vybraných etudách – hraje stupnice dur a moll s akordy rovným pohybem přes 2 oktávy – vyjádří vlastními slovy rozdílnost hudební řeči různých stylových období – použije výrazové prostředky (př. dynamika, kombinace úhozů, frázování, artikulace) ke zdokonalení celkového muzikálního projevu – vytvoří náročnější doprovody písní – zahraje z listu jednoduché skladby – hraje čtyřručně, také formou hry z listu
5. ročník

– ke zdokonalení vyrovnanosti hry v rychlejších tempech použije důslednější sluchovou sebekontrolu – dur a moll stupnice hraje rovným pohybem přes 4 oktávy a podle individuální velikosti ruky hraje čtyřhlasé akordy s obraty zvlášť – propojí teoretické znalosti se smyslem pro tvoření hudební fráze a plastického vedení hlasů v polyfonní hře – hraje jednoduché melodické ozdoby – při interpretaci vystihne hudební obsah skladby – hraje skladby větších forem (např. sonatina, rondo, variace) – čtyřruční hru realizuje i formou hry z listu
6. ročník

– smysl pro uvědomělé tvoření tónu v různých dynamických a barevných odstínech, rytmické cítění a náročnější pasážové techniky rozvíjí specifickými etudami – stupnice dur a moll hraje kombinovaným pohybem – zdokonalí logickou paměť rozborem interpretovaných skladeb – podle svých možností a schopností samostatně vypracuje doprovod k písni – zapojí se do komorní hry jednoduchým klavírním doprovodem – uplatní získané dovednosti a znalosti ve čtyřruční hře – hru z listu zdokonaluje na vybraných dvou a čtyřručních skladbách na úrovni 2. -3. ročníku
7. ročník

– nadále rozvíjí technickou úroveň hry (vyrovnanost pasážové techniky, frázování) – určené skladby vypracuje samostatně a uvědoměle, navrhne a vysvětlí svůj hudební záměr – interpretuje skladby procítěným projevem, který odpovídá charakteru skladby – samostatně si vybere a realizuje nastudování alespoň jedné skladby – zahraje zpaměti i rozsáhlejší skladbu různých forem, logickou paměť zdokonalí rozborem skladby a určením klíčových míst – dle svých schopností realizuje složitější doprovody písní – hraje čtyřručně a z listu – doprovodí sólistu jednodušším klavírním doprovodem

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – vyrovnanou pasážovou hru upevňuje a zdokonaluje rytmizováním, zdvojováním a změnou artikulace – kultivuje klavírní tón soustředěnou sluchovou sebekontrolou – určí hudební sloh studované skladby a přizpůsobí tomu svoji interpretaci – při hře zpaměti uplatňuje logickou paměť opírající se o teoretický rozbor – pohotově reaguje na spoluhráče při čtyřruční nebo komorní hře
2. ročník – určí hudební fráze ve studované skladbě a interpretuje je se smyslem pro jejich výstavbu a celistvost – v polyfonních skladbách dodržuje plastické vedení hlasů – vybrané skladby vypracujesamostatně s uplatněním svých dosavadních dovedností a hudebních znalostí – po předběžné analýze zahraje z listu plynule jednoduchou skladbu – podle svých individuálních schopností vytvoří vkusnou stylizaci doprovodu k písním – ve čtyřruční a komorní hře sleduje společné interpretační záměry
3. ročník – schopnost rychlejší pasážové hry rozvíjí procvičováním pasáží ve složitějších variantách zdvojování a rytmizování – při interpretaci rozsáhlejších děl obohatí svůj celkový projev širší dynamickou škálou a agogikou – využije ve větší míře zvukových možností nástroje – při souhře ve čtyřruční a komorní hře přizpůsobí svůj projev společným záměrům – zahraje jednoduchý doprovod v rámci komorní hry
4. ročník – při interpretaci propojí veškeré získané technické a výrazové dovednosti – samostatně řeší interpretační úkoly s využitím všech nabytých zkušeností a hudebních vědomostí – vyhledá skladby k samostatnému studiu podle vlastního výběru a profilace – při hře zpaměti uplatňuje znalosti o výrazu, harmonii a formě – uvede příklady klavírních skladeb významných českých a světových skladatelů – hraje v duu a spolupracuje při komorní hře, popř. podle individuálních schopností v souborech různého složení a uvědomuje si zde svoji odpovědnost za společné dílo

Začátečník


Žák:
přípravný ročník – orientuje se v celém rozsahu klaviatury – tvoří úhozy legato, staccato a portamento – čte noty v houslovém i basovém klíči – lidové písně hraje podle sluchu s jednoduchým doprovodem – hraje tří a čtyřručně s učitelem

Žák:
1. ročník – použije základní druhy klavírních úhozů ( portamento, legato, staccato) – realizuje základní principy dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo) – hraje durové stupnice od bílých kláves a tříhlasý akord s obraty protipohybem – přečte notový zápis předložené skladby v houslovém i basovém klíči – použije jednoduchou pedalizaci dle návodu učitele – drobnější skladby hraje z not i zpaměti – doprovodí jednoduchou lidovou píseň podle sluchu pomocí základních harmonických funkcí – udrží společné tempo při čtyřruční hře
2. ročník – fixuje prstové a úhozové techniky pomocí etud, stupnic a prstových cvičení – odliší melodii od doprovodu dynamicky i artikulačně – samostatně čte v obou klíčích – respektuje prstoklady – použije vhodnou dynamiku a tempo k vystižení charakteru skladby – interpretuje drobné skladby různých stylových období – doprovodí lidovou píseň jednoduchými akordy a transponuje ji – hraje z listu na elementární úrovni
3. ročník – využije získané pianistické návyky, druhy úhozů a hru s pedálem v mírně rozsáhlejších skladbách hraje mollové a durové stupnice s akordy od bílých kláves – popíše formu nastudované skladby a určí hlavní motiv a jeho opakování, popř. obměny – při hře z not i zpaměti použije sluchovou sebekontrolu – použije současný i synkopický pedál – vytvoří doprovody k písním podle akordických značek – hraje čtyřručně s učitelem i spolužákem
4. ročník zdokonalí klavírní techniky a pohotovost čtení notového zápisu pomocí specifických etud – hraje stupnice s akordy v rovném pohybu – použije rozšířenou škálu výrazových prostředků (př. dynamika, kombinace úhozů, frázování, artikulace) k vyjádření jednotlivých stylů a žánrů – samostatně si vybere a nastuduje alespoň jednu skladbu podle své profilace – dbá na muzikální projev s důsledným použitím sluchové sebekontroly – vytvoří náročnější doprovody k písním a transponuje je – čtyřruční hru realizuje i formou hry z listu

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.4. Studijní zaměření – Hra na keyboard

Charakteristika studijního zaměření:

Předmět Hra na keyboard je určena pro děti od sedmi let. Výhodou je předchozí klavírní průprava, která ale není podmínkou. Díky technickým možnostem a samotné povaze nástroje je výběr skladeb velmi různorodý, tj. od klasické hudby až po hudbu současnou.

Hru s automatickými doprovody, jejichž používání nikterak nerozšíří žákův hudební rozhled, zařazujeme do výuky jen občas. Žák se s nimi naučí pracovat sám velmi brzy.

Podle individuálních předpokladů žáka je možné využít tohoto nástroje také v souborové hře, případně jako doprovodu k sólovému nástroji nebo zpěvu.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na keyboard
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka v přípravném ročníku hry na keyboard I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na keyboard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Čtyřruční hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů Škola hrou, viz kap. 5.20. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro I. a II. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka v daném školním roce povinným. Viz. kap. 5.20. a 5.21
 • Výuka hry na keyboard v 1. a 2. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na keyboard

I. stupeň základního studia


Žák:
přípravný ročník – přečte notový zápis v houslovém klíči v rámci jedné oktávy (c1-c2) – podle notového zápisu zahraje jednoduchou melodii v rozsahu kvinty (tedy 5ti prsů) a to jak pravou, tak levou rukou (žáci se šesti prsty melodii v rozsahu sexty) – chápe rozdíl mezi základními dynamikami (p,f) – dodržuje správné držení těla a postavení ruky při hře – doprovodí jednoduchou melodii s použitím dudácké kvinty

Žák:
1. ročník
– přečte notový zápis v houslovém i basovém klíči, orientuje se na klaviatuře – popíšerozdíl mezi legatem, tenutem, staccatem – vyjmenuje základní dynamiku (mf, f, p) – fixuje základní návyky: správné postavení prstů, držení těla a nezávislost rukou – doprovodí jednoduchou píseň s použitím dudácké kvinty a minimálně dvou základních harmonických funkcí (T – D)
2. ročník
– využije při hřesvé technické dovednosti a výrazové možnosti a obohatí hru o základní agogické změny (ritardando) – přiřadína správném místě pedál, hraje dvojhmaty – rozliší melodii od doprovodu, zopakuje melodii v blízké transpozici – vybere vhodný doprovod melodie za použití základních harmonických funkcí (T – S – D)
3. ročník

– využije základní návyky v hraných skladbách – rozpozná hudební styly, vysvětlí stavbu fráze – rozvíjí pohyblivost prstů a vyrovnanost úhozu pomocí sluchové sebekontroly – zdůvodní použití základních harmonických funkcí v doprovodu lidové a populární písně – následně transponuje doprovod do jiných, snazších tónin
4. ročník
– podle fyzických dispozic rozvíjí hráčské dovedností a technickou vyspělost (zvětšování rozpětí prstů při hře sext, průprava ke hře oktáv) – samostatně vypracuje vybrané sklady, objasní postup nácviku – stylově interpretuje skladby různých stylů a období, vlastními slovy vyjádří charakter skladby – doprovodí píseň za použití rozšířených harmonických funkcí (II. a IV. stupeň) – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry
5. ročník
– zdokonalí svůj muzikální projev použitím širší dynamické škály a agogiky – rozvíjí motoriku prstů v rychlejších tempech – zahraje z listu jednodušší skladby – navrhne samostatně použití pedálu a využije při tom důsledné sluchové sebekontroly – použije dosud nehrané akordy v doprovodu písní – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry
6. ročník
– zdokonalí svůj muzikální projev použitím širší dynamické škály a agogiky – rozvíjí motoriku prstů v rychlejších tempech – zahraje z listu jednodušší skladby – navrhne samostatně použití pedálu a využije při tom důsledné sluchové sebekontroly – použije dosud nehrané akordy v doprovodu písní – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry
7. ročník
– bezpečně se orientuje v notovém zápisu při hře z listu – vyhledá si skladby, navrhne způsob jejich interpretace – vybrané skladby vypracuje samostatně po stránce technické i muzikální, interpretuje je stylově – z listu hraje skladby přiměřené obtížnosti – vyřeší i složitější doprovody písní většího rozsahu – navrhne vhodné užití rozšířených harmonických funkcí v doprovodu – citlivě doprovodí sám sebe, zpěváka, či hráče na jiný nástroj, využije sluchovou sebekontrolu – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – zdokonalí svou hráčskou techniku a rozvíjí návyky, získané během předchozího studia – při hře uplatní smysl pro tvorbu hudební fráze, vystihne charakter a obsah skladby – rozliší hudební žánry a slohová období – zahraje zpaměti skladby menšího rozsahu – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry
2. ročník – zdůvodní způsob interpretace v závislosti na žánru skladby – sám zvolí vhodný způsob nácviku technicky obtížných míst v notovém materiálu – obhájí použití vhodné rytmizace v doprovodu, odpovídající stylu skladby – svoje dovednosti aplikuje při souborové hře nebo doprovodu – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry
3. ročník – skladby interpretuje stylově – způsobem, odpovídajícím konkrétnímu žánru – posoudí možnost užití rozšířených harmonií (5#, 5b, 9#, 9b) při doprovodu písně nebo melodiea následně je v doprovodu uplatní – hudební paměť si zlepšuje za pomoci harmonického a formálního rozboru – hraje zpaměti i skladby většího formátu
4. ročník – vybere repertoár pro své absolventské vystoupení podle svého hudebního vkusu a zaměření – vybrané skladby samostatně nastuduje tak, aby jejich interpretace odpovídala žánru vytvoří dle vlastního uvážení a hudebního cítění harmonizaci doprovodu – dle svých schopností doprovodí sólistu i z listu – zhodnotí svou hru a navrhne řešení případných nedostatků – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry

Začátečník


Žák:
přípravný ročník – přečte notový zápis v houslovém klíči v rámci notové osnovy – podle notového zápisu zahraje melodii v rozsahu jedné oktávy a to jak pravou, tak levou rukou – popíše rozdíl mezi základními dynamikami (p,f) a druhy úhozů (staccatem a legatem) – fixuje správné postavení rukou a držení těla pří hře – melodii doprovodí za použití alespoň dvou základních akordů (T – D)

Žák:
1. ročník – přečte noty v houslovém i basovém klíči, orientuje se na klaviatuře – fixuje základní návyky: správné postavení prstů, držení těla a nezávislost rukou – použije úhozy: legato, tenuto, staccato – rozliší melodii od doprovodu – jednoduchým způsobem doprovodí melodii s použitím základních harmonií
2. ročník – fixuje nezávislost rukou – použije základní dynamiku, hru obohatí o základní agogické změny – rozpozná hudební styly, vysvětlí stavbu fráze – hraje dvojhmaty – tercie, sexty, použije pedál – doprovodí melodii za použití základních harmonických funkcí (T – S – D) provede i jednoduchou transpozici
3. ročník – podle fyzických dispozic rozvíjí hráčské dovedností a technickou vyspělost (zvětšování rozpětí prstů při hře sext, průprava ke hře oktáv) – hraje z listu party přiměřené obtížnosti, vlastními slovy vyjádří charakter skladby – samostatně určí použití pedálu s využitím důsledné sluchové sebekontroly – doprovodí píseň za použití rozšířených harmonických funkcí – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry
4. ročník – samostatně nastuduje vybranou skladbu a interpretuje ji na základě předběžné sluchové představy, objasní postup nácviku – rozliší skladby různých žánrů a slohových období, rozbor skladeb využije ke zdokonalení hudební paměti – rozvinutou techniku aplikuje v rychlejších tempech – písně hraje podle sluchové představy s použitím dosud nehraných akordů – zapojí se do čtyřruční nebo komorní hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.5 Studijní zaměření – Hra na housle

Charakteristika studijního zaměření:

Housle jsou nejtradičnější smyčcový nástroj. Specifika tohoto nástroje znamenají, že žák získává základní návyky a dovednosti, které může použít jako amatér v komorní, souborové nebo orchestrální hře. Hra na housle rozvíjí nejen abstraktní a logické myšlení žáka, ale také jeho pohybovou a manuální zručnost. Znalost základů houslové hry mu umožňuje dále se vzdělávat na středních uměleckých školách nebo pedagogických fakultách.

Škola disponuje archivem smyčcových nástrojů, které je možno žákovi zapůjčit.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na housle
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka v přípravném ročníku hry na housle I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů Škola hrou, viz.kap. 5.20. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Hudební nauka pro I. a II.. ročník II.stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka v daném školním roce povinným. Viz. kap. 5.20. a 5.21
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Výuka hry na housle v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na housle

 1. stupeň základního studia

Žák:
Přípravný ročník – vyjmenuje části nástroje a pojmenuje struny – vytvoří si základní návyky a ukáže správný postoj, držení nástroje a smyčce při hře – orientuje se v durovém prstokladu – použije základy smyčcové techniky – détaché a jednoduché legato – zahraje na jedné struně jednoduchou melodii

Žák:
1. ročník
– dodrží správné držení nástroje a držení smyčce – na základě hry známých melodií a písní si vytvoří sluchovou představu a intonační návyky, uplatní základní smyky – détaché, legato, martellé – zahraje jednooktávové durové stupnice podle probíraných prstokladů včetně příslušných akordů
2. ročník
– zahraje jedno – dvouoktávové stupnice podle probíraných prstokladů, včetně příslušných akordů, rozpozná pražcový prstoklad – v technických cvičeních aplikuje prstovou techniku – ve skladbách použije další smyčcové techniky – rychlé détaché, legato přes více strun, staccato-martellé
3. ročník

– zahraje jedno – dvouoktávové stupnice dur a moll, včetně příslušných akordů – použije prstovou techniku včetně prstokladu se zvýšeným 3. prstem. – ve skladbách vytvoří muzikální projev za použití základní dynamiky – zahraje z listu jednoduché písně/melodie
4. ročník – naladí nástroj – zahraje dvouoktávové stupnice v I. poloze ve všech základních prstokladech a jednooktávové durové s přechodem do III. polohy, včetně příslušných akordů – do hry zapojí vibrato podle psychomotorických schopností – ve skladbách aplikuje techniku levé ruky v rychlejších tempech a složitější smyčcovou techniku při dodržování přesné intonace a rytmického cítění – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5. ročník – naladí nástroj – zahraje dvouoktávové stupnice v I. – III. poloze dur a moll a vybrané tříoktávové s přechodem do V. polohy, včetně příslušných akordů – ve skladbách použije jednoduché dvojhmaty, svůj muzikální projev vyjádří pomocí dynamiky a agogiky, dbá na kvalitu tónu – zahraje z listu jednodušší melodie – zapojí se do komorní nebo souborové hry
6. ročník
– naladí nástroj – zahraje tříoktávové stupnice i ve vyšších polohách, včetně příslušných akordů – ve skladbách použije složitější prstovou a smyčcovou techniku a další výrazové prvky (vibrato, akcent, sforzato) – zahraje z listu snadné skladby – zapojí se do komorní nebo souborové hry
7. ročník
– naladí nástroj – ve skladbách se s jistotou se pohybuje mezi I. a III. polohou – zahraje tříoktávové stupnice v náročnějších smyčcových variacích, včetně příslušných akordů – použije zákl.smyky /détaché, rychlé détaché,legato,staccato martellé, spiccato/ – rozvíjí kvalitu tónu s použitím vibrata, muzikální projev jemnějšími odstíny dynamiky – při hře z listu respektuje notový zápis – zapojí se do komorní nebo souborové hry
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – naladí nástroj – hraje dvouoktávové chromatické stupnice v I. poloze v legatu po dvou tónech – s jistotou se pohybuje v základních polohách – hraje kvalitním tónem, použije vibrato a jemnou dynamiku – z listu zahraje skladby přiměřené obtížnosti, zaměří se na intonaci – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – naladí nástroj – hraje dvouoktávové chromatické stupnice v I. poloze v legatu po čtyřech tónech – orientuje se v dalších polohách a jejich vzájemných výměnách – použije rychlejší prstovou techniku – z listu zahraje skladby přiměřené obtížnosti, zaměří se na intonaci a dodržení rytmu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – naladí nástroj – hraje dvouoktávové chromatické stupnice v I. poloze v rychlejším tempu – plynule se pohybuje v přechodech do poloh – použije složitější prstovou techniku – pracuje s barvou a kvalitou tónu s větší samostatností – z listu zahraje skladby přiměřené obtížnosti, použije sluchovou sebekontrolu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – naladí nástroj – hraje výběr stupnic v různých polohách – plynule se pohybuje po celém hmatníku – samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu, vytvoří si názor na vlastní interpretaci – samostatně vyřeší prstokladové, smykové a výrazové varianty při nácviku skladeb – z listu zahraje skladby přiměřené obtížnosti – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník


Žák:
Přípravný ročník – dbá na správné držení nástroje a smyčce – vytvoří si sluchovou představu a intonační návyky – orientuje se v moll prstokladu, zahraje jednoduché melodie/písně – rozliší základy smyčcové techniky

Žák:
1. ročník
– dbá na správné držení nástroje a smyčce a uvolněnost rukou – vytvoří si a aplikuje sluchovou představu a intonační návyky – zahraje jednooktávové durové stupnice podle probíraných prstokladů včetně příslušných akordů – použije dur a moll prstoklady, zahraje jednoduché melodie/skladby – orientuje se v základech smyčcové techniky
2. ročník
– aplikuje jednodušší prstovou a smyčcovou techniku – zahraje jedno – dvouoktávové stupnice podle probíraných prstokladů včetně příslušných akordů – zahraje skladby s použitím základní dynamiky
3. ročník – pohybuje se mezi I. a III. polohou – dle svých schopností zahraje vibrato – zahraje jedno – dvouoktávové stupnice včetně příslušných akordů v legatu po dvou a po čtyřech tónech – z listu hraje jednoduché melodie/písně – zahraje skladby přiměřené obtížnosti s muzikálním projevem – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – naladí nástroj – pohybuje se v základních polohách – zahraje dvou případně tříoktávové stupnice včetně příslušných akordů – aplikuje techniku levé ruky v rychlejších tempech – dbá na kvalitu tónu, použije sluchovou sebekontrolu a výraz skladby vyjádří pomocí adekvátní dynamiky a agogiky – při hře z listu kontroluje intonaci a rytmus – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.6. Studijní zaměření Hra na violu

Charakteristika studijního zaměření:

Cílem studia hry na violu je především výchova hráčů pro zvládnutí hry v komorních souborech a orchestrech. Vzhledem k velikosti nástroje je studium vhodné pro žáky od 11 či 12 let. I přesto je důležitá fyzická zdatnost, velikost ruky a délka prstů. Nejvhodnější je absolvovat 3 – 4 roky hry na housle a pak přejít na violu.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na violu 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuku hry na violu – přípravný ročník I. stupně neorganizujeme. Mladší žák studuje hru na housle nebo jiný hudební nástroj do doby, než získá potřebné fyzické dispozice.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I.stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů Škola hrou, viz. kap. 5.20. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Hudební nauka pro I. a II. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka v daném školním roce povinným. Viz. kap. 5.20. a 5.21.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na violu

I. stupeň základního studia


Žák:
1. ročník

– dbá na správné držení nástroje – přečte a zahraje notový zápis ve violovém klíči – hraje celým smyčcem, horní i dolní polovinou – hraje jednoduché melodie/písně základním prstokladem v 1. poloze na všech strunách
2. ročník

– hraje stupnice 1-2 oktávové dur a příslušné akordy détaché i legato – zahraje skladby prstokladem dur i moll a jejich kombinacemi na všech strunách, základními smyky détaché, martellé, legato na jedné i dvou strunách
3. ročník

– hraje stupnice 1-2 oktávové dur a příslušné akordy v nově probraných prstokladech détaché i legato – ve skladbách rozliší a použije základní smyky a jejich kombinace – v technických cvičeních aplikuje prstovou techniku
4. ročník

– zahraje stupnice 1-2 oktávové dur a příslušné akordy s přechodem do III. polohy détaché i legato – ve skladbách předvede složitější dělení smyku, jednoduché dvojhmaty, použije základní dynamiku – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5. ročník – zahraje stupnice 1-2 oktávové dur a moll a příslušné akordy s přechodem do III. polohy détaché i legato – ve skladbách dbá na kvalitní tvoření tónu, plynule se pohybuje mezi I. a III. polohou – zapojí se do komorní nebo souborové hry
6. ročník – zahraje stupnice 1-2 oktávové dur a moll a příslušné akordy s přechodem do vyšších poloh détaché i legato – ve skladbách zahraje složitější rytmy, dle svých schopností i spiccato a vibrato – zapojí se do komorní nebo souborové hry
7. ročník – zahraje stupnice 3 oktávové dur a moll od „c“ struny a příslušné akordy détaché i legato – ve skladbách použije techniku vibrato a spiccato (dle svých schopností), dvojhmaty, hudební výraz vyjádří pomocí smyčcové techniky a dynamiky, agogiky – zapojí se do komorní nebo souborové hry

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – hraje tříoktávové stupnice dur a příslušné akordy – předvede pohyblivost prstů levé ruky v rychlém tempu – použije dvojhmaty – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – hraje tříoktávové stupnice dur i moll a příslušné akordy – uplatní při hře dynamiku a agogiku – použije smyčcovou techniku k vyjádření hudebního výrazu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – zařadí smyk spiccato – ve studovaných skladbách využije složitější smyky a rytmy, vyjádří hudební obsah pomocí dynamiky, agogiky a smyčcové techniky – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – rozliší způsob interpretace – baroko, klasicismus – samostatně vypracuje skladbu přiměřené obtížnosti, navrhne způsob interpretace a nácviku – hraje kvalitním tónem s vibratem – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – dodrží správné držení nástroje a smyčce a uvolněnost rukou – přečte noty ve violovém klíči – použije prstoklad dur v I. poloze – hraje jednoduché melodie/písně základním prstokladem v 1. poloze na všech strunách
Žák:
1. ročník – dbá na správné držení nástroje a smyčce – pojmenuje noty ve violovém klíči – použije dur a moll prstoklad v I. poloze – zahraje všemi částmi smyčce
2. ročník – předvede základní prstoklady a jejich kombinace – zahraje jednooktávové stupnice ve zvládnutém prstokladu a příslušné akordy – rozliší základní smyky (détaché, martelé, legato) – využije smyk legato na více strunách
3. ročník – zahraje dvouoktávové stupnice a příslušné akordy – bezpečně čte violový klíč – použije I .a III. polohu a jejich výměny – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – uplatní hru jednoduchých dvojhmatů – využije základní dynamiku – dle svých schopností použije vibrato – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.7. Studijní zaměření Hra na violoncello

Charakteristika studijního zaměření:

Violoncello patří do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Každý z těchto nástrojů má ze své podstaty široké možnosti využití nejrůznějších výrazových prostředků při tvoření tónu. Hráč může používat vnitřní dynamické a barevné změny při vytváření i v průběhu znění jednotlivých tónů, může používat různé druhy vibrata, tóny spojovat glisandy.

Violoncello má velké možnosti při modelování zvuku, podobně jako např. lidský hlas. Uplatnění violoncella je široké a to nejen v klasické hudbě. Škola disponuje archivem nástrojů několika velikostí, které je možno žákovi zapůjčit.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na violoncello
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka hry na violoncello v přípravném ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků,  přípravného ročníku II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:


Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I.stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětůŠkola hrou, Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro I. a II. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka v daném školním roce povinným. Výuka hry na violoncello v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na violoncello

I. stupeň základního studia


Žák:
Přípravný ročník – vyjmenuje části nástroje, pojmenuje struny – správně drží tělo a nástroj při hře, uvolní ruce – opakuje po učiteli jednoduchá intonační a rytmická cvičení – hraje smyčcem na prázdných strunách, levou ruku správně postaví do první polohy – zazpívá jednoduchou píseň a doprovodí se technikou pizzicato nebo hrou smyčcem na prázdných strunách

Žák:
1. ročník

– dodrží správné držení těla a nástroje a uvolněnost rukou – fixuje správné postavení levé ruky v základní poloze – hraje jednooktávové stupnice smykem détaché a základní kadence – zopakuje po učiteli jednoduché cvičení – orientuje se v notovém zápisu, čte v basovém klíči – zahraje podle not jednoduché písně v základní poloze, vybrané písně zpaměti
2. ročník
– vytvoří si sluchovou představu o kvalitě tónu – hraje technická cvičení k rozvíjení motoriky prstů – použije při hře úzkou a širokou základní polohu, další smyky – legato, staccato a přechody přes struny – hraje jednooktávové stupnice a kadence ve zvládnutém rozsahu nástroje smykem détaché a legato – zahraje z listu jednoduché cvičení/píseň, dodržuje notový zápis – zahraje drobné skladby v základní poloze, vybrané drobné skladby zpaměti
3. ročník – při hře přirozeně intonuje – kombinuje širokou a úzkou polohu – orientuje se v 1. – 7. poloze – hraje dvouoktávové stupnice a příslušné kadence, dbá na intonační čistotu tónu – přečte z listu jednodušší etudy, písně a drobné skladby, vybrané skladby zahraje zpaměti
4. ročník
– plynule se pohybuje v rozsahu 1. – 7. polohy – intonuje při hře s doprovodem – hraje dvouoktávové stupnice a příslušné kadence, dbá na kvalitu tónu – hraje z listu písně, vybrané skladby zahraje zpaměti a použije základní dynamiku a agogiku – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5. ročník – orientuje se v notovém zápisu v basovém i tenorovém klíči – ve skladbách použije hru ve dvojhmatech – hraje dvouoktávové stupnice a příslušné kadence, dbá na kvalitu tónu – vyjádří hudební výraz skladby, použije jemnější odstíny dynamiky – zahraje z listu jednodušší skladby, vybrané skladby zahraje zpaměti – zapojí se do komorní nebo souborové hry
6. ročník
– podle svých schopností naladí nástroj podle sluchu – ve skladbách použije hru složitější smyčcovou techniku (např. spiccato, martellé) a další výrazové prvky (např. vibrato, akcent, sforzato), navrhne frázování – čte v houslovém klíči a hraje v palcových polohách – zapojí se do komorní nebo souborové hry
7. ročník
– využije dynamické, agogické a barevné možnosti nástroje k vytvoření frází tak, aby skladby měly hudební logiku – dbá na kvalitu tónu, plynulost hry i v přechodu do palcové polohy – hraje tříoktávové stupnice a příslušné kadence dbá na intonační čistotu – vyjádří hrou vlastní tvůrčí přístup k hudbě – zapojí se do komorní nebo souborové hry
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – přirozeně intonuje v základní i palcové poloze – hraje tříoktávové stupnice a příslušné kadence, použije různé smykové kombinace – rozliší způsoby interpretace skladeb různých období, stylů a žánrů – navrhne hudební výraz skladby, vysvětlí svůj záměr – zahraje skladby z listu, vybrané skladby zpaměti – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – při hře použije vibrato i v palcových polohách – zahraje tříoktávové stupnice a příslušné kadence s důrazem na kvalitu tónu v palcových polohách – navrhne smyky a frázování a zdůvodní svůj návrh – hraje skladby z listu, vybrané skladby zpaměti, dbá na muzikální projev – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – při hře skladeb použije i náročnější smyky jako spiccato, sautille, ricochet – zahraje tříoktávové stupnice a příslušné kadence, intonační čistotu tónu v palcových polohách – hraje skladby z listu, vybrané skladby zpaměti, volí správné smyky s ohledem na frázování a odpovídající barvu tónu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – uplatní vlastní vkus při volbě skladeb i v interpretačním přístupu k nim – s jistotou se pohybuje a intonuje v rámci celého nástroje – zahraje tříoktávové stupnice a příslušné kadence, využije zvukovou barevnost nástroje – zahraje skladby z listu, vybrané skladby zpaměti – zhodnotí svou hru a sám navrhne řešení případných problémů – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – dodrží správné držení těla a nástroje a uvolněnost rukou – pojmenuje struny a části nástroje – zopakuje po učiteli jednoduchá intonační a rytmická cvičení – při hře dbá na uvolněnost a správné postavení obou rukou – hraje smykem détaché – přečte a zahraje jednoduché melodie v basovém klíč
Žák:
1. ročník – využije správné základní návyky – držení těla a nástroje, uvolněné ruce – intonuje v rámci základní polohy – orientuje se v notovém zápisu – zahraje jednooktávové stupnice a příslušné kadence, provádí sluchovou sebekontrolu – zahraje z listu jednoduchá cvičení/skladby smykem detaché, legato – navrhne prstoklad s využitím základní polohy
2. ročník – rozliší a použije úzkou a širokou polohu, orientuje se v 1. – 7. poloze – posoudí kvalitu tónu a vytvoří si vlastní sluchovou představu – hraje jednooktávové stupnice a příslušné kadence, dbá na intonační čistotu tónu – při hře použije další smyk – staccato a hru pizzicato – zahraje jednoduché skladby z listu, vybrané skladby zpaměti, použije základní dynamiku
3. ročník – s jistotou se pohybuje v rozsahu 1. – 7. polohy, hraje dvojhmaty – zahraje dvouoktávové stupnice a příslušné kadence, s důrazem na plynulost hry – hraje z listu skladby přiměřené obtížnosti – vybrané skladby vypracuje zpaměti, použije jemnější odstíny dynamiky, agogiku podle charakteru skladby, – přirozeně intonuje při hře s jiným nástrojem – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – zhodnotí intonační čistotu, kvalitu tónu a plynulost své hry při hře sólové nebo s doprovodem – zahraje z listu skladby různého stylu a žánru – vybrané skladby hraje zpaměti, samostatně volí vhodné prstoklady a smyky, navrhne způsob interpretace podle jejich charakteru – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.8. Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Charakteristika studijního zaměření:

Zobcová flétna je dechový nástroj s dlouhou historií. Na sopránovou zobcovou flétnu mohou hrát děti již od útlého věku.

V rámci studia hry na zobcovou flétnu nabízíme žákovi dva směry:

a) jako přípravu ke studiu na jiný dechový dřevěný nebo žesťový nástroj, zpravidla takový, u kterého je třeba mít určité fyzické dispozice

b) plně se věnovat hře na zobcovou flétnu jako hlavnímu oboru, později s uplatněním v komorních souborech

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na zobcovou flétnu
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka hry na zobcovou flétnu v přípravném ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů Škola hrou, kap. 5.20. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro I. a II. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka do konce studia povinným.
 • Výuka hry na zobcovou flétnu v 1. až 3. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1- 2 žáků
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu

I. stupeň základního studia


Žák:
Přípravný ročník – dbá na elementární hráčské dovednosti: zřetelné nasazení tónu, správné držení nástroje, dýchá plynule ústy, vydrží nejméně 6 dob – při hraní a dýchání pokládá flétnu před zuby na spodní ret – hraje v pružném a vzpřímeném postoji

Žák:
1.ročník

– dbá na správný a vzpřímený postoj při hře a držení nástroje – hraje správnými hmaty – použije pomocné slabiky pro zřetelnou artikulaci a nasazení – hraje stabilním rovným tónem techniky tenuto a legato – hraje na nástroj v rozsahu c1 – d2 – zahraje jednoduché motivy a písně (zpaměti) – dýchá plynule a hluboce
2.ročník

– hraje plynulým a rovným dechem v rozsahu c1– e2 – zahraje plynule a zpaměti durovou stupnici v rozsahu jedné oktávy a tónický kvintakord ve velkém rozkladu technikou tenuto – ovládá palcovou techniku – navrhne a dodržuje správné umístění nádechů v jednoduché skladbě – zahraje zpaměti jednoduché písně a snadné skladby
3.ročník

– používá základní návyky a dovednosti (práce s plynulým dechem, zřetelná artikulace, technika prstů v rozsahu c1 – g2) – zahraje zpaměti durovou stupnici v celém rozsahu + tónický kvintakord ve velkém rozkladu technikou tenuto, hraje správnými hmaty v celém rozsahu nástroje – hraje správnými hmaty v celém rozsahu nástroje – zahraje jednoduché renesanční a barokní skladby s doprovodem jiného nástroje – s pomocí učitele vyjádří charakter skladby frázováním – dle svých schopností se zapojí do komorní nebo souborové hry
4.ročník

– zahraje na nástroj v celém rozsahu (c1 až a2) – zahraje durové stupnice do 2 # a 2 bé a mollové stupnice do 1# a 1 bé a příslušné akordy détaché a legato plynule ve středním tempu – skladby zahraje stylově, podle období – v barokních skladbách použije základní melodické ozdoby (př. nátryl a trylek) – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5.ročník

– při hře využije všech druhů artikulací a melodických ozdob jako výrazového prostředku – zahraje durové stupnice a příslušné akordy v rychlejším tempu – provede správné utvoření hudební fráze – zahraje skladby kvalitním flétnovým tónem, použije správného dýchání – zaimprovizuje krátce na motiv, např. z písně – zapojí se do komorní nebo souborové hry
6.ročník

– předvede techniku správného dýchání v dlouhých frázích v koordinaci s vyspělou artikulací – zahraje stupnice dur a moll příslušné akordy v rytmických obměnách – zahraje přednesové skladby ve všech registrech na daném nástroji, dbá na kvalitu tónu, zařadí adekvátní výrazové prostředky podle stylu skladby – zapojí se do komorní nebo souborové hry
7.ročník

– při hře rozliší tempová označení, frázování, agogiku, koriguje intonaci – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy v artikulačních obměnách – zvolí vhodný způsob interpretace skladby podle jejího stylu a žánru – samostatně připraví k dostudování přiměřeně obtížnou skladbu – transponuje na elementární úrovni jednoduchou píseň/melodii – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Poznámky k učebním osnovám:

 • Na altovou zobcovou flétnu může být žák přeorientován na základě jeho tělesné a hudební vyspělosti na doporučení učitele.
 • V 6. ročníku základním nástrojem zůstává zobcová flétna sopránová nebo altová, dle vyspělosti lze žáka obeznámit s hrou na tenorový nástroj in C či basový nástroj in F.
 • Výstupy ve hře na altovou zobcovou flétnu jsou shodné s výstupy ve hře na zobcovou sopránovou flétnu.

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy technikou staccato – navrhne zařazení melodických ozdob dle stylu skladby – ve vybrané skladbě použije adekvátní výrazové prostředky (styl, žánr) – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – pracuje s tónem fléten různého ladění v celém jejich rozsahu (dechová a palcová technika) – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy technikou staccato v rychlém tempu – samostatně vypracuje vybrané sklady s důrazem na frázování a agogiku – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy v sekvencích – ve studovaných skladbách použije alternativní hmaty a posoudí intonační čistotu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – samostatně navrhne použití různých hmatových kombinací ve skladbách (vyřeší intonační problém) – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy technikou v sekvencích a rychlém tempu – ve skladbách 20. století aplikuje moderní techniky hry – v barokních skladbách navrhne a nastuduje dozdobení melodickými ozdobami, – vytvoří si názor na vlastní interpretaci, vybere vhodný způsob nácviku podle charakteru skladby – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – dodrží vyvážený a stabilní postoj při hře – aplikuje cvičení k pochopení základů bránicového dýchání – respektuje správnou polohu nástroje v ústech a základní artikulaci – v pomalém tempu zahraje jednooktávové stupnice dur – plynule zahraje jednoduché melodie/písně
Žák:
1. ročník – dodrží základní principy bránicového dýchání a tvoření tónu, hraje stabilním tónem s použitím artikulace a správného nasazení – zahraje stupnice dur a příslušné akordy technikou legato a détaché – zahraje plynule jednoduché skladby v daném rozsahu
2. ročník – zahraje stupnice dur, moll a příslušné akordy technikou legato a détaché v rychlejším tempu – hraje skladby různých stylů, vyjádří charakter skladby frázováním, použije melodické ozdoby – dle svých schopností se zapojí do komorní nebo souborové hry
3. ročník – hraje na nástroj v celém jeho rozsahu, použije bránicové dýchání – zahraje stupnice dur, moll a příslušné akordy technikou legato, staccato a détaché – ve skladbách samostatně navrhne nádechy, vytvoří správné frázování – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – zahraje stupnice dur, moll do a příslušné akordy v rychlém tempu – dle svých individuálních schopností hraje na flétnu ladění in F – zahraje přiměřeně obtížné skladby různých stylových období, hudební výraz vytvoří pomocí agogiky, frázování a melodických ozdob – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.9. Studijní zaměření – Hra na příčnou flétnu

Charakteristika studijního zaměření:

1. ročník základního studia I. stupně hry na příčnou flétnu může žák začít díky flétně se zahnutou hlavicí již v 8 – 9 letech. Děje se tak zpravidla po předchozím studiu zobcové flétny (není to podmínkou studia). Důležitými předpoklady ke studiu jsou přirozený vzrůst těla, spíše sportovního charakteru, s dobře stavěným hrudníkem, širokými rameny a zády.

Příčná flétna má široké uplatnění v hudbě klasické, dechové, jazzové i populární.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na příčnou flétnu 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka hry na příčnou flétnu přípravného studia II. stupně je organizována individuálně.
 • Přípravné studium I. stupně hry na příčnou flétnu neorganizujeme. Mladší žák studuje hru na zobcovou flétnu nebo jiný hudební nástroj do doby, než získá potřebné fyzické dispozice.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětůŠkola hrou, kap. 5.20. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro I. a II. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka do konce studia povinným.
 • Výuka hry na příčnou flétnu v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na příčnou flétnu

 1. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník

– dbá na správné držení nástroje, uvolněný postoj při hře a správnou dechovou techniku (zásady bránicového dýchání) – orientuje se v notovém zápisu – v písních/melodiích použije základní hmaty v daném rozsahu, provádí správnou tvorbu tónu a techniku nasazení (funkce jazyka v dutině ústní a hrtanu) – zahraje tónová cvičení – vydržované tóny v zvládnutém rozsahu
2. ročník

– fixuje správný postoj při hře, ustálený nátisk a správnou dechovou techniku – zahraje vybrané stupnice a příslušné kvintakordy v pomalém tempu – zahraje tónové cvičení v daném rozsahu s důrazem na správnou artikulaci – hraje jednoduché skladby rovným a stabilním tónem, použije techniku hry legato, tenuto a základní dynamiku
3. ročník – hraje na nástroj v rozsahu c1 až c3, vyrovnaným tónem, použije ustálený nátisk a správnou dechovou techniku – zahraje vybrané stupnice dur a moll v daném rozsahu a jejich tónický kvintakord v legatu a detaché – ve skladbách aplikuje správné frázování a nádechy, použije způsob hry tenuto, legato, portamento, staccato – výraz skladby vyjádří základními dynamickými prvky a agogikou – dle svých schopností zahraje jednoduchou melodii zpaměti – orientuje se v souhře s dalším nástrojem (rytmicko-harmonickým podkladem)
4. ročník

– zahraje vybrané stupnice dur a moll v daném rozsahu s příslušným tónickým kvintakordem (případně dominantním septakordem) v pomalém tempu s důrazem na kvalitu tónu – ve skladbách vyjádří hudební výraz pomocí základní dynamiky, agogiky a různého způsobu nasazení tónu, melodickými ozdobami – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5. ročník


– využívá nástroj v rozsahu c1 – g3 – zahraje stupnice dur, moll v daném rozsahu s příslušným tónickým kvintakordem (případně dominantním septakordem) technikou legato, staccato, detaché – ve skladbách uplatní rychlejší tempa, delší fráze na jeden nádech, dvojité staccato, melodické ozdoby v daném rozsahu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
6.ročník

– zahraje stupnice dur, moll v daném rozsahu s příslušným tónickým kvintakordem a dominantním septakordem technikou legato, staccato, detaché v rychlejším tempu – ve skladbách navrhne použití melodických ozdob, výrazových a dynamických prvků, tak aby vyjádřil charakter skladby dle svých představ – zapojí se do komorní nebo souborové hry
7. ročník – hraje vyrovnaným tónem v celém rozsahu nástroje – zahraje stupnice dur, moll, tónický kvintakord a dominantní septakord v rychlém tempu dvojitým jazykem – při hře využije všech získaných technických a výrazových dovedností s důrazem na tvorbu tónu a intonaci – ve skladbách samostatně vypracuje hudební výraz (dynamika, frázování, agogika) – orientuje se ve struktuře hraných skladeb – zapojí se do komorní nebo souborové hry

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – zahraje stupnice dur, moll v rytmických obměnách a artikulacích v celém rozsahu nástroje vyrovnaným tónem – zahraje skladby dle vlastního výběru, samostatně zvolí výrazové prostředky tak, aby vyjádřil jejich charakter dle svých představ – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy v rychlém tempu – ve skladbách samostatně navrhne použití melodických ozdob a jiných výrazových prvků, zdůvodní svůj záměr – transponuje jednoduché melodie v oktávě – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy v různých rytmických obměnách v rychlém tempu – svůj muzikální projev vyjádří technickými a výrazovými prostředky, které si sám zvolí a svůj záměr obhájí – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – zahraje stupnice dur, moll a příslušné akordy (i zmenšený septakord)v rychlém tempu, ve všech sekvencích v celém rozsahu nástroje – využije všech doposud získaných znalostí a dovedností k interpretaci a samostatném dopracování studovaných skladeb, využije svoje tvůrčí představy k vyjádření kompaktního hudebního výrazu, posoudí kvalitu svého projevu – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník


Žák:
Přípravný ročník – praktikuje správnou údržbu a sestavení nástroje, vyjmenuje části nástroje – dbá na správné držení nástroje, uvolněný postoj při hře a správnou dechovou techniku (zásady bránicového dýchání) – dodrží uvolněný postoj při hře – zahraje vydržované tóny, krátké melodie v rozsahu několika tónů a tónová cvičení ve zvládnutém rozsahu

Žák:
1. ročník – dodrží správné držení nástroje, uvolněný postoj při hře – provádí správnou tvorbu tónu pomocí bráničního dýchání – zahraje vybrané stupnice dur, moll v pomalém tempu v rozsahu c1 až g2 – hraje tónová cvičení a jednoduché skladby vyrovnaným tónem s důrazem na správné nasazení a frázování
2. ročník – hraje na nástroj v rozsahu c1 až c3 – zahraje plynule vybrané stupnice dur, moll do 3# a 3 bé, příslušné kvintakordy technikou legato a détaché – ve skladbách vyjádří hudební výraz pomocí základních hmatů, základní dynamiky, agogiky a různého způsobu nasazení tónu
3. ročník – zahraje stupnice dur, moll do 5# a 5 bé s příslušnými akordy v rychlejším tempu i technikou staccato – při hře použije ustálený nátisk, zdokonalenou tvorbu tónu a správnou techniku dýchání – ve skladbách navrhne použití melodických ozdob, výrazových a dynamických prvků, tak aby vyjádřil charakter skladby dle svých představ – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – hraje vyrovnaným tónem v celém rozsahu nástroje – zahraje stupnice dur, moll do 7# a 7 bé, tónický kvintakord a dominantní septakord v rychlém tempu dvojitým jazykem – při hře využije všech získaných technických a výrazových dovedností s důrazem na tvorbu tónu a intonaci – ve skladbách samostatně vypracuje hudební výraz (dynamika, frázování, agogika) – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.10. Studijní zaměření – Hra na klarinet

Charakteristika studijního zaměření:

Klarinet patří mezi tradiční dechové nástroje. Z hlediska konstrukce dřevěného nástroje je studiu vhodné pro žáky dostatečně fyzicky vyspělé ve věku 9 – 10 let. Pro mladší žáky je možné používat nástroj celoplastový menšího rozměru v C ladění.

Klarinet nachází uplatnění v mnoha žánrech v klasické hudbě (od sólového nástroje až po orchestrech), v hudbě lidové, swingové, jazzové, apod., pro kterou jejeho zvuk charakteristický. Při výuce vybíráme z velkého množství metodického a notového materiálu od skladeb starých mistrů po současnost. Žáci mohou získaných dovedností využít také ve studiu hry na příbuzné nástroje, zejména saxofonu.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na klarinet 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka hry na klarinet  přípravného studia II. stupně je organizována individuálně.
 • Přípravné studium I. stupně hry na klarinet neorganizujeme. Mladší žák studuje hru na zobcovou flétnu nebo jiný hudební nástroj do doby, než získá potřebné fyzické dispozice.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů – Škola hrou, kap. 5.19. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro I. a II. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů, který se stává pro žáka do konce studiae povinným.
 • Výuka hry na klarinet v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na klarinet

I. stupeň základního studia


Žák:
1. ročník

– sestaví nástroj, plátek správně usadí na hubici – aplikuje správný postoj, držení nástroje, základní prstoklad – předvede techniku bráničního dýchání, správné tvorby tónu a techniku nasazení tónu – funkci jazyka v dutině ústní a hrtanu (vydržované tóny) – orientuje se v notovém zápisu – zahraje stupnice durové (C,G,D,F) a příslušné akordy se zaměřením na zvukovou vyrovnanost tónu – hraje skladby/písně rozsahu dle svých schopností
2. ročník

– hraje silným, rovným a stabilním tónem a dle svých schopností ovlivňuje intonaci, zvukově kultivuje barvu tónu – zahraje stupnice dur a příslušné akordy v pomalejších tempech v jednoduchých artikulacích, použije oba způsoby hry malíky – ve skladbách dodrží předepsané nádechy, využije správnou dechovou techniku – jednoduché skladby/písně zahraje zpaměti
3. ročník

– předvede ustálený nátisk, dle svých schopností koriguje barvu a výšku tónu – použije návyky správné dechové techniky, techniky tvorby, nasazení a ukončení tónu, hraje stabilním tónem – hraje stupnice dur a moll a příslušné akordy ve středním tempu a jednoduchých rytmizacích – skladby zahraje s použitím základní dynamiky a elementárních výrazových prostředků, dodrží dechovou frázi – jednoduchou skladbu zahraje z paměti – dle svých individuálních schopností zahraje s dalším nástrojem nebo reprodukovaným rytmicko – harmonickým podkladem
4. ročník

– dbá na kvalitní ozev tónu ve vysokém rejstříku, použije tvrdší plátek – zahraje stupnice dur a moll a příslušné akordy v rychlejších tempech, dle svých schopností také technikou staccato – ve skladbách uplatní jednoduché melodické ozdoby – jednoduché skladby zahraje z listu, dodrží elementární prvky – ve skladbách vyjádří hudební výraz pomocí základní dynamiky, agogiky – hraje s dalším nástrojem nebo reprodukovaným harmonickým podkladem – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
5. ročník
– hraje v celém rozsahu nástroje, pomocí sluchové sebekontroly koriguje intonaci, kvalitu tónu – zahraje stupnice dur a moll v artikulacích a rytmizacích v rychlejším tempu a příslušné akordy – ve skladbách uplatní rychlejší tempa, zahraje delší fráze na jeden nádech a samostatně zvolí frekvenci nádechů, hudební výraz vyjádří pomocí dynamicky (včetně crescenda a decrescenda) – hraje skladby s dalším nástrojem nebo reprodukovaným rytmicko -harmonickým podkladem – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
6. ročník – předvede prstovou techniku v součinnosti s kvalitním nátiskem – zahraje stupnice dur a moll v artikulacích a rytmizacích v rychlejším tempu (dle svých schopností i v terciích) a příslušné akordy – charakter skladby vyjádří pomocí vhodné artikulace, dynamiky při zachování intonační čistoty – transponuje snadnější hudební útvary o oktávu – z listu zahraje složitější skladby (i vícehlasé s pedagogem) – hraje skladby s dalším nástrojem nebo reprodukovaným rytmicko -harmonickým podkladem – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
7. ročník – využije všech získaných technických i výrazových dovedností s důrazem na tvorbu a kvalitu tónu a zvukovou vyrovnanost v přechodech mezi rejstříky – zahraje stupnice dur a moll v artikulacích a rytmizacích v rychlejším tempu (dle svých schopností i v terciích) a příslušné akordy – samostatně vypracuje skladbu po stránce dynamické a artikulace tak, aby provedení odpovídalo charakteru skladby – zahraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů – hraje skladby s dalším nástrojem nebo reprodukovaným rytmicko – harmonickým podkladem – přesvědčivě se orientuje v celém rozsahu nástroje, využije dynamiku, agogiku, tempové rozlišení a frázování – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – zahraje stupnice, kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy v rytmických artikulacích, tonálních sekvencích a dynamické škále – zahraje etudy zaměřené na různé techniky hry – zahraje z listu skladby odpovídající jeho individuálním schopnostem – zahraje skladbu moderního rázu dle svého hudebního cítění – improvizuje formou obměny melodické linky – jednoduchou melodii transponuje o velkou sekundu výš – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
2. ročník – zahraje stupnice, kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy v rytmických artikulacích, tonálních sekvencích a dynamické škále – zahraje etudy zaměřené na konkrétní problematické vazby – předvede hru složitějších rytmických útvarů a melodických ozdob – analyzuje své intonační nedostatky a odstraní je – hraje z listu skladby odpovídající jeho individuálním schopnostem – hraje jednoduché skladby z partu pro C nástroj (= transponuje o sekundu) – přizpůsobí tvorbu tónu charakteru jazzových a swingových skladeb – improvizuje na jednoduchou harmonickou formu blues, využije schéma bluesové pentatoniky – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
3. ročník – zahraje stupnice, kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy v rytmických artikulacích, tonálních sekvencích a dynamické škále – předvede ustálenou kvalitu a barvu tónu, koriguje intonaci, vyspělou techniku prstů ve skladbách vyšší technické náročnosti – zahraje technikou nasazení staccato a legato ve vysoké poloze v rychlém tempu – zahraje jazzové skladby charakteristickým tónem a swingovou artikulací a frázováním, přizpůsobí styl hry žánru, zahraje v odpovídajícím tempu – vybere si skladbu podle svého hudebního vkusu a navrhne způsob interpretace – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
4. ročník – samostatně uplatní své technické i výrazové dovednosti a znalosti získané – pracuje s barvou a kvalitou tónu – použije specifické zvukové efekty v jazzových skladbách; samostatně řeší problematiku dýchání, frázování, hudebního výrazu a intonace – zahraje stupnice, kvintakordy a dominantní a zmenšené septakordy v rytmických artikulacích, tonálních sekvencích a dynamické škále – samostatně volí způsob nácviku obtížných míst ve skladbě – dbá o celkový dobrý stav nástroje, samostatně volí typ a kvalitu plátku v souvislosti s požadavky na ozev nástroje a techniku hry – improvizuje na harmonickou formu vybrané skladby (př. blues, jazzový standard) – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – sestaví nástroj, plátek správně usadí na hubici – dodrží správný postoj, držení nástroje a základní prstoklad – použije techniku bráničního dýchání, při tvorbě a nasazení tónu techniku funkce jazyka v dutině ústní a hrtanu – použije základní druhy artikulace – nasazení a ukončení tónu jazykem – orientuje se v notovém zápisu – hraje skladby/písně ve zvládnutém rozsahu nástroje
Žák:
1. ročník – sestaví nástroj, plátek správně usadí na hubici – předvede ustálený nátisk, použije návyky správné dechové techniky, techniky tvorby, nasazení a ukončení tónu – bezpečně čte notový zápis – hraje stupnice a akordy v artikulacích v pomalejším tempu – při hře na nástroj použije oba způsoby hry malíky – zahraje jednoduché skladby (písně) z not – dodrží notový zápis, vybrané písně/skladby zpaměti
2. ročník – hraje stabilním rovným tónem, dbá na správnou intonaci, předvede správnou nátiskovou techniku a techniku dýchání – hraje stupnice a akordy ve středně rychlých tempech – zahraje složitější rytmické útvary, dodrží dechovou frázi, využije dynamiku a elementární výrazové prostředky při interpretaci skladeb – dle svých schopností hraje skladby s dalším nástrojem nebo reprodukovaným harmonicko – rytmickým podkladem na CD
3. ročník – vybere vhodný plátek – orientuje se v celém základním rozsahu nástroje s pomocí chromatiky hrané oběma způsoby (střídání levý a pravý malík) – hraje stupnice a kvintakordy ve vybraných  intervalech a tonálních sekvencích v  rychlejším tempu – vysvětlí příčinu nesnadného ozevu nástroje, rozpozná míru opotřebení a tvrdost plátku v souvislosti s kvalitou tónu a se svými individuálními potřebami – ve skladbách uplatní jednoduché melodické ozdoby, hudební výraz vyjádří dynamikou, agogikou, artikulací – zahraje z listu jednoduché skladby, dodrží elementární prvky – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
4. ročník – hraje v celém rozsahu nástroje, pomocí sluchové sebekontroly koriguje intonaci, kvalitu tónu a zvukovou vyrovnanost v přechodech mezi rejstříky – využije dynamiku, agogiku, tempové rozlišení, frázování a artikulaci při interpretaci skladeb různých stylů a žánrů – transponuje snadnější hudební útvary o oktávu – dle svých schopností samostatně vypracuje skladbu podle svého hudebního cítění a vkusu – navrhne způsob interpretace – z listu zahraje skladby přiměřené obtížnosti i vícehlasé – zhodnotí svou hru a zvolí způsob odstranění případných nedostatků – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.11. Studijní zaměření – Hra na saxofon

Charakteristika studijního zaměření:

Saxofon je nástroj, který nachází uplatnění v široké škále hudebních žánrů především pro svou zvukovou variabilitu. Tento nástroj umožňuje hráči specifický projev, který je ovlivněn individualitou konkrétního interpreta. Pro tyto své charakteristické rysy se využívá především v hudbě jazzové, taneční a populární. Uplatnění však nachází i jako sólový, komorní a orchestrální nástroj v klasické hudbě.

V průběhu studia se žák seznamuje se způsoby interpretace těchto žánrů a později se na určitý z nich může zaměřit. Při výuce a nácviku frázování charakteristického pro swingovou, funkovou nebo rockovou hudbu využíváme stylově zaměřený notový materiál s CD nahrávkami rytmicko-harmonických podkladů. Tyto materiály jsou vhodné také pro výuku improvizace nebo jako příprava pro hru v souborech.

Žánrová profilace žáka je do značné míry závislá na jeho kreativitě, celkovém zájmu o hudbu, schopnosti vyhledávat nové podněty a aktivním přístupu ke studiu.

Pro hru na saxofon je třeba dostatečné tělesné vyspělosti žáka. Výuka vychází ze skutečnosti, že většina žáků již v určité míře ovládá hru na jiný nástroj (zobcová flétna, klarinet, příčná flétna) a proto lze těchto dovedností a znalostí využít pro další výuku.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na saxofon 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka hry na saxofon  přípravného studia II. stupně je organizována individuálně.
 • Přípravné studium I. stupně hry na saxofon neorganizujeme. Mladší žák studuje hru na zobcovou flétnu nebo na jiný nástroj do doby, než získá potřebné fyzické dispozice.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů – Škola hrou, kap. 5.19. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává do konce studia povinným.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na saxofon

 1. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník

– sestaví nástroj, plátek správně usadí na hubici – dodrží správný postoj, držení nástroje a základní prstoklad – použije techniku bráničního dýchání, při tvorbě a nasazení tónu techniku funkce jazyka v dutině ústní a hrtanu – při hře využije nástroj v rozsahu c1 – c3 – orientuje se v notovém zápisu – zahraje skladby ve zvládnutém rozsahu nástroje
2. ročník

– dbá na správné nasazení tónu a správnou techniku dýchání – použije základní druhy artikulace – nasazení a ukončení tónů jazykem – využije potřebná cvičení určená ke zdokonalení různých druhů artikulace – vytvoří silný rovný a stabilní tón, koriguje intonaci a barvu tónu v nejnižším rejstříku nástroje a v přechodu do rejstříku přes oktávku
3. ročník

– použije ustálený nátisk a dle svých schopností koriguje barvu a výšku tónu – dodrží návyky správné práce s dechem, techniky tvorby, nasazení a ukončení tónu tak, aby ozev tónu byl jistý a bezproblémový – stupnice hraje ve středně rychlých tempech – vypracuje zpaměti jednoduchou skladbu, využije dynamiku a elementární výrazové prostředky, ve skladbě moderního rázu vytvoří jednoduchou improvizací – zahraje melodické motivy v dané tónině (příprava k improvizaci) – dle svých schopností doprovodí nebo hraje s dalším nástrojem (rytmicko-harmonickým podkladem)
4. ročník

– využije stabilní nátisk k pokročilejším zvukovým efektům např. glissando, sforzato – stupnice hraje v rychlejším tempu v celém rozsahu nástroje v artikulacích – respektuje klasické rytmické cítění, vytvoří základní swingové frázování – vysvětlí příčinu nesnadného ozevu nástroje, rozpozná míru opotřebování a tvrdost plátku v souvislosti s kvalitou tónu – zahraje vybrané stupnice zpaměti v různých obměnách a tonálních sekvencích dle své vyspělosti – zahraje jednoduché skladby z listu – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
5. ročník


– sluchovou sebekontrolou zdokonalí kvalitu tónu, intonaci a další výrazové prostředky – zahraje stupnice ve vybraných  intervalech a tonálních sekvencích – interpretuje přednesové skladby různých žánrů s využitím rozmanitých výrazových prostředků (kultura tónu, dynamika, frázování) – použije melodické ozdoby – improvizuje na dané téma – vytvoří základní swingové artikulace (TyDy) a aplikuje je ve swingových etudách a skladbách – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
6. ročník

– zdokonalenou techniku hry koordinuje s intonací a dynamickým projevem – uplatní získané znalosti a dovednosti v souborové hře (improvizace, sóla) – orientuje se v hudebních žánrech, popíše co je pro daný žánr typické (např. frázování, hudební projev) – bezpečně hraje z listu i ve vyšším tempu – transponuje jednoduché motivy – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
7. ročník

– využije všech získaných technických i výrazových dovedností s důrazem na tvorbu a kvalitu tónu a zvukovou vyrovnanost v přechodech mezi rejstříky – zahraje stupnice ve vybraných intervalech a tonálních sekvencích v rychlém tempu – s jistotou se orientuje v celém rozsahu nástroje – využije dynamiku, agogiku, tempové rozlišení a frázování k vyjádření charakteru skladby různých stylů a žánrů – dle svých schopností samostatně vypracuje vybranou skladbu – navrhne způsob interpretace – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – správně pečuje o nástroj – zdokonalí svou hru pomocí cvičení zaměřených na techniku dechu a kvalitní vyrovnaný ozev tónu v celém rozsahu nástroje – zahraje stupnici v rychlém tempu a rytmických obměnách – využije hru složitějších rytmických útvarů a melodických ozdob, techniku nasazení staccato – zahraje skladbu moderního rázu dle svého hudebního cítění a doplní ji improvizací – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
2. ročník – analyzuje intonační nedostatky své hry a odstraní je – zahraje stupnici v rytmických obměnách, sekvencích a artikulacích – využije hru vydržovaných tónů chromaticky v celém rozsahu nástroje stabilním a plným tónem – hraje vyspělou technikou prstů melodické ozdoby a v technicky náročné pasáže, především ve vysokém registru – hraje z listu skladby odpovídající individuálním schopnostem (dueta, standardy atd.) – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
3. ročník – využije vyspělou kvalitu a barvu tónu, koriguje intonaci v celém rozsahu nástroje – v dobré kvalitě a v tempu zahraje technikou nasazení staccato a legato ve vysoké poloze – vyspělou techniku prstů využije ve skladbách vyšší technické náročnosti – uplatní získané znalosti a dovednosti ve skladbě dle svého hudebního vkusu a přinese do hry své vlastní nápady – improvizuje na dané téma – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
4. ročník – uplatní všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje – pracuje s barvou a kvalitou tónu, samostatně řeší problematiku dýchání, frázování, výrazu, intonace – improvizuje na vybranou skladbu (blues, jazzový standard) – ve výběru skladeb se profiluje podle svého zájmu na základě svých posluchačských a interpretačních zkušeností a dle svého vkusu – samostatně vyhledá a nastuduje skladbu, zvolí formu nácviku, řeší problémy technického rázu skladbu interpretuje – rozliší různé styly a žánry – zhodnotí svou hru, pozná přednosti i nedostatky své hry, vybere způsob, jak nedostatky odstranit – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – sestaví nástroj, plátek správně ho usadí na hubici – dodrží správný postoj, držení nástroje a základní prstoklad – použije techniku bráničního dýchání, při tvorbě a nasazení tónu techniku funkce jazyka v dutině ústní a hrtanu – použije základní druhy artikulace – nasazení a ukončení tónů jazykem – vytvoří silný rovný a stabilní tón, koriguje intonaci a barvu tónu, plynule přechází do rejstříku přes oktávku – orientuje se v notovém zápisu
Žák:
1. ročník – využije ustálený nátisk, udrží kvalitu a barvu tónu v různých polohách nástroje, použije návyky správné dechové techniky, techniky tvorby, nasazení, ukončení tónu – orientuje se v notovém zápisu – zahraje stupnice a akordy ve středně rychlém tempu – jednoduchou skladbu zahraje zpaměti, využije dynamiku a koordinuje elementární hráčské dovednosti – vysvětlí příčinu nesnadného ozvu nástroje, rozpozná míru opotřebení a tvrdost plátku v souvislosti s kvalitou tónu a se svými individuálními potřebami
2. ročník – hraje stabilním rovným tónem, dbá na správnou intonaci, nátiskovou techniku a techniku dýchání a kvalitní ozev tónu – zahraje s dalším nástrojem či rytmicko-harmonickým základem – zahraje z listu jednoduché skladby, dodrží elementární prvky – popíše zásady swingové artikulace a swingového frázování, hraje swingové i klasické skladby – improvizuje na jednoduché akordické značky (12-ti taktová forma blues…)
3. ročník – zahraje stupnice v rychlejším tempu v celém rozsahu nástroje v artikulacích a složitějších rytmických obměnách – zahraje skladby různých žánrů s využitím rozmanitých výrazových prostředků (dynamika, frázování, kultura tónu…), základy swingové artikulace aplikuje ve swingových etudách a skladbách – improvizuje na jednoduché akordické značky (12-ti taktová forma blues…) – improvizuje na dané téma – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry
4. ročník – orientuje se v celém rozsahu nástroje, samostatně pracuje s dynamikou a barvou tónu, rytmem a řeší problémy s intonací, zvolí formy nácviku – samostatně řeší problémy technického rázu, zvládá péči o nástroj – uplatní získané dovednosti a znalosti při hře improvizací a sól – orientuje se v hudebních žánrech a stylech spjatých s hrou na saxofon – vybere si skladbu podle svého osobního vkusu, samostatně pracuje na vytvoření specifického zvuku, výrazu a způsobu interpretace – zhodnotí svou interpretaci, pozná a vyřeší nedostatky své hry – zapojí se do komorní, souborové hry nebo orchestrální hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.12. Studijní zaměření – Hra na trubku

Charakteristika studijního zaměření:

Trubka patří mezi nejstarší hudební nástroje a je jedním z nejčastěji užívaných žesťových nástrojů. Uplatňuje se v hudbě různých stylů a žánrů jako nástroj sólový, komorní a orchestrální.

Předpokladem pro hru na trubku je tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé zuby a zdravé dýchací orgány. Žák se seznamuje s historií trubky, funkcí a historií pístového strojiva a ošetřováním nástroje.

V průběhu individuální výuky si žák osvojí nátiskové a technické dovednosti a rozvíjí svůj muzikální a osobitý projev. Postupně si vytváří vlastní repertoár a stává se samostatným hudebníkem – amatérem, který je schopen zahrát z listu nebo samostatně nastudovat skladby přiměřené obtížnosti (sólové či ansámblové). Podle své technické a hudební vyspělosti se žák také zapojuje do různých hudebních uskupení.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na trubku 1

Poznámky k učebnímu plánu

 • Přípravné studium I. stupně je realizováno hrou na jiný hudební nástroj do doby, než je žák dostatečně fyzicky vyspělý.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.viz.kap. 5.20
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává do konce studia povinným.
 • Výuka hry na trubku v 1. a 2. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině

1 – 2 žáků

 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na trubku

I. stupeň základního studia


Žák:
1. ročník

– popíše základní péči o nástroj a pojmenuje jednotlivé jeho části – při hře dbá na správné držení těla a nástroje, základní složky nátisku, správné dýchání, nasazení nátrubku na rty, nasazení tónu – zopakuje krátký melodicko – rytmický útvar podle sluchu – zahraje v pomalém tempu jednoduché písně a drobné skladby v tónovém rozsahu podle svých schopností a fyzických dispozic – orientuje se v základním ladění nástroje a v notovém zápisu
2. ročník

– dodrží správné dýchání, usazení nátrubku na rty a nasazení tónu – hraje základní nátisková a technická cvičení a cvičení pro rozšíření tónového rozsahu – rozliší základní druhy artikulace – zahraje stupnice v rychlejším tempu ve zvládnutém rozsahu nástroje – zahraje písně a drobné skladby různých stylů a žánrů, obohatí hru o základní dynamická odstínění
3. ročník

– použije správné dýchání, usazení nátrubku na rty, nasazení tónu – zahraje stupnice dur a moll s kvintakordy, plynule a podle svých schopností a fyzických dispozic – hraje etudy pro rozvoj technické zdatnosti, jednoduchá cvičení podle sluchu, použije různé moderní výrazové prvky – hraje skladby s použitím základní dynamiky a agogiky vypracuje – dle svých schopností hraje s dalším nástrojem
4. ročník

– hraje cvičení zaměřená na posilování retního svalstva – zahraje stupnice a akordy v rychlejších tempech – navrhne nádechy a artikulaci ve vybraných skladbách, použije dynamiku a další výrazové prostředky k vyjádření charakteru skladby – z listu plynule zahraje jednoduché skladby/písně – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
5. ročník


hraje nátisková cvičení technikou legato i staccato a cvičení zaměřené na dvojité staccato – zahraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti technikou non legato, legato, staccato – skladby interpretuje stylově, na základě poučené interpretace – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
6.ročník

– zahraje intonačně čistě etudy zaměřené na technickou a výrazovou dovednost a cvičení zaměřené na péči o nátiskovou kondici – hraje stupnice i akordy i v rychlém tempu – při hře koriguje barvu tónu a použije různé druhy artikulace – hraje skladby různých stylů a žánrů, samostatně vypracuje vybrané skladby s ohledem na správné frázování – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
7. ročník

– samostatně provádí péči o nátiskovou kondici – hraje stupnice a akordy v rychlých tempech – při hře propojí různé barvy tónu, artikulace a elementární intonaci – orientuje se ve snadné transpozicijednoduchých etud o jeden tón nahoru i dolů – hraje plynule technické etudy a přednesové skladby přiměřené obtížnosti, ve vybraných skladbách navrhne samostatně způsob interpretace – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – samostatně udržuje a rozvíjí nátiskovou kondici a tónovou orientaci hrou stupnic s kvintakordy i v rychlých tempech podle své vyspělosti – zahraje skladby dle vlastního výběru, samostatně zvolí výrazové prostředky tak, aby vyjádřil jejich charakter dle svých představ – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
2. ročník – pracuje samostatně na kvalitě tónu – hraje cvičení/etudy zaměřené na rozvoj prstové techniky – ve skladbách navrhne interpretační prvky vhodné pro styl dané skladby – orientuje se ve složitějším notovém zápisu i při hře z listu – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
3. ročník – využije různých barev tónu s ohledem na jeho kvalitu – svůj muzikální projev vyjádří technickými a výrazovými prostředky, které si sám zvolí a svůj záměr obhájí – vybere si skladbu podle svého profilového zaměření a zahraje ji stylově – hraje z listu a transponuje ve snadných tóninách, v pomalých i rychlých tempech – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
4. ročník – vhodným výběrem technických cvičení /etud v nátiskové literatuře vyřeší svůj případný problém – své znalosti a dovednosti využije při stylové interpretaci – samostatně dopracuje vybrané skladby podle svých tvůrčích představ, posoudí kvalitu svého projevu – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry

Začátečník

Žák:
– pojmenuje jednotlivé části nástroje a popíše základní péči o nástroj – při hře dbá na správné držení těla a nástroje, základní složky nátisku, správné dýchání, nasazení nátrubku na rty, nasazení tónu – využije tónový rozsah nástroje podle svých schopností a fyzických dispozic – zopakuje krátký melodicko-rytmický útvar podle sluchu – zahraje jednoduché písně/skladby, přečte notový zápis, orientuje se v základním ladění nástroje
Žák:
1. ročník – použije techniku správného dýchání, usazení nátrubku na rty a nasazení tónu – při hře dodrží správný postoj a držení nástroje – základní nátisková a technická cvičení a cvičení k rozšíření tónového rozsahu – zahraje stupnice podle svých dispozic a zvládnutého rozsahu nástroje – hraje etudy zaměřené na staccato – zahraje písně/drobné skladby různých stylů a žánrů, použije základní prvky dynamicky a základní druhy artikulace
2. ročník – hraje cvičení zaměřená na posilování retního svalstva – zahraje stupnice dur a moll s kvintakordy dle svých schopností a fyzických dispozic – hraje etudy, které rozvíjejí technickou zdatnost – ve skladbách použije dynamiku, artikulaci, moderní výrazové prvky tak, aby vyjádřil jejich charakter – navrhne nádechy podle logiky frází
3. ročník – pracuje s barvou tónu, různými druhy artikulace, využívá nátisková cvičení a cvičení zaměřená na dvojité staccato – zahraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti technikou non legato, legato, staccato – hraje etudy zaměřené na technickou a výrazovou dovednost – samostatně navrhne způsob interpretace ve vybraných skladbách na základě poučené interpretace – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
4. ročník – samostatně použije cvičení zaměřené na péči o nátiskovou kondici – při hře propojí různé barvy tónu, druhy artikulace a elementární intonaci – hraje technicky náročnější etudy v odpovídajícím tempu – zahraje skladby různých stylů a žánrů v odpovídající interpretaci podle charakteru skladby – samostatně vypracuje skladbu podle své profilace (frázování, artikulaci, zvolí adekvátní tempo, styl interpretace) a svůj záměr vysvětlí – z listu hraje snadné skladby – transponuje o tón výš a níž jednoduché melodie – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.13. Studijní zaměření Hra na pozoun

Charakteristika studijního zaměření:

Předpoklady pro přijetí žáka jsou jeho tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé zuby a zdravé dýchací orgány. V současné době má škola k dispozici také nástroj plastový, který umožňuje začít s výukou i u žáků méně fyzicky vyspělých.

Pozoun je jedním z nejčastěji užívaných žesťových nástrojů. Uplatňuje se v hudbě různých stylů a žánrů jako nástroj sólový nebo jako nástroj komorní a orchestrální.

V průběhu studia se žák seznámí s historií nástroje, funkcí a historií snižce a ošetřováním nástroje. Individuální vyučování slouží k upevňování, prohlubování a rozvíjení nátiskových, technických a výrazových dovedností žáka, k tvorbě a rozšiřování repertoáru na úrovni jeho technické a hudební vyspělosti. Žák postupně poznává skladby různých stylových období a kromě sólové hry se může zapojit do hry v tanečním, jazzovém či bigbandovém orchestru.

Cílem studia je pěstovat všestrannou nátiskovou a technickou vyspělost, muzikálnost a osobitý projev žáka.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na pozoun 1

Poznámky k učebnímu plánu

 • Přípravné studium I. stupně je realizováno hrou na jiný hudební nástroj do doby, než je žák dostatečně fyzicky vyspělý.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na pozoun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka v daném školním roce povinným.
 • Každý školní rok si žák může vybrat jiný z volitelných předmětů.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na pozoun

 1. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník

– orientuje se v základní péči o nástroj – dodrží správné držení těla, správné držení nástroje – uplatní základní složky nátisku, správné dýchání, nasazení nátrubku na rty, nasazení tónu – využije tónový rozsah nástroje podle svých schopností a fyzických dispozic – orientuje se v notovém zápisu – použije základní snižcové techniky
2. ročník

– dodrží správné dýchání,usazení nátrubku na rty a nasazení tónu – hraje základní nátisková cvičení – snižcovou techniku zdokonalí pomocí technických cvičení – při hře využije základní dynamické odstíny – stupnice hraje dle svých dispozic a zvládnutého rozsahu nástroje – hraje lidové písně a drobné přednesové skladby různých stylů a žánrů
3. ročník

– dbá na správné dýchání, usazení nátrubku na rty, nasazení tónu – hraje stupnice dur a moll s kvintakordy podle svých schopností a fyzických dispozic – hraje etudy, které rozvíjejí technickou zdatnost a snižcovou techniku – zahraje jednoduchá cvičení podle sluchu a jednoduchou skladbu zpaměti – orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
4. ročník

– hraje cvičení, zaměřené na posilování retního svalstva – hraje stupnice dur a moll s kvintakordy podle svých schopností a fyzických dispozic – vypracuje středně obtížné skladby různých stylů a žánrů, použije dynamiku, artikulaci a další výrazové prostředky, dle svých dispozic rychlejší tempo – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
5. ročník


– provádí hru nátiskových cvičení – hraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti technikou non legato, legato, staccato a cvičení zaměřená na dvojité staccato – interpretuje obtížnější skladby různých stylů a žánrů, dbá na kvalitu tónu a frázování – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
6.ročník

– hraje etudy zaměřené na zdokonalení snižcové techniky, cvičení zaměřené na péči o nátiskovou kondici – pracuje s barvou tónu, použije různé druhy artikulace – hraje skladby různých stylů a žánrů, provádí sluchovou sebekontrolu – samostatně vypracuje skladbu přiměřené obtížnosti – snadné skladby hraje z listu – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
7. ročník

– samostatně pečuje o nátiskovou kondici – při hře uplatňuje různé barvy tónu a artikulace, elementární intonaci a snižcovou techniku – hraje technicky náročnější etudy a přednesové skladby s využitím všech získaných dovedností a znalostí – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – samostatně udržuje a rozvíjí nátiskovou kondici – hraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti, dbá na kvalitu tónu – využije svých zkušeností k nácviku skladeb podle vlastní profilace, navrhne frázování – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
2. ročník – samostatně pečuje o nátiskovou kondici – hraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti se zaměřením na tempo a kvalitu tónu – při hře použije interpretační prvky vhodné pro styl dané skladby, samostatně pracuje na kvalitním tónu – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
3. ročník – hraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti se zaměřením na tempo a artikulaci – hraje skladby různých stylů a žánrů, specifikuje svou profilaci – pro vyjádření hudebního výrazu navrhne nádechy, dynamiku, artikulaci, využije různé barvy tónu – hraje z listu plynule skladby přiměřené obtížnosti – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
4. ročník – hraje stupnice s kvintakordy kvalitním tónem – samostatně vypracuje vybrané skladby (celkový výraz), ovlivní jejich vyznění užitím všech prostředků technických i výrazových, vysvětlí svůj záměr – zhodnotí svou hru a zvolí řešení nedostatků – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – orientuje se v základní péči o nástroj – dodrží správné držení těla a držení nástroje, tvoření tónu, správné dýchání, nasazení nátrubku na rty – hraje jednoduché melodie podle notového zápisu
Žák:
1. ročník – dodrží zásady správného dýchání, usazení nátrubku na rty a nasazení tónu – hraje základní nátisková, snižcová cvičení a cvičení, která rozšiřují tónový rozsah, použije základní druhy artikulace – bezpečně se orientuje v notovém zápisu – hraje stupnice podle svých dispozic a zvládnutého rozsahu nástroje – zahraje písně a drobné přednesové skladby
2. ročník – využije cvičení zaměřená na posilování retního svalstva a cvičení, která rozvíjejí snižcovou zdatnost – zahraje stupnice dur a moll s kvintakordy podle svých schopností a fyzických dispozic – zahraje drobné přednesové skladby, dbá na artikulaci a intonační čistotu
3. ročník – využije cvičení zaměřená na nátiskovou kondici, dbá na kvalitu tónu – zahraje stupnice s kvintakordy podle své vyspělosti – z listu zahraje plynule jednoduché skladby – při hře aplikuje zdokonalenou artikulaci, u studovaných skladeb navrhne dynamiku a dodrží frázování, provádí sluchovou sebekontrolu – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
4. ročník – hraje cvičení zaměřená na péči o nátiskovou kondici a snižcovou techniku – dbá na kvalitní artikulaci, kvalitu tónu, intonuje přirozeně – hraje etudy a přednesové skladby přiměřené obtížnosti – samostatně navrhne celkový výraz skladby (využije teoretické znalosti – forma, styl, žánr) – zahraje z listu snadné skladby, dbá na správné frázování – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.14. Studijní zaměření – Hra na bicí nástroje

Charakteristika studijního zaměření:

Výuka hry na bicí nástroje zahrnuje hru na bicí soupravu, malý bubínek a percussions. Žák pracuje s notovým zápisem i bez něj tak, aby získal schopnost improvizace a tvoření vlastních doprovodů. Nutným předpokladem pro studium je přesné rytmické cítění.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti hráč uplatní v mnoha hudebních žánrech (např. rock, jazz, funky, country, pop music, etno apod.). Výuka je určená nejen pro začátečníky, ale i pokročilé hráče pro rozšíření svého vzdělání.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na bicí nástroje
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka hry na bicí nástroje v přípravném studiu je organizována individuálně.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává do konce studia povinným.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na bicí nástroje

 1. stupeň základního studia

Žák:
Přípravný ročník – pozná základní dělení not – dodržuje správné držení těla při hře – vyt’uká jednoduchá rytmická cvičení podle notového zápisu – předvede základy rytmické paměti

Žák:
1. ročník

– rozpozná základní dělení délky not, orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, použije základní typy úderů – dodržuje správné držení těla za bicí soupravou – použije základní techniky držení paliček (moeller technik) – hraje základní techniky úderu na malý buben – zařadí do hry základy procvičování rytmické paměti
2. ročník

– hru na malý buben obohatí dynamikou – při hře využije všechny nástroje bicí soupravy – hraje koordinační cvičení m.buben, hi hat, v.buben a moeler techniku
3. ročník

– při hře na malý buben zařadí víření – hraje složitější rytmické variace pro zdokonalení pohybu po soupravě a tvorbu breaků – použije základní rytmické paterny, základy swingového frázování a triolových rytmů – zahraje základní rytmické doprovody
4. ročník

– obohatí techniku hry na malý buben o přírazy – hraje různé rytmy a jejich kombinace, technická cvičení pro nácvik rychlého pohybu po soupravě, základní techniky pro hru s metličkami – zahraje s CD nahrávkou tzv. Play Along – rozpozná základní principy hraní různých hudebních stylů (poslech) – navrhne základní stavbu sóla – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
5. ročník – seřídí a naladí nástroje – zdokonalí techniku hry na malý buben v rychlých tempech a základy polyrytmů – samostatně napíše do not jednoduchý bicí patern z CD nahrávky – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
6. ročník – hraje na percussions základní techniky – využije polyrytmy v praxi – zařadí hru v lichých rytmech – 5/4 apod. – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry – stručně popíše vývoj bicích nástrojů
7. ročník – obohatí všechny techniky hry o složitější rytmické varianty – samostatně navrhne bicí patern jako doprovod k melodickému nástroji (seskupení melodických nástrojů) – vypracuje skladbu podle vlastního výběru – zapíše do not bicí patern z CD nahrávky – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – použije tzv. dvojpedál (2 velké bubny) – orientuje se v problematice spolupráce velkého bubnu s baskytarou – princip souhry (baskytara může být nahrazena např. klavírem) – zdokonalí hudební představivost a stylovost hry pomocí poučené interpretace (každý hudební styl vyžaduje specifický přístup) – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
2. ročník – hraje cvičení/etudy pro zdokonalení koordinace rukou a nohou – samostatně vypracuje opensolo – v souhře velkého bubnu s baskytarou se orientuje i ve složitějších rytmických variacích – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
3. ročník – hraje technicky náročnější cvičení/etudy pro rozvoj koordinace rukou a nohou – použije dvojpedál (2 velké bubny) ve všech tempech a koordinačních variacích – adekvátně reaguje při souhře s basovou kytarou nebo kontrabasem (může být nahrazena např. klavírem) – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
4. ročník – aktivně využije zdokonalenou koordinaci rukou a nohou – samostatně vypracuje solo v timu i opensolo – samostatně komunikuje s hráčem na basovou kytaru nebo kontrabas (může být nahrazena např. klavírem) v různých hudebních stylech – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – popíše rozmístění nástrojů bicí soupravy – pozná základní dělení not – dodrží zásady správného držení těla při hře a držení paliček – vyt’uká jednoduchá rytmická cvičení – předvede základy rytmické paměti
Žák:
1. ročník – aplikuje základní techniky držení paliček a zásady správného držení těla při hře, základní typy úderů – orientuje se v jednoduchém notovém zápisu – hraje základní techniky úderu na malý buben včetně víření – hraje koordinační cvičení mezi malým bubnem, hihat a velkým bubnem – zařadí do hry základy procvičování rytmické paměti
2. ročník – obohatí hru na malý buben dynamikou – hraje rytmické variace pro zdokonalení pohybu po soupravě – zahraje základní rytmické doprovody – orientuje se v základní problematice breaků – při hře na malý buben zařadí víření – zahraje s CD nahrávkou jednoduché skladby (tzv. Play along)
3. ročník – zařadí do hry základní rytmické paterny, breaky v kombinaci s nohou – hraje cvičení/etudy pro zdokonalení techniky hry na malý buben – zahraje základní swingové paterny – zahraje s CD nahrávkou (tzv. Play along) – zapíše do not jednoduchý patern – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry
4. ročník – techniku hry na malý buben obohatí o přírazy – využije základní techniky pro hru metličkami – při poslechu rozpozná základní principy hraní různých hudebních stylů a uvede je do praxe – naladí a seřídí nástroje – samostatně zapíše do not patern ke skladbě – doprovodí spoluhráče nebo band z not i bez – zapojí se do komorní, souborové nebo orchestrální hry – stručně popíše vývoj bicích nástrojů

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.15. Studijní zaměření – Hra na kytaru

Charakteristika studijního zaměření:

Předpoklady ke studiu jsou po fyzické stránce dostatečně dlouhé prsty na rukou, široká dlaň a dobrá kvalita nehtů.

Při výuce používáme španělskou kytaru s nylonovými strunami, které vytvářejí charakteristický zvuk vhodný pro interpretaci studovaných skladeb. Pro správné držení nástroje žák potřebuje kytarovou podnožku nebo podpěru.

V průběhu studia se žák seznamuje s technickými a zvukovými možnostmi nástroje a poznává skladby z celosvětového kytarového repertoáru. Podle svých schopností se zapojuje do komorní nebo souborové hry a naučí se hrát doprovody podle akordových značek.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty: I. stupeň– žáci od 6 let II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na kytaru
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka  přípravného ročníku I. stupně je realizována individuálně nebo ve skupině max. 2 žáků,  přípravného ročníku II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty

Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka v daném školním roce povinným. Každý školní rok si žák může vybrat jiný z volitelných předmětů.. Ten se stává až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává do konce studia povinným.
 • Výuka hry na kytaru v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na kytaru

 1. stupeň základního studia

Žák:
Přípravný ročník – naladí nástroj pomocí ladičky – pojmenuje struny a jednotlivé části nástroje – ukáže správné držení nástroje, postavení rukou – hraje střídavým úhozem apoyando – ukáže a zahraje tóny na hmatníku v I. poloze na 1. – 3. struně (g1-g2), přečte je v notovém zápisu – zopakuje po učiteli rytmizovaná říkadla, zahraje podle not jednoduché písně/melodie

Žák:
1. ročník
– naladí nástroj pomocí ladičky – využije základní návyky – správné držení nástroje, postavení a uvolněnost rukou – hraje apoyando, tirando střídavým úhozem v kombinaci prstů p,i,m pravé ruky – ukáže a zahraje tóny na hmatníku v I. poloze na všech strunách a přečte je v notovém zápisu – zahraje v pomalém tempu snadné skladby/písně – vybrané skladby/písně zahraje zpaměti
2. ročník
– naladí nástroj pomocí ladičky – hraje dvoj a trojhlas v kombinaci všech prstů pravé ruky – ukáže a zahraje tóny na hmatníku v I. a II. poloze – zahraje plynule jednooktávové durové stupnice v I. poloze do 4 křížků a 1 bé s použitím prázdných strun a akordy v jednoduché úpravě – z listu zahraje jednoduché skladby, dodrží notový zápis – vybrané skladby zahraje zpaměti a použije základní dynamická odstínění
3. ročník
– popíše způsob ladění podle sluchu, naladí nástroj pomocí ladičky – hraje vícehlas v kombinaci všech prstů pravé ruky harmonicky i rozloženě, malou výměnu poloh – ukáže na hmatníku tóny v I. až V. poloze – zahraje dvouoktávové stupnice durové do 4 křížků a 4 bé , mollové – a,e,d – v prstových kombinacích, tónický a dominantní akord bez použití barré harmonicky i rozloženě – pozná a zahraje základní akordové značky – při hře z listu čte správně noty a rytmus – vybrané skladby zahraje zpaměti – použije dynamiku, ritardando
4. ročník

– naladí nástroj podle sluchu a doladí pomocí ladičky – rozliší kvalitu tónu pomocí sluchové sebekontroly – ukáže na hmatníku tóny v I. až VII. poloze – hraje vícehlas s důrazem na synchronizaci prstů a plynule malou výměnu poloh – zahraje dvouoktávové stupnice dur, moll a příslušné kadence v jednoduchých rytmických obměnách s použitím malého barré – při hře zpaměti vyjádří svůj muzikální projev (použije i rejstříky) – při hře z listu se orientuje ve známých polohách – přečte základní akordové značky a zahraje podle nich jednoduchý doprovod – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5. ročník
– naladí nástroj podle sluchu a zkontroluje podle ladičky – ukáže na hmatníku tóny v I. až XII. poloze – zahraje dvou a tříoktávové stupnice a kadence v náročnějších rytmických obměnách – při hře předvede motorickou zručnost v rychlejších tempech, velkou výměnu poloh, technické prvky: legato, přirozené flažolety, malé rasguado, velké barré – hraje skladby z listu, vybrané skladby zpaměti – hudební výraz – doprovodí píseň podle notace nebo akordových značek různými způsoby hry pravou rukou – zapojí se do komorní hry nebo souborové hry
6. ročník
– naladí nástroj podle sluchu a zkontroluje podle ladičky – techniku hry pravé ruky zdokonalí pomocí rytmických variant a rozkladů akordů v obměnách – bezpečně se orientuje do XII. polohy – obohacuje hru o technické prvky: arpeggio, staccato, jednoduché melodické ozdoby – zahraje dvou a tříoktávové stupnice dur a moll a kadence v různých prstových kombinacích – navrhne hudební výraz skladby (dynamika, rejstříky apod.), vysvětlí svůj záměr – hraje skladby z listu, vybrané skladby zpaměti – doprovodí podle notace samostatně navrhne způsob doprovodu podle akordových značek – zapojují se do komorní nebo souborové hry
7. ročník

– naladí nástroj podle sluchu a zkontroluje podle ladičky – propojují technické dovednosti obou rukou – orientuje se po celém hmatníku – zahraje stupnice dur, moll a kadence v rychlém tempu – vybrané skladby hraje zpaměti, navrhne způsob jejich interpretace, dbá na muzikální projev – pohotově se orientuje v notovém zápisu při hře z listu a při samostatné přípravě – vyhledá písně podle svého zájmu a vytvoří doprovod podle akord. značek, doprovodí podle notace – zapojuje se do komorní nebo souborové hry

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – naladí nástroj – sluchem kontroluje kvalitu tónu a plynulost výměny poloh – hraje nové technické prvky: pizzicato, obtížnější melodické ozdoby (trylek..) – zahraje stupnice 2 a 3 oktávové dur, moll jednohlasé v různých variantách rytmických i prstokladových, kadence v rytmických a prstokladových obměnách – vybrané skladby hraje zpaměti, navrhne dynamiku – pohotově čte z listu skladby přiměřené obtížnosti – vybere píseň dle vlastního zájmu a vytvoří doprovod kombinací různých variant – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – naladí nástroj – sluchovou sebekontrolou koriguje zvukovou vyrovnanost hry – orientuje se v zápise flažoletů přirozených i umělých – zahraje stupnice 2 a 3 oktávové dur, moll jednohlasé v rychlém tempu v různých variantách rytmických i prstokladových a oktávové stupnice C,G,F, a kadence – vybrané skladby hraje zpaměti, navrhne prstoklady, dynamiku, agogiku – z listu zahraje jednodušší skladby v rozsahu do VII. polohy – dle svých schopností navrhne předehru a dohru akordovému doprovodu písně – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – naladí nástroj -podle potřeby vybere vhodný způsob k odstranění technického problému – zahraje plynule pasážové běhy, legato ve větších skupinách – zahraje stupnice 2 a 3 oktávové dur, moll jednohlasé v rychlém tempu, durové stupnice v terciích (C-A) a kontroluje tónovou kvalitu, kadence – dbá na plynulost a čistotu hry – vybere si skladbu podle svého zájmu, popíše její charakter (podle možností využije nahrávky k podpoře hudební představy) – vybrané skladby zahraje zpaměti, navrhne způsob interpretace – zdůvodní svůj záměr v souvislosti s typem a charakterem skladby – z listu zahraje skladby v rozsahu do XII. polohy – zahraje doprovod k písni podle značek, dle svých schopností ho stylizuje (např. volně improvizovaným basem) – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – naladí nástroj – využije technickou a manuální zručnost (pasážové běhy v rychlém tempu) – zahraje jednohlasé 2 a 3 oktávové stupnice dur, moll v rychlém tempu a různých kombinacích prstokladů pravé ruky, v sextách stupnice C-A; kadence v různých rytmických variantách – vybrané skladby hraje zpaměti, samostatně vypracuje prstoklady a dynamiku, vysvětlí svůj záměr – zhodnotí plynulost, tónovou kvalitu a čistotu své hry – z listu zahraje skladby přiměřené obtížnosti v rozsahu celého hmatníku – samostatně vypracuje doprovod k písni podle jejího charakteru – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník


Žák:
Přípravný ročník
– naladí nástroj pomocí ladičky – pojmenuje struny a jednotlivé části nástroje – dodrží základní návyky: držení nástroje, postavení a uvolněnost rukou – hraje střídavým úhozem apoyando, tirando v kombinaci prstů – orientuje se v I. poloze a v notovém zápisu – zhodnotí kvalitu hraných tónů – hraje jednoduché melodie/písně z listu, vybrané skladby zahraje zpaměti

Žák:
1. ročník – popíše základní způsob ladění podle sluchu, naladí pomocí ladičky – dodrží základní návyky: správné držení nástroje, postavení a uvolněnost rukou – hraje dvoj, ev. trojhlas, v kombinaci prstů úhozem apoyando, tirando – orientuje se v I. a II. poloze – zahraje zpaměti dvouoktávové durové stupnice v I. poloze do 4 křížků a 1bé s použitím prázdných strun a akordy harmonicky v jednoduché úpravě – použije sluchovou sebekontrolu k plynulosti hry – rozliší při hře základní dynamická odstínění – hraje jednoduché skladby z listu, vybrané skladby zpaměti se zákl. dynamikou
2. ročník – naladí nástroj podle sluchu, doladí pomocí ladičky – hraje vícehlas harmonicky i rozloženě v kombinaci všech prstů pravé ruky a s malou výměnu poloh – orientuje se v I. až V. poloze – zahraje dvouoktávové stupnice dur do 4 křížků a 4 bé , mollové: a,e,d a; vybrané kadence s použitím malého barré – rozliší kvalitu tónu pomocí sluchové sebekontroly – hraje z listu skladby v rozmezí I. a II. polohy – vybrané skladby zahraje zpaměti – použije další dynamická odstínění, rejstříky, ritardando – hraje s učitelem jednoduché skladby pro 2 kytary – příprava k souhře – pozná základní akordové značky a použije je v jednoduchém doprovodu
3. ročník – naladí nástroj podle sluchu a zkontroluje podle ladičky – k synchronizaci prstů využije cvičení ve složitějších kombinacích – orientuje se na hmatníku v I. až VII. poloze – při hře provede plynule velkou výměnu poloh, hraje technické prvky: legato, přirozené flažolety, malé rasguado, arpeggio, staccato – zahraje dvouoktávové stupnice dur a moll v různých rytmických variantách, vybrané kadence s použitím velkého barré – hraje skladby z listu v rozsahu I. – V. polohy – vybrané skladby zahraje zpaměti (navrhne způsob interpretace – dynamika) – doprovodí podle notace nebo podle akordových značek různými způsoby hry pravé ruky – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – naladí nástroj podle sluchu, dle potřeby doladí pomocí ladičky – motorickou zručnost podpoří hrou prstových cvičení a rozkladů akordů v rytmických a prstokladových variantách – orientuje se v I. až XII. poloze – kombinuje malou a velkou výměnu poloh, legata a melodické ozdoby – zahraje dvou a tříoktávové stupnice dur, moll a kadence v různých kombinacích prstů pravé ruky – navrhne hudební výraz skladby (dynamika, rejstříky apod.), vysvětlí svůj záměr, dbá na muzikální projev – doprovodí podle notace, samostatně vytvoří doprovod k písni dle vlastního výběru – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.16. Studijní zaměření – Hra na elektrickou kytaru

Charakteristika studijního zaměření:

Elektrická kytara se používá k doprovodné či sólové hře v různých hudebních žánrech. Základním charakteristickým znakem je hra trsátkem (plektrem), případně prstová technika a orientace na improvizaci a osobitý hudební projev v různých žánrech populární hudby (jako např. folk, blues, rock, country, funky, jazz apod.).

Pro výuku doporučujeme kytaru s plným tělem, případně lubovou kytaru nebo kytaru akustickou typu jumbo nebo drenaught, využíváme moderní kytarové učebnice (dle domluvy s pedagogem) a k elektrické kytaře také combo pro zesílení zvuku nástroje.

Výuku orientujeme na správné technické zvládnutí nástroje a na propojení teoretických poznatků s instrumentální praxí. Důraz rovněž klademe na schopnost orientace v notovém zápisu, případně tabulaturách, na hru podle akordických značek, základy harmonie, improvizace a odposlouchávání nahrávek a jejich zápis. Žáci na základě svých hudebních dovedností směřují k samostatnému a hudebnímu projevu.

Učební plán přípravného studia

vyučovací předměty: II. stupeň
Hra na elektrickou kytaru 1

Poznámky k učebnímu plánu

 • Přípravné studium I. stupně je realizováno hrou na jiný hudební nástroj, vzhledem k velikosti elektrické kytary a nedostatečným fyzickým dispozicím dítěte v nízkém věku.
 • Výuka hry na elektrickou kytaru přípravného studia II. stupně je realizována  individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

Volitelné předměty:
Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Orchestrální hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.viz.kap.5.20
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává až do konce studia povinným.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na elektrickou kytaru

I. stupeň základního studia


Žák:
1. ročník

– dbá na správné držení nástroje a správné postavení levé ruky – pravá ruka – provádí oboustranný pohyb trsátka – správně tvoří tón v jednotlivých polohách – hraje stupnice: jednooktávové, pentatoniky: dur, moll, barré cvičení, power chords (prázdné souzvuky-prima+kvinta+oktáva): rozklady, rytmiky (jednostranný, oboustranný pohyb trsátka), techniky: antiharfa, příprava pr.ruky – pracuje s vedením melodické linky a rytmem – hraje vybrané skladby různých stylů a skladby vybrané žákem
2. ročník

– pr.ruka: technická cvičení hraje ve vyšší rychlosti – pracuje s metronomem – ve čtvrťových notách hraje stupnice dvouoktávové, pentatoniky dur-moll, barré cvičení – rozklady (akordy typ E, e, A, a) – power chords: rozklady, rytmiky, zrychluje je – pracuje s vedením melodické linky a rytmem – hraje vybrané skladby různých stylů a skladby vybrané žákem
3. ročník

– pr. ruka technická cvičení zrychluje – pracuje s metronomem – v osminových notách hraje dvouoktávové stupnice dur, provádí rytmizace, pentatoniky: základy tlumení pr.ruky, kadence dur v barré: rozklady a rytmiky – pracuje s vedením melodické linky a rytmem – transponuje jednoduché skladby do barré + dle vlastního výběru (různé styly) – pracuje se základy blues improvizace (power chords, pentatoniky): invence rytmická + melodická
4. ročník

– pr. r: technická cvičení zrychluje – pracuje s metronomem, používá tlumení – v osminových notách hraje stupnice dvouoktávové moll, rytmizuje; pentatoniky: základy legata, tlumení; kadence moll v barré: rytmiky (dělení strun) – rozklady s pohyblivým basem – power chords: střídavé tlumení, rytmická cvičení, rozklady – pracuje s vedením melodické linky a rytmem – transponuje vybrané skladby do barré, skladby dle vlastního výběru (různé styly) – improvizuje blues
5. ročník – pr. ruka: technická cvičení opět zrychluje – pracuje s metronomem, používá tlumení – stupnice dvouoktávové dur+moll zrychluje, taktéž pentatoniky: legata, tlumení – hraje kadence rozšířené dur+moll : rytmika vs. styl, rozklady vs. styl – power chords: střídavé tlumení, další rytmická cvičení, kombinace rytmiky a rozkladů – pracuje s rytmem, vedením melodické linky – aplikuje geneze riffu v praxi – tvoří sóla – hraje jazz standarts, skladby dle vlastního výběru různých stylů – improvizuje blues
6. ročník – pr. r: technická cvičení stále zrychluje – pracuje s metronomem, používá tlumení – stupnice dvouoktávové dur+moll zrychluje dle svých schopností + tlumení – používá taping: pentatoniky + stupnice dur – kadence rozšířené dur+moll : rytmika vs. styl, rozklady vs. styl – zrychluje je – power chords: zrychluje obě ruce (+ nové řady levá ruka) – pracuje s rytmem, vedením melodické linky – aplikuje geneze riffu v praxi – tvoří kytarová sóla v různých stylech – použije speciální techniky – hraje jazz standarts, skladby dle vlastního výběru (ve třech různých stylech) – rozliší blues improvizace vs. jazz + novější styly
7. ročník – pr. r: technická cvičení stále zrychluje – pracuje s metronomem,používá tlumení – stupnice dvouoktávové dur+moll zrychluje dle svých schopností + tlumení – taping: stupnice moll + levá r. harmonická, pr.ruka melodická – kadence: rozšířené dur+moll v polohách: rytmika vs. styl, rozklady vs. styl – opět zrychlí tempo – power chords: zrychluje obě ruce (+ nové řady levá r.) – pracuje s rytmem, vedením melodické linky – taping melodický (pentatonika, stupnice) harmonický, melodicko-harmonický (dur, moll) – improvizuje – zrychluje – tvoří vlastní skladbu – sweep picking: dur i moll – akordy septimové, zvětš. i zmenš. – improvizuje – tvoří vlastní skladbu – improvizuje v pentatonikách i ve stupnicích v různých stylech – aplikuje figurální hru – hraje vybrané a vlastní skladby, aranžuje skladby dle svých schopností

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně

Žák:
1. ročník – hraje vibrato všemi prsty – pravá ruka – zrychluje rytmizacemi úhoz trsátkem, tlumí p.r. – v šestnáctinových notách zahraje stupnice dur i moll, také pentatoniky dur i moll v (i v legátech), taping melodický (pentatonika, stupnice) harmonicky, melodicko- harmonický – používá základy sweep picking 6ti strunné (dur, moll) – hraje rozklady a zrychluje je průběžně – pracuje s metronomem, použije základní rytmy, tlumí pr. rukou – použije základy improvizace v pentatonikách při tvorbě vlastní invence rytmické, melodické i rytmicko- melodické – doprovází skladby v rytmických variacích i rozkladových modelech – hraje skladby povinné i vlastní
2. ročník – hraje vibrato všemi prsty – pravá ruka- zrychluje hru rytmizacemi úhoz trsátkem, používá vypískávání, – v šestnáctinových notách zahraje stupnice dur i moll a zrychluje (používá metronom), také pentatoniky dur i moll i v legátech a zrychluje je, taping melodický (pentatonika, stupnice) harmonicky, melodicko- harmonický – sweep Peking provádí do rychlých temp, nově septimové akordy – improvizuje v pentatonikách i ve stupnicích – používá základy figurální hry – při hře power chords tlumí pravou rukou dle tlumící tabulky a na základě stylové různorodosti, rytmiky dle stylové různorodosti – zrychluje tempo pr. ruky – transponuje doprovody skladeb do libovolných tónin – použije základy aranžmá skladeb podle svých technických možností – hraje skladby vybrané a vytvoří i vlastní
3. ročník – pravá ruka – zrychluje rytmizacemi úhoz trsátkem, používá vypískávání – v šestnáctinových notách hraje stupnice dur i moll a zrychluje je, pentatoniky dur i moll i v legátech a zrychluje je (pracuje s metronomem), taping melodický (pentatonika, stupnice) harmonický, melodicko- harmonický (dur, moll,) – sweep picking – nově zmenšené a zvětšené akordy, do rychlosti – power chords tlumí pravou rukou dle tlumící tabulky, a na základě stylové různorodosti, rytmiky dle stylové různorodosti- zrychluje tempo pr.ruky – improvizuje v pentatonikách i stupnicích v různých stylech – používá figurální hru – transponuje doprovody skladeb do všech tónin – aranžuje skladby dle svých schopností – hraje skladby vybrané a vytvoří vlastní
4. ročník – všechny získané technické dovednosti a teoretické znalosti (stupnice, pentatonika, taping, sweep picking, power chords, figurální hru..) hraje v rychlých tempech – používá je při improvizacích a hře v různých stylech, žánrech, aranžmá, při hře skladeb vybraných i v tvorbě skladeb vlastních

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – dodrží základní držení nástroje a základy hry trsátkem – ovládne základní rytmické a rozkladové cvičení pro pravou ruku – hraje stupnice dur i moll, jednoduché akordy – orientuje se v notovém zápisu – hraje povinné skladby
Žák:
1. ročník – správně drží nástroj a tvoří tón levou rukou – používá střídavý úhoz trsátkem – hraje stupnice dur i moll a pentatoniky ve čtvrťových notách – aplikuje hru barré – zahraje základní rytmické a rozkladové cvičení pro pr. ruku – power chords v rozkladech, oboustranném i jednostranném pohybu – zahraje vybrané skladby, samostatně nastuduje doporučené skladby různých žánrů – pracuje s metronomem
2. ročník – aplikuje prstové vibrato všemi prsty – hraje stupnice dur, moll, i pentatoniky ve čtvrťových notách, zrychluje je – používá metronom – používá tlumenou hru pravou rukou – hraje kadence v barré v různých rozkladech i rytmech dle žánrových potřeb – používá tlumení power chords dle žánrových potřeb a zrychluje je – pracuje se základy tapingu na pentatonikách – používá legato tvořené levou rukou – zahraje skladby různých žánrů, nastuduje samostatně vybrané skladby
3. ročník – hraje stupnice i tlumeně v dur i moll, pentatoniky a zrychluje je – používá metronom – kadence hraje v barré dur i moll v různých stylových i žánrových obměnách v rozkladech i rytmech – power chords hraje tlumeně dle svých žánr. a styl. potřeb a zrychluje tempo – použije taping melodický, a harmonický – pracuje se základy sweep picking na pentatonikách a akordech – používá legato, staccato, vypískávání – zahraje skladby různých žánrů – nastuduje samostatně vybrané skladby různých žánrů – pracuje se základy improvizace pomocí invencí rytmických, melodických, a rytmicko-melodických
4. ročník – hraje stupnice i tlumeně v dur, moll, pentatoniky v šestnáctinových notách, zrychluje je, používá metronom – transponuje skladby do barré a upravuje dle žánrových potřeb – aranžuje vybrané skladby dle svých žánrových potřeb – používá tlumenou hru power chords dle svých žánrových potřeb a zrychluje je – nastuduje samostatně vybrané skladby dle svých schopností a žánrových potřeb – samostatně pracuje na svých technických dovednostech – ovládne figurální hru – zahraje skladby různých žánrů, nastuduje samostatně vybrané skladby

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.17. Studijní zaměření – Hra na harfu

Charakteristika studijního zaměření:

         Harfa patří k nejstarším strunným drnkacím hudebním nástrojům. Má trojúhelníkový tvar bez ohledu na velikost nástroje a počet strun. Tvoření tónu vzniká drnknutím prstu o jednu nebo více strun.

Žáci studující toto zaměření v naší škole používají harfu háčkovou (asi od jejich 6ti let), v případě zájmu mohou asi po 10. roce věku přejít na harfu pedálovou. Základním fyzickým předpokladem pro hru jsou pevné, pružné a pohyblivé prsty.

Hráč na harfu se uplatní v sólové hře, v orchestru nebo v nástrojových seskupeních různých žánrů (např. pop, jazz, elektroakustická harfa, apod.). Výhodou háčkové harfy je nejen její krásný zvuk, ale také snadná přenosnost.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty: I. stupeň – žáci od 6 let II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na harfu
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka  hry na harfu v přípravném ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na harfu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:


Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.viz.kap.5.20
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává až do konce studia povinným.
 • Výuka hry na akordeon v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na harfu 

I. stupeň základního studia 

Žák:
Přípravný ročník – si osvojí základní návyky (správné sezení u nástroje, postavení rukou) – orientuje se na strunách – v prstových cvičeních používá první, druhý a třetí prst obou rukou – zahraje podle sluchu říkadla a snadné dětské a lidové písně 

Žák:
1. ročník
– má osvojeny základní návyky (správné držení těla a nástroje, postavení rukou) – orientuje se na strunách, ovládá hru dvojhmatů – v prstových cvičeních používá všechny 4 prsty obou rukou – dle individuálních schopností hraje zpaměti jednoduché skladbičky nebo lidové písně
2. ročník
– orientuje se v notovém zápise houslového klíče (hraje noty nad i pod osnovou) – zvládá podkládání ve stupnici C dur a trojzvuk ve formě „stroze“ – ovládá souhru pravé a levé ruky v jednoduchých písničkách – vysvětlí notový zápis jednoduchých skladeb a při hraní jej respektuje – použije přelaďovací háčky v několika základních tóninách (C dur, G dur, Es dur) – zahraje v unisonu s učitelem – hraje zpaměti skladby obtížností odpovídající jeho schopnostem
3. ročník
– využívá základní návyky a dovednosti, použije základní technické prvky hry (základní úhozy s ohledem na kvalitu tónu, základní prstovou techniku – hraje stupnice přes 2 oktávy, trojzvuk ve formě „stroze“ a „rozloženě“, obraty kvintakordu dur – zahraje prstová cvičení střední obtížnosti – využije základních harmonických funkcí a akordů při doprovodu dle svých schopností – podle notových označení i podle vlastního cítění vyjádří náladu skladby dynamikou (p, mf, f) a vhodně volenými tempy – použije ladící háčky během hry  
4. ročník
– předvede několik způsobů hry stupnic (rovný pohyb, protipohyb, prstoklad 1-2,2-3,3-4) – zahraje trojzvuk stroze, rozloženě, arpeggio – ovládá prstová cvičení střední obtížnosti (klouzání palce) – zahraje zpaměti skladbu v rozsahu 1 strany obvyklého notového formátu – podle svých schopností zahraje jednoduché písničky podle sluchu s doprovodem (T, S, D) – tvoří tón s vyšší kulturou zvuku
5. ročník – zvládá technická prstová cvičení v tempu allegro  – hraje plynule ve vyšších polohách  – během hry běžně používá ladící háčky  – ovládá doprovod podle základních akordických značek – hraje stupnice v sextách – zahraje trioly a tečkovaný rytmus – je schopen samostatně tvořit jednoduché prstoklady – využívá jemnější odstíny výrazových prostředků  – podle svých schopností doprovodí zpěv nebo melodický nástroj  
6. ročník – zahraje stupnice plynule v terciích, dle svých schopností v rychlém tempu – zvládá trojzvuky stroze, rozloženě, arpeggio a malý rozklad – využívá všech tónin ladících háčků (Es dur, B dur, F dur, C dur, G dur, D dur, A dur, E dur) – samostatně tvoří prstoklady, vědomě používá jemnější výrazové prostředky – podle svých schopností se uplatňuje v komorní hře – při hře na pedálovou harfu se pomocí pedálů orientuje v základních tóninách (Es dur, B dur, F dur)
7. ročník – ovládá základní nástrojovou techniku (přelaďovací háčky, prstová technika střední obtížnosti) – hraje plynule ve všech polohách a v základních tóninách, – orientuje se v notovém zápise a zvládá složitější rytmy – interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých dob, stylů a žánrů – zahraje doprovod podle notace i akordických značek – vytvoří vlastní doprovody k písním – uplatňuje se při hře v komorních seskupeních – při hře na pedál.harfu používá jeden zářez u všech sedmi pedálů

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník
– hraje rytmicky obtížné útvary (tango, habanera) – zahraje zpaměti skladbu v rozsahu dvou stran, jednoduchou skladbu z listu – naladí si nástroj  – prohlubuje hudební cítění – využívá poznatky o využití dynamických, agogických a dalších prostředků k interpretaci skladeb různých stylů a období – při hře na pedál.harfu využívá tóniny C dur, G dur a A dur
2. ročník
– využívá techniky a síly úhozu k jemnému a barevnému provedení interpretované skladby – vybere skladbu podle svého zájmu a sám ji nastuduje – aktivně a podle svého zájmu vyhledává příležitosti k uplatnění nabytých dovedností – zahraje rytmicky náročnou skladbu – kombinace trioly a duoly v pravé a levé ruce ( tzv. „dvě na tři“) – zahraje z listu u snadnější skladby – rozvíjí svoje schopnosti v rámci komorní hry – při hře na pedál harfu se orientuje ve všech durových tóninách s bé
3. ročník
– samostatně zvolí způsob provedení technických prvků hry na nástroj podle charakteru a žánru interpretované skladby – ovládá všechny technické prvky a různé techniky hry na harfu – pracuje plasticky s dynamikou a jejími náhlými i pozvolnými změnami  – v levé ruce ovládá hru „étouffe“ palcem,v pravé hru staccato – podle posluchačských i interpretačních zkušeností rozebere a zhodnotí výkon jiného interpreta – využívá své schopnost v komorní a souborové hře
4. ročník
– zahraje zpaměti kadence  – hraje čistě – bez „pazvuků“ – zahraje flažolety v pravé i levé ruce – při vyhledávání skladeb podle svého zájmu využívá internet, nabídkou knihoven, archivů a dalších institucí  – při hře na pedál.harfu používá všech 7 pedálů ve všech možných tóninách (oba zářezy)

Začátečník

Žák:
Přípravný ročník – má osvojeny základní návyky (správné sezení u nástroje,postavení rukou – orientuje se na strunách – v prstových cvičeních používá první, druhý a třetí prst obou rukou – zahraje  podle sluchu snadné písničky

Žák:
1. ročník
– osvojí si základní návyky (správné držení těla a nástroje,,postavení rukou) – orientuje se na strunách, ovládá hru dvojhmatů – v prstových cvičeních používá všechny 4 prsty obou rukou – orientuje se v notovém zápise houslového klíče – zvládá podkládání ve stupnici C dur a trojzvuk ve formě „stroze“ – ovládá souhru pravé a levé ruky v jednoduchých písničkách – používá přelaďovací háčky v několika základních tóninách (C dur, G dur a Es dur) – hraje zpaměti skladby obtížností odpovídající jeho schopnostem
2. ročník
– využívá základní návyky a dovednosti, používá základní technické prvky hry – hraje stupnice přes 2 oktávy, trojzvuk ve formě „stroze“ a „rozloženě“, obraty kvintakordu dur – zahraje prstová cvičení střední obtížnosti – využije zákl. harmonických funkcí a akordů při doprovodu dle svých indiv. schopností – podle notových označení i podle vlastního cítění vyjádří náladu skladby dynamikou (p, mf, f) a vhodně volenými tempy – používá ladící háčky během hry  – předvede několik způsobů hry stupnic (rovný pohyb, protipohyb, prstoklad 1-2,2-3,3-4) – zahraje trojzvuk stroze, rozloženě, arpeggio – ovládá prstová cvičení střední obtížnosti (klouzání palce) – zahraje zpaměti skladbu v rozsahu 1 strany obvyklého notového formátu – podle svých schopností zahraje jednoduché písničky podle sluchu s doprovodem (T, S, D) – tvoří tón s vyšší kulturou zvuku
3. ročník
– zvládá technická prstová cvičení v tempu allegro  – hraje plynule ve vyšších polohách  – během hry běžně používá ladící háčky  – ovládá doprovod podle zákl. akordických značek – hraje stupnice v sextách; plynule v terciích, dle svých schopností v rychlém tempu – zahraje trioly a tečkovaný rytmus – podle svých schopností doprovodí zpěv nebo melodický nástroj  – zvládá trojzvuky stroze,rozloženě,arpeggio a malý rozklad – využívá všech tónin ladících háčků (Es dur, B dur, F dur, C dur, G dur, D dur, A dur, E dur) – samostatně tvoří prstoklady,vědomě používá jemnější výrazové prostředky – podle svých schopností se uplatňuje v komorní hře – při hře na pedálovou harfu se pomocí pedálů orientuje v základ.tóninách (Es dur, B dur, F dur)
4. ročník
– ovládá základní nástrojovou techniku (přelaďovací háčky, prstová technika střední obtížnosti) – hraje plynule ve všech polohách a v základních tóninách,  – orientuje se v notovém zápise a zvládá složitější rytmy – interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých dob, stylů a žánrů – zahraje doprovod podle notace i akordických značek – vytvoří vlastní doprovody k písním – uplatňuje se při hře v komorních seskupeních – při hře na pedál.harfu používá jeden zářez u všech sedmi pedálů

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.18. Studijní zaměření – Hra na akordeon

Charakteristika studijního zaměření:

Akordeon je vícehlasý nástroj, který plní funkci sólového, doprovodného i souborového nástroje. V porovnání s ostatními hudebními nástroji je nástrojem poměrně mladým, přesto má mezi nimi nezastupitelné místo. V poslední době dochází ke změnám v technickém vývoji a nástrojové interpretaci, která je založena na dokonalém zvládnutí měchové techniky, výrazových možnostech nástroje a technické vyspělosti obou rukou.

Součástí předmětu je rovněž hra z listu, tvoření doprovodů k písním a tancům, hra podle akordových značek a základy improvizace.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty: I. stupeň – žáci od 6 let II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
PHV 1 1
Hra na akordeon
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka  hry na akordeon v přípravném ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty:


Komorní hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Souborová hra


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává až do konce studia povinným.
 • Výuka hry na akordeon v 1. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hra na akordeon

 1. stupeň základního studia

Žák:
Přípravný ročník – dbá na správné sezení, držení a upevnění nástroje, postavení pravé a levé ruky (postavené ruce na obou manuálech) – orientuje se v jednoduchém notovém zápise v klíči G (v rozsahu c¹ – g² ); v klíči F (čtení základních basů – C,G,D,F) – hmatově se orientuje v pravé ruce a v základní řadě basového hmatníku – použije základy vedení měchu – zahraje jednoduché písně pravou rukou podle notového záznamu

Žák:
1. ročník

– dbá na technické základy hry (první a druhá oktáva pravé ruky; základní a pomocná řada basů C ,G ,D ,F + akordický doprovod) – hraje v houslovém klíči v první oktávě a druhé oktávě do g², v basovém klíči a akordech na probíraných basech – orientuje se na hmatníku pravé ruky v tónině C, G, D, F – rozezná značky pro měchovou artikulaci a řídí se jimi – rozliší základní tempa a základní dynamiku – uplatní základy hry melodického a doprovodného basu v jednoduchých skladbách v tóninách C, G, D, F – zahraje jednoduché skladby zpaměti
2. ročník

– hraje v rozšířené poloze pravé ruky (podkládá palec a překládá prsty), dvojhmaty v pravé ruce, oběma rukama současně, orientuje se v probraných durových tóninách – aplikuje znalosti tónin při hře lidových písní a jejich doprovodů v levé ruce za pomoci terciových a kvintových basů, durových a septimových akordů (zahraje durový akordický doprovod staccato od používaných basů v základní řadě) – použije při interpretaci skladeb základní způsob tvorby dynamiky a znalosti tempových označení – zahraje zpaměti vybrané jednoduché skladby/písně
3. ročník – použije základní prstovou artikulaci obou rukou, hru legato, tenuto a staccato v různých kombinacích při souhře pravé a levé ruky – rozvíjí tak nezávislost rukou a rozšiřuje polohu pravé i levé ruky (skoky) – hraje náročnější rytmické kombinace a útvary; dvojhmaty a jednoduchý dvojhlas v pravé ruce – dbá na kvalitu měchové techniky – plynulé obraty dle značek bez nárazů a přerušení – při hře doprovodů použije terciový a kvintový bas – z listu hraje skladby přiměřené obtížnosti – vybrané skladby zahraje zpaměti – použije další dynamické a agogické značky (př. ritardando, accelerando)
4. ročník Žáci během tohoto ročníku obvykle přechází na větší nástroj (fyzická vyspělost), což především znamená rozdíl ve vedení měchu (větší rozpětí), dynamických možnostech a širším spektru barevných možností nástroje (registrace) – ukáže pokrok v technice hry – vícehlasá hra, v pravé ruce plynulé podkládání, překlady a skoky – orientuje se ve všech basových řadách od používaných základních basů – použije prstovo-měchovou artikulaci (správně nasadí a ukončí tón, vnímá frázi) a u přednesových skladeb různých stylových období uplatní základy agogiky a dynamické možnosti nástroje obohatí o vhodné použití rejstříků – zpaměti zahraje skladby technicky a přednesově odpovídající nárokům příslušného ročníku – zapojí se do komorní nebo souborové hry
5. ročník – zahraje náročnější rytmické doprovody; ovládá rozšiřující se měchovou techniku (artikulační i rytmickou); techniku pravé ruky obohatí o melodické ozdoby – orientuje se ve všech durových tóninách, hraje durové i mollové stupnice rovným pohybem (dur přes 2 oktávy) s příslušnými akordy – pod vedením učitele si vybere charakterově rozmanité skladby a samostatně pracuje na jejich nácviku – vybrané skladby zahraje zpaměti – z listu hraje skladby přiměřené obtížnosti – zahraje doprovod k písním podle akordických značek ve stylu polky, pochodu, valčíku – zapojí se do komorní nebo souborové hry
6. ročník
– hraje polyfonní skladby, použije melodické ozdoby, skoky v akordickém doprovodu; měchovou a registrační techniku podřídí stylu skladby a interpretaci (měchové legato, staccato, střídavý měch) – hraje stupnice dur do 7# a 7b v rovném pohybu i protipohybu; mollové do 7# a 7b v rovném pohybu; durový a mollový kvintakord čtyřhlasý s obraty harmonicky a melodicky oběma rukama současně v rozsahu dvou oktáv – rozliší hlavní zásady při interpretaci skladeb různých žánrů a stylů – zpaměti zahraje skladby odpovídající nárokům příslušného ročníku – z listu hraje skladby na technické úrovni nižších ročníků – zapojí se do komorní nebo souborové hry
7. ročník
– použije celý rozsah nástroje v jeho melodické i basové části, s jistotou se orientuje pomocí hmatu bez zrakové kontroly – hraje všechny durové i mollové stupnice v rovném pohybu i protipohybu v rozsahu 2 oktáv s příslušnými akordy v pravidelném metrickém členění – spolehlivě pracuje s měchem – utvoří a ukončí tón (měkce, ostře, rovně) a použije měch k tvorbě dynamiky; použije techniku rychlé měchové výměny (bellow-shake) v krátkých úsecích – při interpretaci skladeb využije barevných možností nástroje (dbá na tichou výměnu registrů), skladby interpretuje stylově a podílí se na jejich výběru – interpretuje s jistotou, při hře zpaměti se opírá o části a fráze skladby – z listu hraje skladby na úrovni nižších ročníků – zhodnotí svou hru – zapojí se do komorní nebo souborové hry

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – využije dovednosti a znalosti získané na I. stupni studia – orientuje se plně v houslovém klíči a na hmatníku pravé ruky – orientuje se plně v basovém klíči a na hmatníku levé ruky – použije prstovo-měchovou artikulaci a u přednesových skladeb různých stylových období uplatní získané základy dynamiky a agogiky – dynamické možnosti nástroje obohatí o vhodné využití rejstříků – hraje zpaměti vybrané, technicky a přednesově náročné skladby, odpovídající jeho schopnostem – zapojí se do komorní nebo souborové hry
2. ročník – v pravé ruce hraje v rozšířené poloze, dvojhmaty a akordy, bezpečně se orientuje v probraných durových tóninách – dbá na přesnou souhru obou rukou – aplikuje znalosti tónin při hře lidových písní a jejich doprovodů v levé ruce za pomoci terciových a kvintových basů, durových, mollových, septimových a zmenšených akordů – využitím dynamických a agogických změn vyjádří charakter hrané skladby a prezentuje tak svůj rozvoj hudebnosti – vybrané skladby hraje zpaměti – zapojí se do komorní nebo souborové hry
3. ročník – použije zdokonalenou prstovou artikulaci obou rukou, náročnější rytmické kombinace a útvary, hru legato, tenuto a staccato v různých kombinacích při souhře pravé a levé ruky (rozvíjí tak nezávislost rukou), rozšiřuje polohu pravé i levé ruky – skoky, kombinované dvojhmaty v pravé ruce – při hře doprovodů použije terciový a kvintový bas – využije další dynamické a agogické značky – hraje zdokonalenou měchovou technikou = plynulé obraty podle značek bez nárazů a přerušení – zahraje z listu skladby odpovídající technické úrovni nižších ročníků – zpaměti zahraje vybranou skladbu – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – plně využije získanou prstovou a měchovou techniku, ke stylové interpretaci skladeb, písní a tanců různých žánrů, hraje s tónovou kulturou v pravé i levé ruce – použije v melodické i basové části nástroje celý rozsah, orientuje se s jistotou pomocí hmatu – podílí se na výběru repertoáru dle své profilace, samostatně vypracuje vybranou skladbu, dbá na její charakteristické rysy a vyjádří svůj názor k dané interpretaci – doprovodí píseň pomocí harmonických funkcí, melodii obohatí vícehlasem – orientuje se v literatuře nástroje – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Začátečník


Žák:
Přípravný ročník – dodrží technické základy hry na akordeon: sezení, držení, upevnění nástroje a postavení pravé a levé ruky (postavené ruce na obou manuálech) – orientuje se v jednoduchém notovém zápise v klíči G (v rozsahu c¹ – g²); v klíči F (čtení základních basů – C, G, D, A, F + základní akordický doprovod) – hmatem se orientuje v pravé i levé ruce a v základní řadě basového hmatníku – provádí základní vedení měchu – hraje jednoduché písní pravou i levou rukou podle notového zápisu

Žák:
1. ročník – použije technické základy hry na akordeon (první a druhá oktáva pravé ruky; základní a pomocná řada basů C, G, D, A, F + akordický doprovod) – orientuje se plně v houslovém klíči v první oktávě a druhé oktávě do g²; v basovém klíči a akordech na probíraných basech; na hmatníku pravé ruky v tónině C, G, D, A, E, F – pozná značky pro měchovou artikulaci a řídí se jimi – rozliší základní tempa a základní dynamiky – uplatní základy hry melodického a doprovodného basu v jednoduchých skladbách/písních v tóninách C, G, D, A, E, F – zahraje jednoduché skladby zpaměti
2. ročník – předvede dokonalejší technické prvky – hraje v rozšířené poloze pravé ruky (podkládá palec a překládá prsty), dvojhmatů v pravé ruce, orientuje se v probraných durových tóninách – dbá na přesnost v souhře obou rukou pomocí sluchové sebekontroly – aplikuje znalosti tónin při hře lidových písní a jejich doprovodů v levé ruce, za pomoci terciových a kvintových basů, durových a septimových akordů (durový akordický doprovod staccato od používaných basů v základní řadě) – skladby interpretuje se základní dynamikou – technické zvládnutí hry a svůj rozvoj hudebnosti prezentuje hrou zpaměti jednoduchých skladeb a lidových písní
3. ročník – použije základní prstovou artikulaci obou rukou, hru legato, tenuto a staccato v různých kombinacích při souhře pravé a levé ruky, rozvíjí tak nezávislost rukou, rozšiřuje polohu pravé i levé ruky – skoky – zahraje náročnější rytmické kombinace a útvary, dvojhmaty a jednoduchý dvojhlas v pravé ruce – při hře doprovodů použije terciový a kvintový bas – předvede zdokonalenou měchovou techniku – plynulé obraty dle značek bez nárazů a přerušení – z listu zahraje skladby odpovídající technické úrovní nižších ročníků – vybranou skladbu nebo píseň hraje zpaměti, hudební výraz obohatí o další dynamickou škálu a agogické značky – ritardando, accelerando – zapojí se do komorní nebo souborové hry
4. ročník – technické zvládnutí akordeonu prezentuje vícehlasou hru, v pravé ruce používá plynulé podklady, překlady a skoky; orientuje se ve všech basových řadách od používaných základních basů – použije prstovo-měchovou artikulaci (správně nasadí a ukončí tón, vnímá frázi) – skladby různých stylových období obohatí o základy agogiky a dynamické možnosti nástroje o vhodné použití rejstříků – zahraje zpaměti technicky a přednesově náročné skladby odpovídající jeho schopnostem – zhodnotí kvalitu své hry a navrhne způsob odstranění případných nedostatků – zapojí se do komorní nebo souborové hry

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.19. Studijní zaměření – Hlasová výchova

Charakteristika studijního zaměření:

Hlas je základem mluvní mezilidské komunikace a tedy určitá úroveň hlasově technických dovedností je pro člověka nezbytná. Zpěv je zcela přirozeným projevem člověka. Mluva a zpěv jsou dva příbuzné a velmi podobně fungující mechanismy, pro jejichž rozvoj platí stejná či velmi obdobná pravidla. Zpěv působí pozitivně na rozvoj kvality řeči. Při systematickém školení se zvětšuje síla a vytrvalost hlasu a rozvíjí se jeho rozsah. Úkolem hlasové výchovy v základní umělecké škole je udržovat a rozvíjet pěvecké tradice, vychovávat děti, žáky, studenty ke kultivovanému, zdravému, pěveckému a mluvnímu projevu. Dle dispozic a zájmu žáka je těžiště studia zaměřeno budˇvíce na klasický nebo populární zpěv. všichni žáci studijního zaměření mají možnost vystupovat sólově za doprovodu klavíru nebo s hudebním základem na zvukových nosičích, s různými školními soubory nebo pěveckými sbory.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty: I. stupeň – žáci od 6 let II. stupeň

1. pololetí 2. pololetí
Přípravný ročník 1 1
Hlasová výchova
1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka  pěvecké hlasové výchovy a zpěvu v přípravném ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků, II. stupně individuálně.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hlasová výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

volitelné předměty

Komorní zpěv


1 1 1 1 1 1 1 1
Sborový zpěv


2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební seminář


1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Ve 4. ročníku I. stupně si žák zvolí podle vlastního zájmu nebo na doporučení učitele jeden z volitelných předmětů. Ten se stává pro žáka až do konce studia povinným.viz.kap. 5.20
 • Žák může být na doporučení učitele zařazen do jednoho z volitelných předmětů i dříve, než ve 4. ročníku.
 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14-ti let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů. Ten se stává až do konce studia povinným.
 • Výuka hlasové výchovy v 1. až 4. ročníku I. stupně může být organizována ve skupině 1 – 2 žáků.
 • Absolvent I. stupně, který pokračuje ve studiu na II. stupni hrou na jiný nástroj (1.ročník), bude navštěvovat povinně jeden z volitelných předmětů.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hlasová výchova

 1. stupeň základního studia

Žák:
Přípravný ročník – zazpívá a pamatuje si jednoduchou melodii – nadechuje se nosem – zpívá hlasová cvičení, která svou úrovní odpovídají jeho věku a vyspělosti a zohledňují přirozený dětský projev – zazpívá píseň s doprovodem klavíru

Žák:
1. ročník
– dbá na přirozený a rovný postoj, klidný a hluboký nádech nosem – zapamatuje si melodii přiměřenou jeho věku a individuálním možnostem.
2. ročník

– uplatňuje a rozvíjí dovednosti získané v 1. ročníku – dbá na správné dýchání, uvolněné čelisti při zpěvu i při mluvě – rozpozná již měkké nasazení tónu – dle svých možností postupně rozšiřuje hlasový rozsah
3. ročník

– dodržuje a nadále rozvíjí základní pěvecké principy, které si osvojil v předchozích ročnících, tj. rovný postoj, klidný a hluboký nádech, uvolněné čelisti, měkké nasazení tónu. – čistě intonuje, dodržuje rytmus
4. ročník

– stále opakuje a procvičuje dosud nabyté pěvecké dovednosti (rovný postoj, správné dýchání, na ně navazující nasazení tónů shora) – dbá na zřetelnou artikulaci, na hlasovou hygienu – rozšiřuje hlasový rozsah dle svých možností – uvědomuje si nutnost domácí přípravy, samostatně studuje zadané písně
5. ročník – využívá získaných technických dovedností při rozšiřování hlasového rozsahu – udrží pozornost a klid i v obtížnějších hlasových cvičeních a písních – zpívá přirozeně a čistě – orientuje se v notovém zápisu při nácviku písně – samostatně se podílí na výběru repertoáru
6. ročník
– zpívá již vědomě a vědomě zapojuje celé tělo při zpěvu – své individuální dovednosti uplatňuje v písních ve složitějších úpravách. – používá kantilénu s prodlužováním a zdokonalováním dechových frází – podílí se na přípravě repertoáru na veřejné vystoupení
7. ročník

– připravuje se absolventský koncert či závěrečnou zkoušku – podílí se na výběru repertoáru na absolventský koncert – při zpěvu využívá získané technické dovednosti k vyjádření charakteru prováděných písní, orientuje se v notovém zápisu – ovládá základy dechové techniky, měkké a opřené nasazení tónu – uplatňuje hlasovou hygienu

II. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – žák rozvíjí a zdokonaluje dovednosti, získané při studiu na I. stupni., tzn. klidný a rovný postoj, bráničně-žeberní dýchání, nasazení tónů shora, zapojení celého těla při zpěvu – dle svých možností rozvíjí hlasový rozsah
2. ročník – žák rozvíjí a zdokonaluje dovednosti, získané při studiu na I. stupni., tzn. klidný a rovný postoj, bráničně-žeberní dýchání, nasazení tónů shora, zapojení celého těla při zpěvu, dodržuje hudební frázování a kantilénu – interpretuje skladby různých žánrů – zhodnotí svůj výkon
3. ročník – využívá náročnější hlasová cvičení – zdokonalí dechovou oporu, schopnost koncentrace při zpěvu – navrhuje vlastní názory na stylové provedení skladeb – samostatně pracuje s frází, dynamikou a kantilénou
4. ročník – zdokonalí základy pěvecké techniky, používá svůj hlas v celém svém přirozeném rozsahu, nepřepíná hlas, uplatňuje zásady hlasové hygieny – reaguje na kulturní dění, nachází zajímavé podněty k diskusi – podílí se na výběru repertoáru, dbá na stylovou interpretaci skladeb – zapojuje se do kulturního dění ve škole i ve svém okolí

Začátečník


Žák:
Přípravný Ročník – dbá na přirozený a rovný postoj, klidný a hluboký nádech nosem, nasazování tónů shora, uvolněné čelisti při zpěvu i mluvě. – použije hlasová cvičení a skladby přiměřené jeho věku a individuálním schopnostem

Žák:
1. ročník – udrží rovný postoj při zpěvu – pozná základní principy fungování těla jako hudebního nástroje – zpívá přirozeně a čistě
2. ročník – využívá základní technické dovednosti, získané v 1. ročníku – zdokonalí pěvecký projev a hlasový rozsah, čistě intonuje – dovednosti propojí a udrží pravidelným cvičením
3. ročník – rozvine a zdokonalí základy pěvecké techniky, pracuje s dynamikou a frází – využívá hlasová cvičení dle svých individuálních schopností a potřeb – vyjádří vlastní názor na vhodnou a stylovou interpretaci skladeb
4. ročník – zdokonalí základní technické dovednosti, získané v nižších ročnících, používá hlas v celém svém rozsahu – dbá na zásady hlasové hygieny – podílí se na výběru repertoáru – dbá na stylovou interpretaci skladeb dle svých možností – dodržuje aktivní přípravu na hodiny zpěvu

Studium pro dospělé

Očekávané výstupy stanoví pedagog podle vzdělávacích potřeb a zaměření konkrétního studenta, vypracuje podle nich roční individuální plán a vše zapíše do třídní knihy.

5.20. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Sborový zpěv

CHARAKTERISTIKA studijního zaměření

Sborový zpěv probíhá formou kolektivní výuky. Je zaměřen na interpretační dovednosti (osvojování pěvecké techniky, schopnost vyjádřit obsah a výraz uměleckého díla, zpěv z listu, intonační a rytmické dovednosti), hudebně-teoretické dovednosti a všeobecný kulturní rozhled.

Sborový zpěv vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti. Součástí výuky je i vystupování na koncertech.

Podle věku, hudební vyspělosti a obtížnosti studovaného materiálu je sborový zpěv rozdělen do dvou skupin.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předmět: I. stupeň
Žáci od 5-ti let Žáci od 6-ti let
PHV
1
Sborový zpěv 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • PHV pro žáky od 5-ti let neorganizujeme.

Učební plán základního studia

Vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Sborový zpěv 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Hudební nauka 1 1 1 1 1

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Sborový zpěv


Žák:
Přípravný ročník od 5ti let – respektuje společný pracovní režim – zazpívá jednoduché říkadlo nebo dětskou písničku – vytleská rytmus písně, kterou zpívá
Přípravný ročník od 6ti let – interpretuje jednohlasé písně s jednoduchým instrumentálním doprovodem – intonačně čistě zazpívá slyšené tóny – zazpívá nastudovanou písničku
 1. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – dodrží správný postoj při zpěvu – nadechuje se klidně a hluboce – vysvětlí zásady hlasové hygieny, škodlivost křiku a přepínání hlasivek – při zpěvu netlačí na hlas
2. ročník – dbá na správnou výslovnost a uvolnění čelisti – rozvíjí nácvik intervalů – použije nácvik skladeb dle notového zápisu – předvede jednoduché hlasové cvičení
3. ročník – předvede správný pěvecký postoj – použije interpretaci snadného dvojhlasu – nacvičí interpretaci s doprovodem klavíru – určí v notovém zápise svůj hlas
4. ročník – používá cvičení na rozšiřování a vyrovnávání hlasového rozsahu – zdůvodní potřebu rozezpívání – uplatní a zdokonalí pěveckou kantilénu – reaguje na gesta sbormistra
5. ročník – užívá správné pěvecké návyky – zohledňuje hudební frázi – reaguje na předepsanou dynamiku a tempo – zohlední své osobní zájmy společnému výsledku
6. ročník – uplatní získané dovednosti, správně artikuluje – dodržuje zásady šetrného hlasového projevu, vzhledem k mutaci – využívá hudební představivost – interpretuje jednohlasé i vícehlasé písně
7. ročník – realizuje svoje hudební představy – propojuje teoretické vědomosti s praktickými – vystihne náladu a charakter písně – uplatní kultivovaný hlasový projev v případné další činnosti
 1. stupeň základního studia

Absolvent I. stupně


Žák:
1. ročník – uplatní svoje zkušenosti získané pěveckými dovednostmi nebo hrou na nástroj – nadechuje se nosem – zpívá intonačně čistě – přizpůsobí se týmové práci
2. ročník – reaguje adekvátně na dirigentská gesta – využívá správné pěvecké návyky (rovný postoj, klidné dýchání) – uplatní zřetelnou artikulaci – předvede zpěv bez doprovodu
3. ročník – ovládá základy dechové techniky (klidné, neslyšné a hluboké dýchání) – zpívá čistě svůj part ve vícehlasu – použije větší rozsah dynamiky – svůj hlas nepřetěžuje
4. ročník – orientuje se v notovém zápise sborové partitury – používá přiměřeně hlas v celém svém rozsahu – zdokonalí svoje intonační a rytmické dovednosti a muzikálnost – podílí se a podpoří týmovou práci – nezpívá v indispozici

Začátečník


Žák:
1. ročník – použije rovný postoj, nádech nosem – uplatní zřetelnou artikulaci – zapojí koncentraci při zpěvu
2. ročník – dodrží rovný a přirozený postoj při zpěvu – orientuje se v notovém zápisu – formuluje a dodržuje zásady šetrného hlasového projevu
3. ročník – použije interpretaci snadného dvojhlasu – reaguje na pokyny dirigenta – uplatní pěveckou kantilénu
4. ročník – použije získané dovednosti (postoj, dýchání, artikulace) – prezentuje práci v týmu – vyjádří náladu a charakter písně – reaguje na předepsanou dynamiku

Studium pro dospělé

Výuka se organizuje společně se žáky I. a II. stupně základního studia a výstupy odpovídají stanoveným výstupům I. a II. stupně.

5.21. Studijní zaměření – ŠKOLA HROU

Charakteristika studijního zaměření

Cílem souboru předmětů nazvaných Škola hrou je naučit žáka souhře s dalšími hráči, schopnosti a ochotě respektovat projev ostatních hráčů při vytváření společné formy díla. Postupně se žák dokáže přizpůsobit hře ostatních, vnímat celkový zvukový obraz aniž by ztratil kontrolu nad vlastní hrou. Souhra je pro další rozvoj žáka klíčová při jeho uplatnění v hudebním životě, od domácího muzicírování až po aktivní hru ve skupinách či souborech nejrůznějšího obsazení a žánrů.

5.21.1. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Komorní hra

I. stupeň základního studia

Žák:
4. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – orientuje se v partu – dodržuje základy souhry – uvědomuje si nutnost domácí přípravy
5. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – reaguje na gesta spoluhráče – dodrží zásady správného chování v průběhu zkoušky – vytvoří si smysl pro zodpovědnost za společné dílo
6. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – chápe nutnost trpělivosti a tolerance při souhře, přizpůsobí své chování – dodrží dynamiku a agogiku ve svém partu
7. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – přizpůsobí svou individualitu jednotnému výrazu skladby – dodrží dohodnuté zásady společné práce
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – pohotově reaguje na nečekané události při hře (výpadek spoluhráče, vlastní dezorientace v partu, nečekané reakce v publiku) – navrhne způsob interpretace – dynamika, agogika, tempo
2. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – obohatí interpretaci o vlastní nápady, vysvětlí svůj záměr
3. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – vnímá globálně celou skladbu, řeší společně její konečné vyznění
4. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – podílí se na výběru repertoáru, podle svého žánrového zaměření navrhne způsob interpretace

5.21.2. Učební osnovy vyučovacích předmětů – Souborová a Orchestrální hra

I. stupeň základního studia

Žák:
4. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – orientuje se v jednoduchém partu – pozná gesta vedoucího souboru/dirigenta při komunikaci v souhře – dodrží domácí přípravu
5. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – řídí se gesty vedoucího souboru/dirigenta (udání tempa, nástup, závěr) – dodrží zásady správného chování při společném nácviku – vytváří si smysl pro zodpovědnost za společné dílo
6. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – soustředěnou hrou se podílí na jednotné intonaci, rytmu, dynamice a frázování – přizpůsobí svou individualitu spoluhráčům
7. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – spolupracuje na vytvoření pozitivní a tvůrčí atmosféry – dodrží dohodnuté zásady společné práce
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – dbá na jednotné ladění a intonační jistotu – orientuje se ve složitějším partu
2. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – navrhne způsob interpretace – využije hudební představivost a smysl pro tempové a dynamické změny
3. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – rozliší hlavní a vedlejší part – podílí se na výběru repertoáru
4. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – podle svého žánrového zaměření vyjádří své názory na způsob interpretace a výběr repertoáru

5.21.3. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Čtyřruční hra

I. stupeň základního studia

Žák:
4. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – orientuje se v jednoduchém partu – udrží společné tempo a dynamický soulad se spoluhráčem
5. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – udá nástup pomocí počítání nahlas – rozvíjí trpělivost a toleranci při společném nácviku skladeb
6. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – soustředěnou hrou se podílí na jednotném rytmu, dynamice a frázování – přizpůsobí svou individualitu spoluhráči
7. ročník – využije dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – udá nástup a závěr gestem – kývnutím hlavy – spoluvytvoří přátelskou a tvůrčí atmosféru ve dvojici – spolupracuje na vytvoření jednotného výrazu skladby a způsobu interpretace
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – aplikuje dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – orientuje se ve složitějším partu – pohotově reaguje na nečekané události při hře (výpadek spoluhráče, vlastní dezorientace v partu, nečekané reakce v publiku)
2. ročník – aplikuje dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – pochopením důležitosti domácího studia obtížnějších partů projevuje svoji zodpovědnost za společné dílo – využívá hudební představivost a smysl pro tempové a dynamické změny
3. ročník – aplikuje dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – spolupracuje na vytvoření pozitivní a tvůrčí atmosféry se spoluhráčem – podílí se na výběru repertoáru
4. ročník – aplikuje dovednosti a znalosti získané v individuální výuce – dodržuje dohodnuté zásady společné práce – podle svého žánrového zaměření vyjádří své názory na způsob interpretace a výběr repertoáru

5.21.4. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Komorní zpěv

Charakteristika :

Komorní zpěv rozvíjí spolupráci v kolektivu, práci na společné písni a dává možnost vícehlasému zpěvu. Žáci využívají dovedností a znalostí z individuální výuky, vzájemně se doplňují a učí se společnému vystupování. Učí se poslouchat jeden druhého, rozvíjejí smysl pro souznění a zodpovědnost za společné dílo.

I. stupeň základního studia

Žák:
4. ročník – využívá pěvecké návyky a dovednosti získané v hodinách sólového zpěvu – dbá na správné držení těla – zřetelně deklamuje text
5. ročník – správně intonuje svůj part – zvládá zpěv lidových a umělých písní v unisonu a jednoduchý dvojhlas – zdokonaluje své intonační cítění
6. ročník – správně a zřetelně vyslovuje – zazpívá čistě svůj part – dbá na společné začátky a konce frází
7. ročník – reaguje na dirigentská gesta -zpívá s hudebním doprovodem i bez doprovodu – chápe slovní a hudební obsah díla
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník Zazpívá čistě svůj part, s jistotou ve vícehlasém obsazení respektuje dirigentova gesta a rozhodnutí používá základy pěvecké techniky získané v hodinách sólového zpěvu
2. ročník Svůj pěvecký projev umí přizpůsobit kolektivnímu zpěvu je ukázněný při zkouškách a koncertech pracuje s dynamikou a rozvíjí kantilénový zpěv
3. ročník Prokáže nastudování svého partu reaguje na tempové, dynamické a agogické změny vnímá vyváženost jednotlivých hlasů
4. ročník Čistě intonuje svůj part ve vícehlasých skladbách seznamuje se s interpretací různých hudebních stylů získané vědomosti a dovednosti použije v praktickém životě (členství v pěveckých sborech) zajímá se o kulturní dění ve svém okolí

5.21.5. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Sborový zpěv

Výstupy vyučovacího předmětu Sborový zpěv jsou shodné s výstupy v kap. 5.19.

5.21.6. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hudební seminář

Charakteristika :

V předmětu hudební seminář se žák seznámí s hudebním děním u nás i ve světě v dějinných souvislostech, s dějinami významných hudebních institucí, festivalů, s významnými osobnostmi hudebního života atd.. Seznámí se s typickými projevy lidové hudby evropské i s hudbou mimoevropských etnik. Pozná dějiny interpretačního umění, seznámí se s problematikou notových zápisů, které jsou odlišné od současného zápisu. Uplatní zde své znalosti z hudební teorie a hry na nástroj či zpěvu

Výuka hudebního semináře je rozdělena na dva stupně – nižší stupeň je pro žáky, kteří v předmětu začínají, vyšší stupeň je pro žáky, kteří navštěvovali předmět dva roky.

Cílem předmětu je motivovat žáka k celoživotnímu zájmu o hudbu a kulturní dění.

Nižší stupeň – 1 – 2 rok studia předmětu

I. stupeň základního studia

Žák:
4. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a hudební nauce – vypracuje prezentaci na dané téma – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
5. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a hudební nauce – vypracuje prezentaci na dané téma – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
6. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce – orientuje se v hudebním dění – vypracuje prezentaci na dané téma – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
7. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce – orientuje se v hudebním dění – vypracuje prezentaci na dané téma – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce – orientuje se v hudebním dění, svými návrhy se podílí na výběru témat – vypracuje prezentaci dle vlastního výběru , svůj výběr zdůvodní – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
2. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce – orientuje se v hudebním dění, svými návrhy se podílí na výběru témat – vypracuje prezentaci dle vlastního výběru , svůj výběr zdůvodní – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
3. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce – orientuje se v hudebním dění, svými návrhy se podílí na výběru témat – vypracuje prezentaci dle vlastního výběru , svůj výběr zdůvodní – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.
4. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce – orientuje se v hudebním dění, svými návrhy se podílí na výběru témat – vypracuje prezentaci dle vlastního výběru , svůj výběr zdůvodní – v průběhu pololetí navštíví jednu kulturní akci (koncert, opera, balet) a zpětně ji zhodnotí – podle svých možností je schopen receptivního vnímání hudby a adekvátního slovního popisu vyslechnutých skladeb.

Vyšší stupeň – od 3. roku studia předmětu

I. stupeň základního studia

Žák:
6. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a v hudební nauce – je schopen se orientovat v historickych obdobích vývoje hudby a podle svých možností odpovídajícím způsobem reagovat na vyslechnuté skladby Je schopen odlišit lidovou hudbu od umělé a popsat charakteristické znaky – podle svých možností rozeznává sluchem lidové hudební nástroje užívané v evropském regionu – je schopen podle scých možností najít odlišnost hudebního projevu mimoevropských kultur a popsat je
7. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a v hudební nauce – je schopen se orientovat v historickych obdobích vývoje hudby a podle svých možností odpovídajícím způsobem reagovat na vyslechnuté skladby Je schopen odlišit lidovou hudbu od umělé a popsat charakteristické znaky – podle svých možností rozeznává sluchem lidové hudební nástroje užívané v evropském regionu – je schopen podle scých možností najít odlišnost hudebního projevu mimoevropských kultur a popsat je
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a v hudební nauce – je schopen se orientovat v historickych obdobích vývoje hudby a podle svých možností odpovídajícím způsobem reagovat na vyslechnuté skladby Je schopen odlišit lidovou hudbu od umělé a popsat charakteristické znaky – podle svých možností rozeznává sluchem lidové hudební nástroje užívané v evropském regionu – je schopen podle scých možností najít odlišnost hudebního projevu mimoevropských kultur a popsat je
2. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a v hudební nauce – je schopen se orientovat v historickych obdobích vývoje hudby a podle svých možností odpovídajícím způsobem reagovat na vyslechnuté skladby Je schopen odlišit lidovou hudbu od umělé a popsat charakteristické znaky – podle svých možností rozeznává sluchem lidové hudební nástroje užívané v evropském regionu – je schopen podle scých možností najít odlišnost hudebního projevu mimoevropských kultur a popsat je
3. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a v hudební nauce – je schopen se orientovat v historickych obdobích vývoje hudby a podle svých možností odpovídajícím způsobem reagovat na vyslechnuté skladby Je schopen odlišit lidovou hudbu od umělé a popsat charakteristické znaky – podle svých možností rozeznává sluchem lidové hudební nástroje užívané v evropském regionu – je schopen podle scých možností najít odlišnost hudebního projevu mimoevropských kultur a popsat je
4. ročník – využívá znalosti a dovednosti získané v individuální výuce a v hudební nauce – je schopen se orientovat v historickych obdobích vývoje hudby a podle svých možností odpovídajícím způsobem reagovat na vyslechnuté skladby Je schopen odlišit lidovou hudbu od umělé a popsat charakteristické znaky – podle svých možností rozeznává sluchem lidové hudební nástroje užívané v evropském regionu – je schopen podle scých možností najít odlišnost hudebního projevu mimoevropských kultur a popsat je

5.22. Studijní zaměření – Hudební nauka

Charakteristika vyučovacího předmětu – Hudební nauka

Předmět – Hudební nauka je nezbytnou součástí komplexního hudebního vzdělávání v ZUŠ. Žák získává teoretické vědomosti potřebné při hře na nástroj/zpěvu, zdokonaluje své intonační a rytmické schopnosti, seznamuje se s českými a světovými  hudebními skladateli a jejich tvorbou.

Učební plán základního studia

Vyučovací předmět: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Hudební nauka 1 1 1 1 1

1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Hudební nauka pro 1. a 2. ročník II. stupně platí pouze pro začátečníky od 14 let, ostatní žáci II. stupně si zvolí jeden z volitelných předmětů.
 • pokud si žák v průběhu studia v 1 – 5. ročníku I. stupně zvolí jiný hudební nástroj, v předmětu Hudební nauka pokračuje kontinuálně dál.
 • Výuka je organizována ve skupině minimálně 6 a maximálně 18 žáků.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Hudební nauka

I. stupeň základního studia


Žák:
1. ročník

– rozliší pojmy: zvuk, tón a jeho vlastnosti, celý tón, půltón, houslový a basový klíč – čte noty v houslovém klíči v rozsahu c¹- h² – použije noty a pomlky – celá, půlová, čtvrťová, osminová, takt 2/4, ¾, 4/4 – vysvětlí funkci posuvek a odrážky a základních dynamických a tempových označení – orientuje se ve struktuře akordu (trojzvuk základní, tónický) a stupnice dur – vyjmenuje předznamenání a určí půltóny dur. stupnic C, G, D, A, F a čte notový zápis ve stejnojmenných tóninách – dle svých možností předvede intonační a rytmické dovednosti – využívá základní apercepční dovednosti, je schopen na základě teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo (nástrojové obsazení, rozdíl mezi vokální a instrumentální hudbou).
2. ročník

– použije noty v houslovém klíči (g malé – c³), žáci studující hru na klávesové nástroje také noty v basovém klíči (G velké – c¹) – rozliší výšku a délku not (celá až šestnáctinová), noty s tečkou, druhy taktů 4/4, C, 3/8, 6/8 – orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7bé a stupnici a moll – je schopen vytvořit tónický kvintakord – je schopen rozeznat základní intervaly a rozpoznat je v zápise – vysvětlí pojmy: hudba lidová a umělá (charakteristika lidové písně, tance a jejich využití v hudbě umělé, lidové hudební nástroje) – dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti – využívá základní recepční dovednosti, je schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo
3. ročník – vysvětlí rozdíl ve struktuře mollové stupnice aiolské, harmonické a melodické – používá stupnice dur a moll do 7# a 7bé, určí jejich T, S, D – vysvětlí princip a odvozování stupnice paralelní a stejnojmenné – přečte a napíše intervaly základní a odvozené – rozpozná základní členění hudební struktury – melodie, harmonie – vyjmenuje rozdělení nástrojových skupin orchestru, jednotlivé nástroje určí podle obrázku a pozná při poslechu zvukové nahrávky – dle svých možností předvede intonační a rytmické dovednosti – rozliší takt 2/2 (alla breve) – využívá základní recepční dovednosti, je schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo, na základě individuálních možností verbálně uchopí vyslechnutou skladbu
4. ročník – používá stupnice dur a moll do 7# a 7 bé, orientuje se v paralelních stupnicích, umístění půltónů ve stupnicích, vyjmenuje T5 a obraty – rozpozná sluchem tóninu dur a moll a její jednotlivé druhy – dle svých schopností vysvětlí a vytvoří: odvozené intervaly, princip enharmonické záměny, dominantní septakord a jeho stavbu – dle svých možností a dovedností vytváří (i teoreticky) na základě základních harmonických funkcí jednoduchý doprovod – využívá základní recepční dovednosti, je schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo, na základě individuálních možností verbálně uchopí vyslechnutou skladbu, na individuální úrovni je schopen kritického zhodnoceni vyslechnuté skladby – rozliší zpěvní hlasy a pěvecké sbory, rozdíl mezi hudbou komorní a orchestrální – přeloží a vysvětlí nejdůležitější pojmy hudebního názvosloví – aktivně poslouchá vybrané ukázky skladeb a formuluje svůj názor na znějící hudbu – dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti
5. ročník – bezpečně se orientuje ve všech tóninách a stupnicích dur a moll – určí a vytvoří kvintakord a jeho obraty, dominantní septakord, základní intervaly (včetně malých), harmonické funkce – přeloží a vysvětlí pojmy italského hudebního názvosloví v oblasti tempa a hudebního výrazu – orientuje se v základních vývojových obdobích hudby – vyjmenuje nejvýznamnější představitele české i světové hudby – přiřadí díla do jednotlivých stylových období, hudební styly a žánry k příslušným uměleckým vývojovým etapám – dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti – využívá základní recepční dovednosti, je schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo, na základě individuálních možností verbálně uchopí vyslechnutou skladbu, na individuální úrovni je schopen kritického zhodnoceni vyslechnuté skladby

Poznámky k učebnímu plánu:

 • přípravné studium I. stupně – kapitola 5.2.

II. stupeň základního studia


Žák:
1. ročník

– rozliší pojmy: zvuk, tón a jeho vlastnosti, celý tón, půltón, houslový a basový klíč – používá noty a pomlky – celá, půlová, čtvrťová, osminová, takt 2/4, ¾, 4/4 – orientuje se v durových stupnicích do 7# a 7bé, stupnici a moll, vyjmenuje předznamenání – vysvětlí rozdíl ve struktuře stupnice aiolské, harmonické a melodické moll – vysvětlí funkci posuvek a odrážky, základních dynamických a tempových označení – pozná základní a citlivý tón stupnice – napíše a vysvětlí stavbu tónického kvintakordu a jeho obratů – využívá základní recepční dovednosti, je schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo, na základě individuálních možností verbálně uchopí vyslechnutou skladbu, na individuální úrovni je schopen kritického zhodnoceni vyslechnuté skladby – pojmenuje a napíše základní intervaly – dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti
2. ročník

– rozliší výšku a délku not (celá až šestnáctinová), noty s tečkou, druhy taktů C – 4/4 , 2/2 (alla breve), 3/8, 6/8 – vysvětlí princip odvozování stupnice paralelní a stejnojmenné – rozpozná sluchem tóninu dur a moll (i její jednotlivé druhy) – přečte a napíše intervaly základní a odvozené – rozpozná základní členění hudební struktury – melodie, harmonie – vysvětlí a vytvoří: z velkých intervalů malé, princip enharmonické záměny, dominantní septakord a jeho stavbu – přeloží a vysvětlí nejdůležitější pojmy hudebního názvosloví – orientuje se v základních vývojových obdobích hudby – vyjmenuje nejvýznamnější představitele české i světové hudby – dle potřeby předvede intonační a rytmické dovednosti – využívá základní recepční dovednosti, je schopen na základě získaných teoretických znalostí analyzovat vyslechnuté hudební dílo, na základě individuálních možností verbálně uchopí vyslechnutou skladbu, na individuální úrovni je schopen kritického zhodnoceni vyslechnuté skladby

6. VÝTVARNÝ OBOR

Studijní zaměření – Základní výtvarná tvorba

6.1. Charakteristika studijního zaměření – Základní výtvarná tvorba

V průběhu studia žák rozvíjí svůj vztah k výtvarnému umění. Prohlubuje své vnímání, představivost a tvořivost. Objevuje obrazotvorné prvky a učí se správně používat výtvarný jazyk a technologii jednotlivých technik, seznamuje se s výtvarnou terminologií a zásadami výtvarného vyjadřování (barvou, linií, prostorem, světlem, stínem a materiálem).

Výuka je vedena formou projektové výuky na základě kratších výtvarných řad. Cílem u každého žáka je vnímání výtvarného umění v souvislosti se společenským vývojem a kulturou dané civilizace – dějiny výtvarné kultury.

U studentů, kteří se připravují ke studiu na uměleckých školách vyššího typu, je výuka zaměřena na kvalitní přípravu pro úspěšné absolvování talentových zkoušek, individuálně, podle typu školy. Důraz je kladen na senzitivitu kresby, malby a plasticitu forem. Správné využití kompozičních vztahů a míru imaginace.

Po dobu studia prezentují žáci svoji tvorbu na výstavách v prostorách školy i v jiných institucích, na soutěžích a dalších akcích souvisejících s výukou.

Ve výtvarném oboru vyučujeme předměty – Výtvarná tvorba a Výtvarná teorie.

Předmět Výtvarná tvorbaobsahuje výuku praktické části výtvarného oboru a staví na teoretických znalostech získaných v předmětu Výtvarná teorie, který výtvarnou praxí integrálně prolíná.

Žáky učíme, jak mohou pracovat s obrazotvornými prvky, co to je výtvarný jazyk, jak s ním pracovat a využívat jeho možnosti při své tvorbě. V průběhu studia žáci rozvíjí svůj přirozený talent, kultivují své výtvarné vidění a získávají zkušenosti v práci s vnímanou realitou a imaginací. Na základě teorie technologie technik tvoří a experimentují. Vnímají rozdílné možnosti zpodobňování viděného a smyslového vnímání, zjednodušují formu a převádějí skutečnost do stylizace až abstrakce, tj. výtvarně ji přetvářejí. Vydávají se cestou imaginace do tajů pocitů a neuchopitelných forem, přes experiment tyto formy zhmotňují a převádějí do individuálních výtvarných děl. Pracují s technikami plošné, prostorové, objektové i akční tvorby. Při výuce se snaží hledat svůj vlastní výtvarný výraz. Snaží se svou práci objektivně analyzovat a na kritice a připomínkách stavět své budoucí zkušenosti a směr dalšího vývoje.

V předmětu Výtvarná teorie žáky seznamujeme s teorií výtvarného jazyka, barev a skladebních prvků. Učíme žáky rozumět a používat výtvarnou terminologii a poznávat dějiny výtvarného umění. Podstatnou částí výuky je také výuka technologie jednotlivých technik a správné používání nástrojů.

Žáci jsou přijímáni na základě prokázaných předpokladů a zařazováni do jednotlivých stupňů studia podle věku.

I. stupeň základního studia II. stupeň základního studia Studium pro dospělé
PVV od 5-ti let PVV od 13-ti let
základní studium od 7 let základní studium od 14-ti let od 18-ti let

Poznámka

 • Studentům starším 18-ti let umožňujeme studium v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání a aktuálními možnostmi školy.)

6.2. Přípravné studium výtvarného oboru

Charakteristika

Cílem výuky je podpořit kreativitu a rozvíjení vztahů – komunikace, pocit sounáležitosti se skupinou, společná radost z tvorby v inspirativním prostředí.

Žáci se seznamují s obrazotvornými prvky a výtvarným jazykem, barvou, linií, prostorem.

Postupně se učí vnímat výtvarnou kulturu kolem sebe – ilustrace, reprodukce obrazů, výtvarné umění všedního života – reklamy, obaly, design.

Učební plán přípravného studia

Vyučovací předměty: I .stupeň II. stupeň

1. ročník 2. ročník
Výtvarná tvorba 1 1 1
Výtvarná teorie 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu

 • Žák nastoupí do přípravného studia II. stupně v případě, že nenavštěvoval I. stupeň, aby si doplnil znalosti, které mu chybí absencí docházky I. stupně.
 • Výuka je organizována ve skupině minimálně 6-ti a maximálně 15-ti žáků.
 • V případě nedostatečného počtu žáků ve věku od 5-ti let, jsou tito žáci zařazeni do třídy mezi šestileté žáky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Výtvarná tvorba

I. stupeň základního studia
Žák:
1. ročník
– inspiraci čerpá ze světa fantazie, který prolíná světem jeho skutečnosti – výtvarnou hrou a imaginací rozvíjí svůj přirozený cit k různým formám vyjádření výtvarného jazyka – podvědomě vnímá a užívá obrazotvorných prvků – pomocí experimentu a výtvarné hry poznává různé materiály, nástroje a techniky
2. ročník – rozlišuje svět fantazie a skutečnosti, empaticky se k němu vztahuje a výtvarně na něj reaguje – používá výtvarnou hru, kterou postupně proniká do výtvarných principů – projevuje radost z objevování, své nápady dokáže samostatně realizovat – užívá schopnosti výtvarného myšlení a uvažování, které se zakládá na estetickém vnímání a myšlení – aplikuje naslouchané a slyšené obohacuje

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Výtvarná teorie

I. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník
– rozpozná realizaci výtvarna v denním životě – plakáty, obaly, reklamy, design – vyjádří radost z krásných obrazů, soch a architektury – užívá čerpání informací o výtvarné kultuře z ilustrací knížek a kreslených filmů
2. ročník
– rozpozná realizaci výtvarna v denním životě – plakáty, obaly, reklamy, design – vyjádří radost z krásných obrazů, soch a architektury – užívá čerpání informací o výtvarné kultuře z ilustrací knížek a kreslených filmů – posuzuje různé přístupy výtvarného vyjádření při zpracování světa fantazie a světa reality

Učební osnovy vyučovacího předmětu – Výtvarná tvorba a Výtvarná teorie

II. stupeň základního studia

Žák:
Přípravný ročník Obsahem učiva je zkrácený souhrn látky I. stupně a to jak v předmětu Výtvarná tvorba, tak i v předmětu Výtvarná teorie. Výstupy z tohoto ročníku odpovídají výstupům 7. ročníku I. stupně.

Základní studium

Učební plán základního studia

Název vyuč. předmětu: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r. II.r. III.r. IV.r.
Výtvarná tvorba 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Výtvarná teorie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Na I. a II. stupni základního studia vyučujeme ve skupině min. 6–ti a max. 15-ti žáků.
 • Podle aktuálních možností školy může být výuka organizována společně pro žáky I. a II. stupně základního studia

6.2. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Výtvarná tvorba

I. stupeň základního studia

žák:
1. ročník – je otevřený ke světu a životu, ze kterého čerpá výtvarné podněty pomocí smyslového vnímání – na základě výtvarné hry – etudy využívá teorie výtvarného jazyka – prostřednictvím výtvarné imaginace podvědomě užívá obrazotvorných prvků – pracuje se základními výtvarnými technikami – správně používá pomůcky a využívá vlastností materiálů
2. ročník – je otevřený světu a životu, z kterého čerpá výtvarné podněty pomocí smyslového vnímání – záměrně uplatňuje základní teorii výtvarného jazyka (kontrasty barev, světla, stínu, linie, kompozice) a zásady užívání obrazotvorných prvků – používá základní výtvarné techniky – kresby, malby, grafiky – při práci s materiálem rozlišuje jeho vlastnosti – rozeznává rozdíl mezi kresebným a malířským vyjádřením
3. ročník – je otevřený světu a životu, z kterého čerpá výtvarné podněty pomocí smyslového vnímání – ve své tvorbě, uplatňuje teorii výtvarného jazyka (barva, tvar, světlo, stín, linie, bod, kompozice, materiál) – záměrně užívá obrazotvorné prvky – používá základní výtvarné techniky a rozpoznává jejich rozdíly ve výtvarném působení (kresba, malba, grafika, práce s materiálem v dvojrozměrném i trojrozměrném prostoru)
4. ročník – vyjadřuje se prostřednictvím výtvarného jazyka na základě svých zkušeností, poznatků a fantazie – aplikuje malířské, grafické a prostorové vyjádření a rozpozná mezi těmito typy výtvarného přístupu rozdíl – využívá teoretických poznatků z předmětu výtvarná teorie – uplatňuje znalost práce s nástroji – rozlišuje a záměrně používá různé styly výtvarného vyjádření
5. ročník – uplatňuje své výtvarné uvažování a myšlení a experimentuje s parafrázemi reality – používá různé styly modelace kresbou a barvou – využívá teoretických poznatků z předmětu výtvarná teorie – uplatňuje poznatky ze znalosti nástrojů používaných při práci s výtvarnými technikami – experimentuje s materiálem a využívá jeho specifických vlastností – pracuje s prostorem v ploše, v prostorové a objektové tvorbě
6. ročník – vnímá a záměrně užívá skladební vztahy obrazotvorných prvků k vyjádření výtvarného jazyka – experimentuje s parafrázemi uměleckých děl, která analyzuje a znázorňuje vlastním výtvarným viděním – rozlišuje a záměrně používá různé styly výtvarného vyjádření, jako je např. imaginace, stylizace, abstrakce, dekorace, kresba dle reality – pracuje s prostorem v ploše, v prostorové a objektové tvorbě – využívá zkušenosti z Dějin výtvarné kultury – zhodnotí a obhájí své dílo, vysvětlí svůj záměr, současně s tolerancí respektuje odlišné vidění světa druhých autorů – aktivně se zapojuje do kulturních a uměleckých aktivit školy
7. ročník – aplikuje základy kresby a malby zátiší, krajiny, portrétu, perspektivu – rozlišuje a záměrně používá různé styly výtvarného vyjádření, jako je např. imaginace, stylizace, abstrakce, dekorace, kresba dle reality – experimentuje s netradičními materiály  – pracuje s prostorem v ploše, v prostorové a objektové tvorbě – využívá zkušenosti z Dějin výtvarné kultury
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník Utváří si svůj osobitý výtvarný pohled na základě zkušeností a vnímání reality – Experimentuje s výtvarnými technikami a hledá svůj výtvarný výraz – Čerpá inspiraci z různých oblastí a samostatně o motivech a námětech přemýšlí – Vyjadřuje se prostřednictvím výtvarného jazyka – Aplikuje malířské, grafické a prostorové vyjádření – Uplatňuje své výtvarné uvažování a myšlení, experimentuje s parafrázemi reality – Spoluvytváří výtvarné instalace a akce
2. ročník Rozlišuje existenci různých poloh reality Vnímá sebe a své okolí na základě propojenosti a vzájemného souvztažného ovlivňování Ovládá výtvarný jazyk a užívání obrazotvorných prvků natolik, že si sám volí způsoby realizace daného tématu Experimentuje s výtvarnými technikami a hledá svůj výtvarný výraz Spoluvytváří výtvarné instalace a akce
3. ročník – Experimentuje s existencí různých poloh imaginace a reality, utváří si svůj výtvarný výraz – Znázorní portrét, figurální kresbu, figurální kompozici, kresbu zátiší, perspektivu, využívá záměrnou stylizaci a abstrakci – Transponuje metody uplatňované v současném výtvarném umění a v digitálních médiích a technologiích – Spoluvytváří výtvarné instalace a akce
4. ročník Znázorní portrét, figurální kresbu, figurální kompozici, kresbu zátiší, perspektivu, využívá záměrnou stylizaci a abstrakci Transponuje metody uplatňované v současném výtvarném umění a v digitálních médiích a technologiích Čerpá inspiraci z různých oblastí a samostatně o motivech a námětech přemýšlet Zhodnotí a obhájí svou práci, objasní svůj výtvarný záměr, současně s tolerancí respektuje odlišné vidění světa druhých autorů Spoluvytváří výtvarné instalace a akce

6.3. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Výtvarná teorie

I. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – absolvuje první kroky k postupnému poznávání výtvarného jazyka – dá do souvislosti základní pojmy výtvarné terminologie – rozliší správné a nesprávné proporční vztahy u portrétu – zkoumá tvorbu autorů v jednotlivých obdobích dějin výtvarné kultury – vyhledává a posuzuje výtvarné užité umění v  denním životě – plakáty, reklamy, obaly, design, ilustrace knížek, kreslené filmy – užívá teorie technologie jednotlivých technik
2. ročník – používá základy teorie výtvarného jazyka – rozlišuje základní pojmy výtvarné terminologie – uvědomuje si proporce lidského těla a to jak v portrétní, tak i figurální tvorbě – poznává základy dějin výtvarné kultury – vyhledává a posuzuje výtvarné užité umění v  denním životě – plakáty, reklamy, obaly, design, ilustrace knížek, kreslené filmy – užívá teorie technologie jednotlivých technik
3. ročník – seznamuje se s teorií výtvarného jazyka – definuje a používá základní pojmy malířské terminologie, objasní teorii barev kompozice – aplikuje proporční vztahy u portrétu a figury – orientuje se v základech dějin výtvarné kultury – jednotlivé slohy – vyhledává a posuzuje výtvarné užité umění v  denním životě – plakáty, reklamy, obaly, design, ilustrace knížek, kreslené filmy – užívá teorie technologie jednotlivých technik
4. ročník – prohlubuje své znalosti v oblasti teorie výtvarného jazyka – definuje a rozezná pojmy oborové terminologie – rozpozná jednotlivé slohy dějin výtvarné kultury v oblasti architektury – disponuje znalostí technologie malířských, kresebných a grafických technik a znalostí vlastností jednotlivých materiálů
5. ročník – ovládá teorii barev a dalších výtvarných vztahů – orientuje se v oblasti výtvarné kultury (vnímá posloupnost jednotlivých slohů v oblasti architektury a malířství) – užívá znalostí technologie jednotlivých technik a experimentuje s nimi – kriticky analyzuje výsledek své práce – samostatně navštěvuje galerie a výstavy současné i minulé výtvarné scény
6. ročník – aplikuje teorii výtvarného jazyka – ovládá teorii barev a dalších výtvarných vztahů – rozpozná a umí zařadit jednotlivá díla do příslušných období výtvarných dějin – orientuje se v základních pojmech výtvarné terminologie (imaginace, kompozice, stylizace, abstrakce, dekorace) a uplatňuje je – z dějin výtvarné kultury čerpá ponaučení pro svůj výtvarný vývoj – rozšiřuje své poznatky návštěvou galerií a výstav současné výtvarné scény
7. ročník – ovládá a záměrně využívá teorii výtvarného jazyka k vyjádření skutečnosti i imaginace – orientuje se v oblasti výtvarné kultury, zařadí jednotlivá výtvarná díla do slohových období – rozpozná rozdíly výtvarného vyjádření v jednotlivých oblastech volného i užitého umění – rozšiřuje své poznatky návštěvou galerií a výstav – orientuje se v základních pojmech výtvarné terminologie (imaginace, kompozice, stylizace, abstrakce, dekorace) a uplatňuje je – konfrontuje své práce s díly současných i minulých tvůrců – z dějin výtvarné kultury čerpá ponaučení pro svůj výtvarný vývoj – obhajuje a kriticky analyzuje svou tvorbu
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – vysvětlí a používá výtvarnou teorii a technologii jednotlivých technik – samostatně vyhledává výstavy, expozice, komunikuje o nich – hodnotí výtvarná díla a analyzuje je – čerpá náměty a inspiraci z různých období VK, výtvarných směrů i z oblasti současného moderního umění
2. ročník – v komunikaci užívá výtvarné terminologie – samostatně vyhledává výstavy, expozice, komunikuje o nich – hodnotí výtvarná díla a analyzuje je – orientuje se v dějinách výtvarné kultury a na současné výtvarné scéně
3. ročník – orientuje se v dějinách výtvarné kultury a na současné výtvarné scéně – poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a vědomě je chrání – ve své práci je schopen využívat moderního náhledu na výtvarné vyjadřování a výtvarný jazyk – v komunikaci užívá výtvarné terminologie
4. ročník – v komunikaci užívá výtvarné terminologie – hodnotí výtvarná díla a analyzuje je – samostatně prezentuje své práce – výstavy, výtvarné akce – pozoruje reakce diváků a kritiku, třídí názory, shrnuje poznatky a zaujímá k nim stanovisko – orientuje se v dějinách výtvarné kultury a na současné výtvarné scéně – poznává národní kulturu, její duchovní hodnoty a vědomě je chrání – ve své práci je schopen využívat moderního náhledu na výtvarné vyjadřování a výtvarný jazyk

7. LITERÁRNĚ – DRAMATICKý OBOR

7.1. Charakteristika Literárně-dramatického oboru

Literárně – dramatický obor je syntézou tvořivých činností. Zahrnuje kultivaci slovesnou, mluvní, pohybovou, hudební, výtvarnou. Vede žáky k pochopení a přijetí sebe sama a svého okolí, k hluboké citovosti a k tvůrčímu využití svých schopností v dramatickém a literárním tvaru.

Výuka je formálně členěna na přípravné studium pro žáky ve věku 5 – 6 let, na základní studium I. stupně od 7 let a základní studium II. stupně od 14 let. Po stránce obsahové pak na přednes, slovesnou průpravu a na dramatickou tvorbu. Výsledkem je zveřejněné divadelní představení. Žáci účinkují v rámci výuky na akcích školy i na akcích pořádaných jinými institucemi

Dramatická tvorba – prostřednictvím dramatické hry žák rozvíjí svoji fantazii a přirozenou tvořivost, učí se kultivovaně jednat a mluvit, rozvíjet cit pro rytmus. Žák naslouchá ostatním, spolupracuje ve skupině, aktivně se zapojuje do herních činností, přijímá a respektuje pravidla. Zároveň uvolňuje a otevírá vlastní tvůrčí schopnosti a možnosti. Posiluje přirozenost a pravdivost projevu. Prostřednictvím jednoduchých improvizačních cvičení – hereckých etud – se učí zvládat jednoduché situace na dané téma. Postupně se žáci věnují dramatickému dialogu. Divadelní představení je logickým vyústěním a dílčím závěrem přípravy.

Výuka probíhá ve skupině minimálně 5ti žáků. Velikost a obsazení se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy. Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia.

Přednes – Žák zvládá tempo, rytmus a melodii řeči, artikuluje a intonuje přirozeně a přesně. V přednesu cvičných textů dbá na měkký hlasový začátek a užívá různé výrazové varianty cvičných textů.  Sám si vybírá text k interpretaci a svoji volbu umí zdůvodnit. Cílem je získání základních znalostí potřebných ke kultivované a osobně zaujaté interpretaci vhodně zvoleného námětu, vědomé a poučené použití výrazových prostředků uměleckého přednesu.

Práce probíhá v menších skupinách žáků. Jedná se o práci individuální, při které je důležitý užší kontakt s žákem.

Součástí studia je veřejné vystupování žáků na akcích ve škole i mimo ni doma i v zahraničí– jedná se hlavně o přednes. Účastnit se mohou postupně všichni žáci, včetně žáků přípravného studia.

Slovesná průprava zahrnuje hru se slovem, tvůrčí psaní, rozšíření slovní zásoby, literární pokusy a prohloubení literárních znalostí.

Vzděláním v literárně – dramatickém oboru žáci získají předpoklad pro dobré uplatnění v každodenním životě, ti s větší mírou nadání a zaujetí získávají základ pro další studium uměleckých oborů.

V rámci učebních osnov je prostor pro osobnostní vývoj jednotlivce s ohledem na individuální možnosti, na rozvoj sociability, na emocionální rozvoj a podporu empatie.

Žáci jsou přijímáni na základě prokázaných předpokladů a zařazováni do jednotlivých stupňů studia podle věku.

I. stupeň základního studia II. stupeň základního studia Studium pro dospělé
PDV od 5-ti let

základní studium od 7 let základní studium od 14-ti let od 18-ti let

Poznámka

 • Studentům starším 18 let umožňujeme studium v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání a aktuálními možnostmi školy.

7.2. Přípravné studium

Charakteristika předmětu Přípravná dramatická výchova ( PDV )

Žáky vede k získání základních pohybových a mluvních dovedností hravou formou. Rozšiřuje slovní zásobu, obohacuje vyjadřovací schopnosti. Podporuje přirozený dětský projev, podněcuje fantazii, upevňuje zdravé sebevědomí. Převládající metodou práce je dramatická hra, přizpůsobená věku a schopnostem žáků. Předpokládá se prezentace získaných dovedností.

Učební plány přípravného studia

Vyučovací předmět: dvouleté studium pro žáky od 5-ti let jednoleté studium pro žáky od 6-ti let
1. ročník 2. ročník
PDV 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka je organizována ve skupině minimálně 5 a maximálně 10 žáků.
 • V případě nedostatečného počtu žáků ve věku od 5ti let, jsou tito žáci zařazeni do třídy mezi šestileté žáky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná dramatická výchova

Dvouleté studium pro žáky od 5-ti let

žák:
1. ročník – zvládá základní pohybové dovednosti – učí se základům prostorového cítění, umí se v prostoru orientovat – vnímá a respektuje partnera, zapojuje se do kolektivní hry – chápe zásady správného dýchání, dbá na kvalitu mluveného slova – umí se soustředit a pohotově reagovat – zvládá zpaměti říkadla a drobné texty
2. ročník – rozvíjí svou fantazii – spolupracuje a komunikuje s partnerem, dbá na disciplínu, sebeovládání, soustředění – zvládá jednoduchá technická cvičení¨ – v rytmických, pohybových a mluvních hrách se aktivně účastní společné dramatické hry – zvládá zpaměti drobné texty a obměňuje je svými slovy – zvládá tvořivou improvizaci na úrovni svého věku
Jednoleté studium pro žáky od 6-ti let
žák:
– zapojí se do kolektivní dramatické hry – dodržuje disciplínu, respektuje partnera, spolupracuje, komunikuje s partnery – udrží jednoduchý rytmus – propojuje mluvu a pohyb, orientuje se v prostoru – pamatuje si mluvní cvičení a jednoduché texty – zvládá dialog a vyprávění

Učební plány základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Dramatická tvorba 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Přednes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Slovesná průprava

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka je organizována na I. a II. stupni základního studia ve skupině minimálně 5 a maximálně 10ti žáků při kolektivní výuce, individuálně nebo ve skupině max. 5 žáků při individuální výuce a ve skupině minimálně 5 žáků v divadelním souboru.
 • Podle aktuálních možností školy může být výuka organizována společně pro žáky I. a II. stupně základního studia

7.3. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Dramatická tvorba

I. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – zvládne jednoduchou partnerskou hru se zástupným textem – prostřednictvím jazykových cvičení zvládá základy správné výslovnosti a intonace – ovládá základní orientaci v prostoru – zvládá správné držení těla a přirozený pohyb – uplatní mluvní a pohybové dovednosti v individuálním nebo kolektivním přednesu, tvaru
2. ročník – vytváří dramatické hry a aktivně se na nich podílí – spolupracuje s partnerem a tvoří samostatně jednoduché dialogy – orientuje se v prostoru – v etudě zvládne jednoduchou charakterizaci – prostřednictvím improvizačních cvičení rozvíjí svou fantazii a schopnost – soustředit se, reaguje na změny v průběhu dramatické hry – upevňuje návyky správné mluvy (dechová opora, resonance, artikulace, intonace) – uplatní mluvní a pohybové dovednosti v individuálním nebo kolektivním přednesu, tvaru
3. ročník – ovládá základy psychofyzického jednání na jevišti – tvoří samostatně jednoduché herecké etudy – v dialogu reaguje adekvátně na partnerovy impulsy a odpovídajícími reakcemi obohacuje společnou práci – rozpozná, kdy chování vlastní i partnera je pravdivé a přirozené – zvládne pointované slovní sdělení (písemné i mluvené) – umí si navodit základní vnitřně hmatový sebecit – ve spolupráci s pedagogem připraví veřejné vystoupení
4. ročník – zvládne v kolektivní improvizaci jednoduchou dramatickou situaci s možností rozhodnout svým jednáním její rozuzlení – zvládá principy stavby jednoduchého dramatického tvaru – umí navázat kontakt s partnerem a vztah k němu – umí zachytit v daném textu vyjádření vztahu – zvládá jednoduchou taneční hru se zpěvem – ve spolupráci s pedagogem připraví kolektivní vystoupení
5. ročník – tvoří složitější herecké etudy na vlastní náměty – fixuje zpracované téma – tvar etudy, zveřejní pravdivým jednáním úkol postavy, kontakt s partnerem, vztah k prostředí – rozumí režijnímu záměru a ve spolupráci s pedagogem se podílí na jeho zpracování – při tvorbě díla se podílí aktivně i na ostatních složkách – hudbě, rekvizitách, kostýmech, scéně – podílí se aktivně na divadelním představení
6. ročník – tvoří složitější herecké etudy na vlastní náměty podpořené vnitřním prožitkem, odpovídajícím jeho věku – fixuje zpracované téma – rozumí režijnímu záměru a pomáhá aktivně v jeho realizaci – podílí se aktivně na výběru hudby, rekvizit, kostýmů, přípravě scény – využije základní divadelní výrazové prostředky – seznamuje se s vhodnými uměleckými díly a vybraná díla dává do souvislostí – dramatické dílo zhodnotí na základě získaných vědomostí a dovedností
7. ročník – využije všech svých znalostí a dovedností k tvorbě složitějších úkolů – propojuje zadané téma svým vnitřním prožitkem, odpovídajícím jeho věku zdůvodní svoje konání, je schopen si svůj výkon obhájit – zapojuje se aktivně do práce, uplatní svoje znalosti a dovednosti k podpoře mladších spolužáků – podílí se tvořivě na realizaci absolventského vystoupení – výběrem tématu z literatury, případně vlastním, nazkoušením a zveřejněním
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – společně s pedagogem vybírá text pro individuální tvorbu, (próza, poezie, dramatický výstup, monolog) a s podporou pedagoga ho interpretuje – vytváří složitější postavy v náročnějších dramatických textech a k jejich ztvárnění použije odpovídající výrazové prostředky
2. ročník – samostatně vybírá text pro individuální tvorbu( próza, poezie, dramatický výstup, monolog) a vlastním osobitým způsobem ho interpretuje – uvědomuje si a uplatňuje zákonitosti výstavby dramatického tvaru – umí zpracovat s pomocí pedagoga scénář – vytváří charakter postav zcela vědomě – podílí se tvořivým způsobem na závěrečném představení
3. ročník – je schopen pracovat se svým tělem jako nástrojem k vyjádření pocitů a vztahů – zvládá fáze psychofyzického jednání – je schopen interpretovat charakter postavy
4. ročník – rozumí režijnímu záměru a pomáhá v jeho realizaci – tvoří vědomě charakter postavy – učí se hodnotit práci vlastní a kriticky respektovat práci svých spolužáků – aktivně se podílí na přípravě veřejného představení – drama chápe jako syntézu dalších uměleckých oborů – je schopen téma vnímat výtvarně, hudebně, slovesně, souvislosti chápe

7.4. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Přednes

I. stupeň základního studia

Žák:
2. ročník – v artikulačních cvičeních a říkadlech zřetelně vyslovuje všechny hlásky, zvládá tempo, rytmus a melodii řeči  – v přednesu cvičných textů zvládá zřetelnou výslovnost a měkký hlasový začátek – artikuluje přirozeně – vybraný text interpretuje s přirozeným zaujetím
3. ročník – zvládá mluvní cvičení – dbá na přirozenou podobu mluvy – vybírá si text k interpretaci – chápe smysl textu a dokáže jej předat posluchači
4. ročník – umí zaujmout a přednesem vyjádřit osobní vztah k tématu literární předlohy – vnímá stavbu textu a pracuje s ní – zvládne vyjádření jednoduchého podtextu – uvědomuje si základní výrazové prvky přednesu: tempo, rytmus, intonaci, pauzu, přízvuk
5. ročník – interpretuje vybraný text přirozeně a kultivovaně – zvládne nadsázku – zvládne uchopit autorovu myšlenku a obohatí ji o vlastní postoj, vlastní výklad
6. ročník – zvládá rozbor vybraného textu – interpretuje text vlastním osobitým způsobem – používá správné technické návyky – interpretuje texty poetické a prozaické – buduje vlastní repertoár
7. ročník – text interpretuje přirozeně, přesvědčivě – s pochopením jeho smyslu – uplatní získané dovednosti na veřejných vystoupeních a soutěžích – vztah k literatuře je potřebou a součástí vnímání světa
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – samostatně vybere vhodný text a kultivovaně ho interpretuje, výběr zdůvodní – obhájí si svoje pojetí a následně i svoji interpretaci – používá vědomě základní výrazové prostředky – interpretuje text se zaujetím a osobním nasazením – jako významný výrazový prvek používá pauzu, intonaci a rytmus
2. ročník – samostatně si vybere text na základě svých schopností a vkusu – po rozboru textu objasní svou představu – uvědomuje si a respektuje možnosti mnohačetných výkladů – interpretací obhájí svůj výklad
3. ročník – s textem pracuje samostatně – interpretuje text s jasnou významovou představou – uvědomuje si a připouští i další možnosti interpretace stejného textu – tvoří variace na dané téma – s textem si hraje, pracuje s podtexty, s nadsázkou, ironií
4. ročník – vybírá text na základě svých preferencí, citových, intelektuálních dispozic, vkusu – zpracuje samostatně scénář z textů vybraného autora – připraví literární představení, kterým absolvuje

7.5. Učební osnovy vyučovacího předmětu – Slovesná průprava

V rámci učebních osnov je prostor pro osobnostní vývoj jednotlivce s ohledem na individuální možnosti, na rozvoj sociability, na emocionální rozvoj a podporu empatie.

I. stupeň základního studia

Žák:
3. ročník – zvládá hru se slovy – vnímá obsah textu – převypráví příběh
4. ročník – se aktivně písemně účastní jazykových a literárních her – vnímá obsah literárního díla – vytváří jednoduché variace na drobné veršované tvary
5. ročník – zachycuje písemně vlastní zážitky – se seznamuje se základními pojmy poetického slovníku – písemně zpracuje vlastní námět zvolenou formou – zvládne krátké pointované slovní sdělení
6. ročník – je mocen psané přípravy moderace – si vede kulturní deník, kriticky hodnotí kulturní zážitky – silné prožitky popíše prózou nebo zachytí poezií – umí zhodnotit literární dílo
7. ročník – si vede tzv “dossier” – je připraven pro písemné zachycení prožitků, zážitků, pocitů – je schopen vnímat literaturu kritickým zrakem – si vybírá kvalitní literaturu, kterou se inspiruje
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – prohlubuje získané dovednosti – vede kulturní “dossier” – orientuje se v literatuře – prohlubuje teoretické znalosti
2. ročník – orientuje se v literatuře – připraví průvodní slovo moderátora určitého typu programu – teoretické znalosti uplatňuje při vlastní tvorbě – vede si “dossier”
3. ročník – si hledá vlastní vyjadřovací prostředky, vlastní styl
4. ročník – osobitým způsobem zpracuje vybrané téma

8. TANEČNÍ OBOR

8.1. Charakteristika tanečního oboru

Vzdělávací obsah tanečního oboru je rozdělen do dvou vzájemně provázaných oblastí ve kterých nabízí komplexní a systematické základy tanečního vzdělání s ohledem na individuální možnosti a zájem žáka. Rozvíjí nejen jeho pohybové a taneční dovednosti a návyky, ale také estetické a etické chování.

Vzdělávání na I. stupni základního studia je zaměřeno na rozvíjení individuálních dispozic žáků. Na II. stupni základního studia klade důraz na praktické uplatňování získaných dovedností a hlubší rozvoj zájmů žáků.

Součástí výuky je i vystupování žáků na akcích ve škole i mimo ni a také případná účast na seminářích či tanečních soutěžích doma i v zahraničí

Vyučovací předmět – Taneční styly a techniky

Obsahem tohoto předmětu je rozvoj tanečních dovedností a tanečního projevu žáka. Prohlubuje jejich vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební i prostorové cítění. Vede k pohybové koordinaci, uvědomělé práci s tělem a ke kvalitnímu tanečnímu vyjádření.

Klasický tanec (balet) upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby horních a dolních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli. Po zvládnutí základů klasické taneční techniky je možno, dle dispozic žáka, přistoupit k výuce tance na špičkách.

Lidový tanec – učí zvládnout základní kroky lidových tanců českých, moravských i jiných národů. Vede k přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové hudby v různých úpravách. Učí žáky poznávat kořeny a rysy národní kultury.

Současný tanec – vede žáka k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.

Vyučovací předmět – Taneční praxe a improvizace

Navazuje na vyučovací předmět Taneční techniky a jeho cílem je jejich zdokonalování a prohlubování. Vede žáka při tvorbě společných tanečních skladeb k zodpovědnosti za svůj i výkon skupiny, k respektu a přijímání pravidel práce ve skupině. Podněcuje kreativitu a napomáhá budovat individuální pohybový projev. Žáci se učí porozumět obsahu tanečního díla a hodnotit ho.

Součástí předmětu Současný tanec je improvizace, ve které je na prvním místě pocit, představa, pak následuje pohyb. Dodržením této zásady předcházíme u žáků imitování a vedeme je k poslechu hudby a reagování na její emotivní složky.

Žáci jsou přijímáni na základě prokázaných předpokladů a zařazováni do jednotlivých stupňů studia podle věku. Přihlásí-li se ke studiu žák ve věku mezi 8 – 13 lety, je zařazen na základě erudovaného uvážení učitele do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji.

I. stupeň základního studia II. stupeň základního studia Studium pro dospělé
PTV od 5 let

základní studium od 7 let základní studium od 14 let od 18 let

Poznámka

 • Studentům starším 18 let umožňujeme studium v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání a aktuálními možnostmi školy.

8.2. Přípravné studium tanečního oboru

Přípravná taneční výchova

Studium je určeno pro děti od 5 let. Žáky vede formou pohybových her k přirozenému dětskému tanečnímu projevu. Vhodnými náměty probouzí vnitřní citlivost, pohybovou fantazii a taneční cítění.

Učební plány přípravného studia

Vyučovací předmět: dvouleté studium pro žáky od 5-ti let jednoleté studium pro žáky od 6-ti let
1. ročník 2. ročník
PTV 2 2 2

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka je organizována ve skupině minimálně 5 a maximálně 15 žáků.
 • V případě nedostatečného počtu žáků ve věku od 5 let, jsou tito žáci zařazeni do třídy mezi šestileté žáky.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná TANEČNÍ výchova

Dvouleté studium pro žáky od 5 let

žák:
1. ročník – zvládá základní pohybové dovednosti – orientuje se v prostoru – vytleská pravidelný rytmus – zapojuje do tance i náčiní
2. ročník – rozliší rytmické změny a náladu skladby (vesele – smutně) – dokáže pracovat ve dvojici i ve skupině – orientuje se v prostoru – zapojuje do tance Orffovy nástroje
Jednoleté studium pro žáky od 6-ti let
žák:
– zvládá základní pohybové dovednosti – vytleská pravidelný rytmus – orientuje se v prostoru – dokáže pracovat ve dvojici i ve skupině – zapojuje do tance Orffovy nástroje

Učební plány základního studia

vyučovací předměty: I. stupeň II. stupeň
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r
Taneční průprava 2 3
Taneční praxe

3 3 3 3 3 3 3 3 3
Taneční styly a techniky (klasický, lidový, současný tanec)

Poznámky k učebnímu plánu:

 • Výuka je realizována ve dvou nebo tříhodinových blocích jednou týdně
 • Výuka je organizována na obou stupních základního studia ve skupině minimálně 5 a maximálně 15 žáků.
 • Podle aktuálních možností školy může být výuka organizována společně pro žáky I. a II. stupně základního studia

8. 3. Učební osnovy vyučovacího předmětu – TANEČNÍ PRŮPRAVA

I. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – zvládá základní pohybové dovednosti – uvědomuje si správné držení těla v základních polohách – přirozeně se pohybuje z místa – používá Orffovy nástroje v jednoduchých rytmických etudách – orientuje se v základních prostorových pojmech
2. ročník – rozvíjí pohybové dovednosti – zvládá základní rytmické vazby a rytmiku svého těla – spočítá základní hudební doby – cítí prostor kolem sebe a svých spolužáků

8.4. Učební osnovy vyučovacího předmětu – TANEČNÍ STYLY A TECHNIKY

I. stupeň základního studia
Žák:
3. ročník
klasický tanec – seznamuje se s tanečními pozicemi nohou 1-5 a rukou 1-4 – učí se správné držení těla tzv. Akademického trojúhelníku – umí základní postavení u tyče
lidový tanec – spočítá základní 4/4 takt, 1.- 4. dobu – používá tanečními prvky jako pata špička krok-sun-krok, poskoky, dupy a tlesky.
současný tanec – zvládá převaly a práci s celým tělem po prostoru – hudbu začíná vnímat jako prostředek svého tanečního vyjádření
4. ročník
klasický tanec – pracuje s dalšími tanečními prvky jako demi-plié, relevé – rozpozná osm bodů tanečního sálu
lidový tanec – vytleská zadaný rytmus – používá diagonální točení po sále s rukama ve druhé pozici – rozpozná zrychlení a zpomalení tempa a rytmu
současný tanec – vnímá pohyb končetin a izolací hlavy – používá zrychlování a zpomalení tempa např. chůze do kruhu
5. ročník
klasický tanec – seznamuje se základním postupem klasického tréningu t.j. u baletní tyče a základ práce na volnosti – učí se správné určení polohy sur le cou de pied – správně provede port de bras
lidový tanec – učí se prvky synkopické doby – zvládá tanec v kruhu – kolektivně – připravuje se na tanec v páru
současný tanec – využívá a cítí prostor kolem sebe – jako základ k improvizaci – rozvine hudební a prostorové cítění – zvládá plynulý koordinovaný pohyb celého těla
6. ročník
klasický tanec – zvládá prvky u baletní tyče pro přípravu na volnost – au milieau, prvky – plié, battement, rond de jamb, grand battement. – zvládá základy skoků – sauté v 1. a 2. pozici – seznámí se s tancem na špičkách – a la barre
lidový tanec – seznamuje se s tancem v páru – kombinuje tlesky – nohy, ruce – kombinuje kroky s potleskem a dupem
současný tanec – v pohybu využívá skoky a otočky – osvojí si nové taneční techniky – improvizuje na zadané skladby
7. ročník
klasický tanec – zvládá dokonale všechny pózy v nohou a rukou – a la barre, au milieau – ovládá koordinaci rukou a nohou – důkladněji procvičí tanec na špičkách – a la barre
lidový tanec – ovládá tanec v páru a kolektivu – tanec v kruhu tzv. karička – seznamuje se s tanečními prvky slovenských tanců – ovládá prvky a taneční takt/dobu na tance polka, valčík, polonéza
současný tanec – předvede krátké choreografické etudy – reaguje na podněty učitele v zadání pro improvizaci – zvládne na zadané téma učitele připravit krátkou taneční variaci
II. stupeň základního studia
Žák:
1. ročník
klasický tanec – ovládá správné držení těla – zvládá čisté provedení port de bras, pozice nohou 1-5, rukou 1-4, orientace v osmi bodech tanečního sálu – osvojí si klasickou výuku klasického tance – a la barre a au milieau
lidový tanec – osvojí si klasickou výuku lidového tance – rozcvička u tyče a na volnosti – začíná se připravovat na skoky v prostoru a točení po diagonále
současný tanec – učí se zvládat náročnější kombinace – připravuje se na zvládnutí tanečních technik – J.Limón, M.Graham, a další
2. ročník
klasický tanec – ovládá cvičení a la barre, au milieau /u tyče, na volnosti/ – zvládá skoky na volnosti sauté v 1 a 2. pozici a changement v 5. pozici – učí se základní prvky na špičkách na volnosti – échappé
lidový tanec – připravuje se na náročnější prvky skoků a točení – učí se základy pro tanec v páru – zvedačky, točení, správné držení těla
současný tanec – obohatí své dosavadní zkušenosti tanečními technikami – zvýší náročnost – přizpůsobí své tělo prostoru celého tanečního sálu, vnímá a cítí tak prostor kolem sebe
3. ročník
klasický tanec – ovládá provedení port de bras ve spojení Adagia na volnosti – zdokonalí svou techniku na špičkách
lidový tanec – učí se zvládnout složitější kombinaci úderů nohou a rukou – čapáš – zdokonalí se ve skoku s otočkou na místě
současný tanec – zvládá kombinaci různých stylu a technik na určenou hudbu a projevit svoji fantazii k uvolnění celého těla jako svůj taneční projev – ovládá převaly na zemi
4. ročník
klasický tanec – zvládá klasický trénink klasického tance – dokonale využívá svoji průpravu cviků u tyče k volnosti – seznamuje se s pirouette en dehors z 2. a 4. pozice
lidový tanec – zvládá zatančit celý tanec v páru – zaimprovizuje na hudbu v daném stylu určeného regionu
současný tanec – zlepší svoji techniku – ovládá jazz dance /např. jazz walk/, jazz pirouette po sále

8.5. Učební osnovy vyučovacího předmětu – TANEČNÍ PRAXE

I. stupeň základního studia

Žák:
3. ročník – učí se kolektivní taneční hry – učí se správné chůzi po sále a držení těla jako průprava na taneční vystoupení – zúčastní se veřejných vystoupení
4. ročník – rozpozná zadaný rytmus a hudbu cítí jako podnět k jeho tanečnímu vyjádření – rozvíjí své prostorové cítění – zúčastní se veřejných vystoupení
5. ročník – chápe pokyny učitele k vytvoření krátké choreografie dle zadané improvizace – učí se vyjádřit svůj taneční projev a vnímá různorodost klasické a moderní hudby – zúčastní se veřejných vystoupení
6. ročník – porozumí zadání učitele k improvizaci na dané téma – umí zhodnotit taneční choreografii a rozpoznat taneční styl – zúčastní se veřejných vystoupení
7. ročník – seznamuje se se základy kontaktní improvizace – rozpozná hudební nástroje v klasické hudbě – skladbě – zúčastní se veřejných vystoupení
II. stupeň základního studia

Žák:
1. ročník – pracuje se svoji fantazii v improvizaci – ovlivňuje své partnery k zapojení do kontaktní improvizace – zúčastní se veřejných vystoupení
2. ročník – umí sám tvořit choreografii a dokáže ohodnotit svůj taneční projev – hledá nové taneční prvky – zúčastní se veřejných vystoupení
3. ročník – vytvoří choreografii – variace na téma – umí svoji vytvořenou choreografii naučit své taneční partnery – zúčastní se veřejných vystoupení
4. ročník – má prostorovou orientaci a schopnost popsat své nápady a své vytvořené dílo – vzájemně se inspiruje ostatními žáky a naopak – zúčastní se veřejných vystoupení

9. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem v souladu s § 27-30 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění.

Těmto žákům jsme připraveni vytvořit individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů vyšetření SPC nebo PPP, souhlasu zákonného zástupce a zohledňuje jejich vzdělávací potřeby, schopnosti a dovednosti. Je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb žáka a za zpracování odpovídá ředitel školy.

Tito žáci mohou být posle § 30 Vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění,. po vykonání odpovídající komisionální zkoušky, zařazeni do vyššího ročníku.

10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem, pokud prokážou předpoklady nutné ke vzdělávání a ke studiu některého z vyučovaných oborů a na základě vyjádření pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Těmto žákům jsme připraveni, v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění a podle doporučení SPC nebo PPP, vytvořit plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán, který vychází ze školního vzdělávacího programu a který zohledňuje jejich vzdělávací potřeby a schopnosti. Předpokladem individuálního přístupu je dobrá informovanost o speciálních vzdělávacích potřebách žáka. Volíme přiměřené metody vzdělávání, vše s ohledem každého žáka. Informace o žákovi jsou důvěrná, citlivá osobní data, o kterých jednáme výhradně v soukromí učebny se zákonným zástupcem či zletilým žákem.

Při přijímáni žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zohledňujeme, že škola není bezbariérová.

11. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

11.1. Hodnocení žáků

V hodnocení žáků postupujeme v souladu s vyhláškou 71/2005 Sb. v platném znění

Splnění obsahu učebních osnov ŠVP jednotlivých ročníků je základní podmínkou pro postup dodalšího ročníku.

Proč hodnotíme?

 • Hodnocením poskytujeme žákům zpětnou vazbu a rodičům základní informaci o prospěchu žáka v průběhu studia
 • Při hodnocení uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt, zohledňujeme věk a osobnost žáka, pozitivním vyjádřením motivujeme k soustavnosti, vytrvalosti a samostatnosti ve studiu
 • Přihlížíme k individuálnímu pokroku, celkovým dispozicím žáka a vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole

Zásady hodnocení

Co hodnotíme?

 • práci žáka v jednotlivých hodinách (např. aktivitu, projevený zájem, tvůrčí přístup, snahu o pokrok)
 • domácí přípravu (např. soustavnost, snahu o sebezdokonalování)
 • interpretaci při veřejných vystoupeních, postupových a závěrečných zkouškách
 • veřejné prezentace žáků VO (např. výstavy), LDO (např. koncerty, divadelní představení), TO (např. taneční vystoupení)
 • písemné práce, testy, cvičení
 • ústní zkoušení
 • zpracování referátů a prací k danému tématu
 • samostatné aktivity a domácí úkoly
 • projektové a skupinové práce
 • výsledky vzdělávání, tj. splnění obsahu učebních osnov v jednotlivých ročnících, v předmětech skupinové výuky také zodpovědnost, spolehlivost, docházka, samostatnost

Způsob hodnocení

Jak hodnotíme?

 • s ohledem na osobní maximum žáka

Písemně – klasifikací:

 • vykonanou přijímací, postupovou a závěrečnou zkoušku, která je součástí celkové klasifikace žáka.
 • Absolvent I., II. stupně i SPD ukončí studium jednotlivých oborů takto:

HO – závěrečnou zkouškou nebo vystoupením na veřejném koncertě

VO – obhajobou své závěrečné práce

LDO – účastí na veřejném vystoupení

TO – účastí na veřejném vystoupení

 • Žák HO, který významně a úspěšně reprezentoval školu, může být v příslušném školním roce osvobozen od vykonání postupové zkoušky. Rozhodnutí schvaluje pedagogická rada.
 • při přijímacích, postupových a závěrečných zkouškách a v jednotlivých hodinách stupněm 1 – 5, na vysvědčení stupněm 1 – 4 dle platné legislativy
 • průběžně – v individuální výuce minimálně 2x měsíčně

vkolektivní výuce minimálně 1x za čtvrtletí

 • Vedeme soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáků průkazným způsobem tak, abychom mohli doložit správnost celkové klasifikace i způsob získávání jednotlivých známek
 • Archivujeme písemné práce žáků a další podklady pro klasifikaci po celou dobu školního roku (od 1. září do 31. srpna)

Ústně:

 • slovně každou vyučovací hodinu nebo veřejnou prezentaci (kladné i záporné prvky)

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení může být vyjádřeno klasifikací, slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy.

Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení.

11.2. Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy vypracováváme průběžně za období 3 školních roků a je zaměřené na oblasti:

 • podmínky ke vzdělávání
 • průběh vzdělávání
 • podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
 • výsledky vzdělávání žáků
 • řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

12. Závěrečné ustanovení:

Školní vzdělávací program projednala a vzala na vědomí pedagogická rada dne 13. června 2012.

13. AKTUALIZACE

1.9.2015

1.9.2016

1.9.2017

1.9.2018

1. 9. 2019