Talentové zkoušky na školní rok 2021-2022

Talentové zkoušky na ZUŠ Marie Podvalové se budou konat v termínech:

29. 4. Čakovice

11.5. Čakovice

17. 5. Satalice

3. 6. Čakovice

Všechny termíny se budou konat od 16. 00 do 18. 00.

Bližší informace, požadavky, kritéria hodnocení a možnost zapsání do jednotlivých termínů bude k dispozici od 10. 4.. 2021.

HUDEBNÍ OBOR

 • děti od 5 let jsou přijímány pouze na sborový zpěv
 • děti, které v září 2021 nastoupí do 1. tř. ZŠ jsou přijímány do přípravné hudební výchovy (jedná se o skupinovou výuku, ve které žáci aktivizují a prohlubují své pěvecké, rytmické, poslechové a pohybové dovednosti), studium nástroje následuje od 2. pololetí, případně září 2022 (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
 • děti, které v září 2021 nastoupí do 2. tř. ZŠ jsou přijímány ke studiu na nástroj a zároveň studiu hudební nauky (celkem 2 vyučovací hodiny týdně)
 • ve 4. ročníku si žáci vybírají další povinně volitelný předmět (celkem 3 vyučovací hodiny týdně)
 • v Čakovicích nabízíme studium hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, flétnu zobcovou a příčnou, klasickou kytaru a elektrickou kytaru, harfu, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv a hudební nauku
 • v Satalicích vyučujeme hru na klavír, keyboard, flétnu zobcovou a příčnou, klarinet, saxofon, housle, violu, klasickou kytaru, bicí nástroje, sólový zpěv a hudební nauku

VÝTVARNÝ OBOR

 • nabízí studium kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a alternativních technik
 • vyučujeme v Čakovicích i v Satalicích
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • vyučujeme POUZE V Čakovicích
 • nabízí studium recitace, jevištní mluvy, dramatické přípravy – základy hereckého projevu
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

TANEČNÍ OBOR

 • vyučujeme POUZE v Satalicích
 • nabízí studium tance klasického (balet), lidového a současného
 • děti jsou zařazovány do ročníků podle věku

Kritéria talentových zkoušek

Hudební obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • Ověření hudebního sluchu,
 • Rytmického cítění,
 • Motorických a komunikačních schopností. 

Bodová škála:

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, je přípustné nanejvýš drobné zaváhání

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nepřesnostmi, drobnými chybami, intonační a rytmickou nejistotou a zaváháním

5 – 3 body = nejisté zvládnutí úkolu, větší rytmické a intonační nepřesnosti, nejistota, chyby

2 – 0 bodů = nekvalitní provedení s velkými intonačními a rytmickými chybami, nezvládnutí

úkolu

Výtvarný obor

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • zralost výtvarného projevu,invence – fantazie
 • reakce výtvarnými prostředky na verbální motivaci, kresebné a barevné vyjádření motivu
 • individuální přístup, schopnost komunikovat, samostatnost

bodová škála:

10 – 9 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s drobnými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči verbální motivaci

2 – 0 bodů = výkon se značnými nedostatky, nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí úkolu

2 – 0 bodů = výkon se značnými nedostatky, nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí úkolu

Taneční obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • Ověření pohybových dovedností
 • Fyzických předpokladů pro tanec (pohybová koordinace a obratnost).
 • Rytmické, hudební a prostorové cítění.

Bodová škála:

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, drobná zaváhání

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině nebo při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání

Literárně-dramatický obor:

Co hodnotíme – kritéria přijímacího řízení

 • Komunikativnost, sociální zralost, hudební a rytmické cítění
 • Verbální dispozice, 
 • Přednes uměleckého textu (próza, poezie) libovolného rozsahu

Bodová škála:

10 – 9 bodů = suverénní a jistý projev, bezchybné splnění úkolu, jsou přípustná drobná zaváhání

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s lehkými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči dění ve skupině či při zadávání instrukcí

2 – 0 bodů = neadekvátní výkon se značnými nedostatky, ve velké míře nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí zadání