Literárně-dramatický obor

Literárně – dramatický obor je syntézou tvořivých činností. Zahrnuje kultivaci slovesnou, mluvní,  pohybovou, hudební, výtvarnou. Vede žáky k pochopení a přijetí  sebe sama a svého okolí,  k hluboké  citovosti  a  k tvůrčímu využití svých schopností  v dramatickém a literárním tvaru. Vzděláním v  literárně – dramatickém  oboru žáci  získají předpoklad pro dobré uplatnění v každodenním životě, ti  s větší mírou nadání  a zaujetí  získávají základ pro další studium uměleckých oborů.

 Výuka je realizována v sále s výhledem do parku. 

                      vyučuje: MgA. Zdenka Fleglová