Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ ŘÁD

ZUŠ MARIE PODVALOVÉ

Obecná ustanovení

Školní řád základní umělecké školy Marie Podvalové vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),§ 30, odst. 1, jako statutární orgán ředitelka školy.

Část první

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zletilých žáků ve škole.

I.         Práva žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

1.         Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.

2.         Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.

3.         Žáci mají dále právo:

a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005   Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 70/2019 Sb.

b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

c) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní.

    Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení, nebo znevýhodnění a k doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

d) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelkou školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního  předmětu přeřazeni na konci 1. pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitelka školy.

e) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy. Ředitelka  školy je povinna se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat.

f) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajícím se podstatných záležitostí, jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku. 

g) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání.

4.  Na informace podle odstavce 3 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich       rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

5. Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo  jeho část: zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

II.        Povinnosti žáků, zákonných zástupců žáků a zletilých žáků

1.         Žáci jsou povinni:

            a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,

            b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,

            c) docházet do vyučování pravidelně a včas,

            d) na doporučení třídního učitele účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.

2.         Zletilí žáci jsou dále povinni:

            a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných  závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

            b) dokládat nepřítomnost ve vyučování písemnou omluvou, (omluvit žáka je možno   též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

            c) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do 3 dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,

            d) nepřítomnost z důvodu účasti na akci SŠ, VŠ, rodinné apod. omlouvat předem.

3.         Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

            a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

            b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,

            c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, v případě potřeby speciálního vzdělávání dokladovat doporučení školského  poradenského zařízení

            d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou ( omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),

            e) nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku, rodinné dovolené apod. omlouvat předem.

4.   Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:

            a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,

            b) údaje o předchozím uměleckém vzdělávání,

            c) ZŠ nebo SŠ v níž se žák vzdělává

            d) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení, e-mailovou adresu

            e) údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání.

Část druhá

Provoz a vnitřní režim školy

 1. Základní umělecká škola Marie Podvalové je příspěvkovou organizací zřízenou hlavním městem Prahou. Jejím statutárním orgánem je ředitelka školy, kterou jmenuje zřizovatel školy.
 2. Ředitelka jmenuje své zástupce dle provozních potřeb a velikosti školy.
 3. Ředitelka zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.
 4. Dále jmenuje:
 5. -jako svůj poradní orgán uměleckou radu
 6. zástupkyně ředitelky
 7. vedoucí oddělení

      5.   Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru na základě výběrového řízení, splňují-li svým dosaženým vzděláním předpoklady k výkonu práce v ZUŠ. Nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

 6.   Nepedagogičtí pracovníci:

 1. ekonomka
 2. školník
 3. uklizečky

Organizace výuky

 1. Vyučování

a) se řídí rozvrhem hodin,

b) do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, dostavují se k vyučování včas,

    je zakázáno nosit s sebou věci nepotřebné k vyučování. Za cenné osobní věci žáka škola neodpovídá,

c) v době školního vyučování může ředitelka školy ze závažných důvodů, zejména  z organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce,

 d) škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, zájezdy do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností,

e) žáci přicházejí do školy 10 minut před začátkem vyučování

 f) opouštět budovu školy během vyučování není žákům dovoleno,

g) bezprostředně po skončení výuky žáci opouštějí budovu školy,

 2.   Vyučovací hodina a přestávky

            a) vyučovací hodina trvá 45 minut,

            b) jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí:                              – maximálně 2 hodiny ve skupinové výuce

            c) vyučovací hodiny jsou odděleny:

  – v kolektivní výuce desetiminutovými přestávkami

– v individuální výuce pětiminutovými hygienickými přestávkami v     dvouhodinovém intervalu

  – mezi vyučováním má učitel nejméně jednu patnáctiminutovou přestávku

    3.     Škola poskytuje distanční vzdělávání. Poskytované distanční vzdělávání není pro žáky ZUŠ povinné.

4.    Nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost ředitelce nebo zástupkyním ředitelky.

5.    Během vyučovací hodiny je žákům zakázáno používat mobilní telefony. Během vyučovacího procesu musí být telefony vypnuté.

6.    Přítomnost rodičů při výuce je možná pouze se souhlasem učitele případně se souhlasem ředitelky.

7.    Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě. Pobyt na chodbách je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázán.

8.    Režim otevírání a uzavírání budovy školy je stanoven na školní rok a vychází z rozvrhů jednotlivých učitelů.

  9.    Konečnou každodenní kontrolu provádí školník.

Část třetí

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době odpoledního vyučování od 13,00 do 18,30 hod. Zaměstnanci školy odemykají a zamykají budovu vlastním klíčem podle plánu zamykání. Žákům a studentům, kteří přicházejí do budovy v pozdějších hodinách odemyká hlavní vchod třídní učitel dle rozvrhu. Všichni učitelé vykonávají zvýšený dohled v budově školy, zvláště na chodbách a sociálních zařízeních. Pokud zjistí v budově cizího příchozího, který se pohybuje po budově, jsou povinni zjistit důvod jeho návštěvy.
 4. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu. Mladší žáci, které přivádějí na vyučování rodiče, čekají na doprovod, po skončení hodiny v přízemí školní budovy. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujícího a pod jeho dohledem.
 5. Za seznámení žáků se školním řádem a se zásadami BOZP jsou odpovědni učitelé hlavního předmětu.   Školní řád je vyvěšen v přízemí školy na nástěnce.
 6. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků.
 7. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 8. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitelka školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 9. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu. Školení žáků se uskuteční v rozsahu vypracovaném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.
 10. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitelka školy.
 11. Při akcích konaných mimo místo kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase.

            O konání akce mimo školu jsou zákonní zástupci žáků informováni s předstihem, tj. nejméně 2 dny předem.

 1. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu EU mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení, tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemně potvrzení povolení souhlasu výjezdu žáka do zahraničí svým zákonným zástupcem.
 2. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních, používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně, Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.

Porušení tohoto nařízení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a závažné porušení řádu školy.

 1. V učebnách není žákům povoleno otvírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat do zásuvky elektrické spotřebiče a příslušenství k mobilním telefonům, tabletům, notebookům a podobným přístrojům.  

Část čtvrtá

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, pronajaté hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 1. V případě pronajatého hudebního nástroje je uzavřena dohoda o pronájmu hudebního nástroje po dobu jednoho roku. Poplatek za pronájem se určuje dle hodnoty hudebního nástroje. Ředitelka školy může prominout poplatek v návaznosti na významnou reprezentaci školy.
 1. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 2. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.

Část pátá

Pravidla pro přijímání žáků ke studiu

a organizace postupových a závěrečných zkoušek

Přijímání žáků ke studiu se řídí podle § 2, odst. 1-4 vyhl.č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 70/2019 Sb.

Přijímací výběrové řízení se koná vždy v květnu a červnu. Není-li naplněna kapacita školy i v září kalendářního roku. Pro přijetí žáka ke studiu jsou stanovena kritéria. Požadavky jsou zveřejněny každý školní rok na webových stránkách školy.

 • Žák postupuje do dalšího ročníku na základě vykonané postupové zkoušky.

Členy komise (nejméně 3 členy) jmenuje ředitelka školy, časový rozpis zkoušek a náhradní termín stanoví vedoucí oddělení.

Závěrečná zkouška může být vykonána i formou veřejného vystoupení.

Žákům, kteří se v daném školním roce umístili v krajském nebo celostátním kole soutěží na předním místě nebo významným způsobem reprezentoval školu, může být  umístění nebo reprezentace uznáno, na základě doporučení pedagogické rady, jako postupová zkouška.

Část šestá

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. ,a vyhlášky č. 70/2019 Sb.

 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 2. žák je hodnocen těmito stupni prospěchu:

1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý

 • žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:

                              prospěl(a) s vyznamenáním, prospěl(a), neprospěl(a).

 • žák prospěl s vyznamenáním, jestliže:
 • je z hlavního (nebo povinného) předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 – výborný
 • v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný
 • průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.
 • žák prospěl, jestliže nebyl v žádném povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
 • při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k doporučení školského poradenského zařízení.
 1. Nelze-li žáka hodnotit za první nebo druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín.
 2. Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let.
 3. Proč hodnotíme: poskytujeme žákům zpětnou vazbu a rodičům základní informaci o prospěchu žáka v průběhu studia.

            Při hodnocení uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt, zohledňujeme věk a osobnost žáka, pozitivním vyjádřením motivujeme k soustavnosti, vytrvalosti a samostatnosti ve studiu. Přihlížíme k individuálnímu pokroku, celkovým dispozicím žáka a vedeme žáky k sebehodnocení a sebekontrole.

 1. Vedeme evidenci o každé klasifikaci žáků průkazným způsobem.
 2. Archivujeme písemné práce žáků a další podklady pro klasifikaci po celou dobu  jednoho školního roku.
 1. Hodnocení distančního vzdělávání:

hodnotí se zejména: snaha žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku

a) odevzdávání úkolů a výstupů samostudia

b) samostatná práce a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky.

c) portfolio prací žáků, případně další podklady, které umožní žákům samostatně formulovat výsledky, kterých dosáhli

Hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Část sedmá

Úplata za vzdělávání

 1. Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č.70/2019 Sb.
 2. Výši úplaty stanoví ředitelka školy.
 3. Žák je povinen ji uhradit do stanoveného termínu – za první pololetí do 15. 9. a za druhé pololetí do 15. 2. převodním bankovním příkazem nebo v hotovosti v kanceláři školy, případně složenkou.
 4.  Údaje k zaplacení úplaty za vzdělávání (číslo účtu, variabilní symbol) obdrží žáci od třídních učitelů.
 5. Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.

Část osmá

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., a vyhlášky č. 70/2019 Sb.

1. Žák přestává být žákem školy:

a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2-4 školského zákona),

c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, vždy na konci pololetí

d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za    vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelkou školy jiný náhradní termín.

2.  O ukončení vzdělávání podle odst. 1 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně.

3. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

  4. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

  5. Základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška   může mít formu absolventského vystoupení (HO), prezentací výtvarných prací na výstavě (VO), nebo účastí na divadelním představení (LDO) či TANEČNÍM veřejným vystoupením.

Část devátá

Výchovná opatření

1. Ředitelka školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními

předpisy s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví

ředitelka školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitelka školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Část desátá

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení školního řádu je ředitelkou školy pověřena zástupkyně ředitelky PaedDr. Markéta Kozinová Ph.D.

2. Ruší školní řád ze dne 1.9.2018.

3. Tento školní řád nabývá účinnosti dnem 1.10.2020.

V Praze, dne 1. 10. 2020

 Ivana   H e ř m á n k o v á

                                                                                        ředitelka ZUŠ M. Podvalové

Š